Podrobnosti záznamu

Název
    Pozdně laténské žernovy na Moravě
Další názvy
    Late Latene millstones in Moravia
Autor
    Čižmář, Miloš
    Leichmann, Jaromír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Památky archeologické
Svazek/č.
    Roč. 98, č. 1
Strany
    19
Rok
    2007
Výraz tezauru
    distribution circuits
    late Latene period
    Moravia
    rotation mills
Klíčové slovo
    Laténské
    Moravě
    Pozdně
    žernovy
Abstrakt (česky)
   Předložená studie navazuje na práci o žernovech z oppida Starého Hradiska (Čižmář, Leichmann 2002) a podává stručný soupis všech dostupných nálezů z dalších moravských laténských lokalit. Rotační mlýny pocházejí především z nížinných sídlišť, zastoupeny však jsou i nálezy z několika sídlišť výšinných, a to jak keltských, tak i z prostředí púchovské kultury. Početně nevelká kolekce 43 exemplářů z 27 lokalit výrazně doplňuje poznatky o distribuci žernovů vyrobených z různých surovin a o dálkových obchodních stycích moravských Keltů s okolními oblastmi, které byly získány na základě nálezů ze Starého Hradiska.
Abstrakt (anglicky)
   The study submitted continues on the work on millstones from Stare Hradisko oppidium (Čižmář, Leichmann 2002) and gives a brief list of all available finds from other Moravian Latene sites. Rotation mills mostly came from lowlands settlements, although finds from several highlands settlements are represented, from both Celtic and Púchov Culture. The modest collection of 43 examples from 27 locations significantly adds to knowledge about the distribution of millstones produced from various raw materials, and about long-distance commercial contacts between Moravian Celts and neighbouring areas that was obtained based on finds from Staré Hradisko. Moravia, late Latene period, rotation mills, distribution circuits
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012