Podrobnosti záznamu

Název
    Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi
Další názvy
    Early Medieval Metal Working in Pohansko near Břeclav, Moravia
Autor
    Gregerová, Miroslava
    Hložek, Martin
    Hošek, Jiří
    Macháček, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Památky archeologické
Svazek/č.
    Roč. XCVIII, č. 1
Strany
    56
Rok
    2007
Výraz tezauru
    archaeology
    craft
    early Middle Ages
    Ggreat Moravia
    metallography
    micropetrography
    Pohansko near Břeclav
    smithery
Klíčové slovo
    Břeclavi
    Kovodělná
    Pohansku
    Raně
    Středověká
    Výroba
Abstrakt (česky)
   Pohansko u Břeclavi patří k nejvýznamnějším raně středověkým centrům, ležících na území tzv. Velké Moravy. Studie je zaměřena na problematiku řemeslné produkce, a speciálně na kovodělnou výrobu. V práci se vychází převážně ze souborů archeologických pramenů, získaných výzkumem v poloze Lesní školka, kde předpokládáme koncentraci výrobních aktivit (tzv. řemeslnický areál). Nálezy výrobních nástrojů, produktů i odpadu z dílen jsou hodnoceny i s využitím přírodovědných a technických metod (metalografie, mikropetrografie, elektronová mikroskopie). Z výsledků analýz je zřejmé, že na Pohansku u Břeclavi docházelo v 9. stol. k intenzivnímu zpracování železa a dalších kovů. Tyto výrobní aktivity, vázané na specializované sídlištní objekty, zde vytvářejí prostorové koncentrace - produkční okrsky.
Abstrakt (anglicky)
   Pohansko near Břeclav is one of the most important early medieval centres on the territory of Great Moravia. The study focuses on the problems of craft production and, in particular, metal working. The work is mostly based on sets of archaeological sources obtained by research at the Lesní školka location, where we expect production activities were concentrated (the crafts area). Finds of production tools, products, and workshop waste are assessed using natural history and technical methods (metallography, micropetrography, electron microscopy). The results of the analyses make it clear that there was intensive working of iron and other metals in Pohansko near Břeclav in the 9th century. These production activities, tied to specialised settlement objects, form spatial concentrations - production districts here.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012