Podrobnosti záznamu

Název
    Porovnání kontinuálních vysokým tlakem generovaných a pulzujících nízkým tlakem generovaných vodních paprsků na betonu
Autor
    Bodnárová, L.
    Hela, R.
    Hlaváč, L. M.
    Janurová, E.
    Mádr, V.
    Pustelník, J.
    Sitek, Libor
Konference
    Vodní paprsek 2009 (04.11.2009-05.11.2009 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Vodní paprsek 2009
Strany
    S. 126-135
Poznámky
    Autoři celkem: 7
    Projekt: GA103/07/1662, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Comparison of Continuous High-Pressure Generated and Pulsing Low-Pressure Generated Water Jets on Concrete
    Rozsah: 10 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    concrete
    depth of penetration
    removed volume
    water jet
Klíčové slovo
    Betonu
    Generovaných
    Kontinuálních
    Nízkým
    Paprsků
    Porovnání
    Pulzujících
    Tlakem
    Vodních
    Vysokým
Abstrakt (česky)
   Betonové vzorky s různými stupni poškození byly porušovány kontinuálním vodním paprskem generovaným při tlaku 380 MPa v Laboratoři kapalinového paprsku na VŠB - Technické univerzitě Ostrava. Paralelně byly provedeny na identických betonových vzorcích testy působení pulzujícího vodního paprsku generovaného nízkým tlakem 30 MPa v Oddělení desitegrace materiálů na Ústavu geoniky AVČR, v. v. i. Erozní stavy vzorků byly připraveny několika laboratorními postupy simulujícími stárnutí betonu v přírodních podmínkách, jak je tomu při aplikacích v praxi. Vzorky byly připraveny na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Byl zjišťován vliv stupně eroze na míru porušení betonu a studována topografie povrchu. Bylo realizováno porovnání hloubky průniku paprsku do materiálu a míry jeho objemového porušení podle vstupní energie. Všechny výsledky jsou diskutovány s ohledem na jejich aplikaci v praxi a další vývojové trendy.
Abstrakt (anglicky)
   The concrete samples with various erosion states were disintegrated by pure continuous water jets generated from pressure 380 MPa in the Liquid jet laboratory at the VŠB - Technical University of Ostrava. Simultaneously, the identical concrete samples were tested by pulsing water jets generated by low pressure 30 MPa in the Department of Material Disintegration at the Institute of Geonics of the AS CR. The erosion states of samples were prepared by application of several laboratory techniques simulating the concrete aging under the natural conditions due to the real applications in practice. They were prepared at the 127 Institute of Technology of Building Materials and Components of the Brno University of Technology. The influence of the erosion state on the disintegration rate was tested and the surface topography was studied. The comparison of both the depth of penetration and the volume disintegration ratio regarding the input power is performed.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012