Podrobnosti záznamu

Název
    První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
Další názvy
    First found of proved pre-Variscan monazite in Moldanubicum
Autor
    Goliáš, Viktor
    Korbelová, Zuzana
    Procházka, Václav
    Rajlich, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
Svazek/č.
    Roč. 2010, č. 1
Strany
    5
Rok
    2010
Výraz tezauru
    dating
    electron microprobe
    granite/migmatite
    Moldanubicum
    monazite
    upper Cambrian / lower Ordovician
Klíčové slovo
    Bezpečně
    Moldanubiku
    Monazit
    Prokázaný
    První
    Předvariský
Abstrakt (česky)
   Deformovaný leukogranit u Sudoměřic u Tábora obsahuje monazit bohatý uranem (2,2 - 7,1 % UO2), tedy vhodný pro datování elektronovou mikrosondou. V několika zrnech byla nalezena jádra kambrického až ordovického stáří, což bylo potvrzeno kontrolními analýzami na jiném pracovišti. Prevariská chemická stáří se pohybují od 474 do 514 Ma (n = 5) a stáří variských okrajů a menších zrn od 294,4 do 319,2 Ma (n = 9); dvě odlehlé hodnoty (341 a 419 Ma) jsou pravděpodobně směsné. V leukogranitu jsou ostrohranné uzavřeniny běžné moldanubické biotitické pararuly se zachovalou foliací, v níž byl nalezen monazit pouze variský a chudý uranem. Leukogranit tedy nemůže být variskou intruzí kontmainovanou starším monazitem. Kambroordovická stáří monazitu zřejmě představují mladší ohraničení možné doby vzniku granitoidu.
Abstrakt (anglicky)
   A deformed leucogranite at Sudoměřice near Tábor contains monazite rich in uranium (2.2-7.1 wt. % UO2) and therefore suitable for electron microprobe dating. In several grains, cores of Cambrian/Ordovocian age were found and verified by control analyses at another laboratory. The pre-Variscan chemical ages range mostly from 474 to 514 Ma (n = 5) and the ages of Variscan overgrowths and small grains prevalently from 294.4 to 319.2 Ma (n = 9); two outlying values (341 and 419 Ma) probably represent mixed ages. The leucogranite contains angular inclusions of a common Moldanubian well foliated biotite paragneiss, in which only Variscan and U-poor monazite was found. Thus the leucogranite cannot be interpreted as a Variscan intrusion contaminated with older monazite, and the Cambroordovician monazite ages most likely represent the younger limit of granite formation.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012