Podrobnosti záznamu

Název
    Porušenosť hornín a jej inžinierskogeologické hodnotenie
Údaj o odpovědnosti
    Milan Matula, Pavel Liščák
Další názvy
    Rock mass deterioration and its engineering geological evaluation
Autor
    Liščák, Pavel
    Matula, Milan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 4
Strany
    s. 345-352
Rok
    1990
Poznámky
    2 tab.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    deformace
    klasifikace hornin
    vlastnosti mechanické
    zlom
Klíčové slovo
    Hodnotenie
    Hornín
    Inžinierskogeologické
    Jej
    Porušenosť
Abstrakt (česky)
   Základními typy porušenosti hornin z inženýrskogeologického hlediska jsou zvrásnění, puklinatost skalních masívů, zlomové poruchy různých hierarchických úrovní, zkrasovění horninových masívů a alterace hornin zvětráváním, hydrotermálními a jinými procesy. Tato práce se zabývá zlomovými poruchami, které mají pro inženýrskogeologickou praxi klíčový význam. Jsou popsány základní typy poruch a litologické typy hornin, jako produkty dynamometamorfózy. K nim patří mechanicky dezintegrované dislokační brekcie a dislokační "jíly", katakirity a kataklastické břidlice a jemně drcené a rekrystalizované mylonity, mylonitické břidlice a ultramylonity, zachovávající si vzhled celistvé horniny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012