Podrobnosti záznamu

Název
    Reconstruction of vegetation development on the floodplain of the Litavka River in the Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.)
Další názvy
    Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Litavky v holocénu (střední Čechy, Brdy)
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Národního muzea v Praze, řada B-přírodní vědy - Acta Musei Nationalis Prague, Ser. B. Historia Naturalis
Svazek/č.
    Roč. 64, č. 2-4
Strany
    12
Rok
    2008
Výraz tezauru
    palynology, floodplain, Litavka River, Bohutín, Central Bohemia, Brdy Mts., organic sediments, Holocene, Quaternary, Czech Republic
Klíčové slovo
    Bohemia
    Brdy
    Central
    Development
    Floodplain
    Holocene
    Litavka
    Mts
    Reconstruction
    River
    Vegetation
Abstrakt (česky)
   Středočeské pohoří Brdy jsou tvořeny odolnými horninami kambria, ordoviku a na jihu proterozoika. Při geologickém mapování na listu Bohutín (22-122) byly nalezeny organické sedimenty na lokalitě Bohutín (B) zčásti fluviální a písčité sedimenty holocénního stáří v nivě na terase říčky Litavky. Úkolem palynologické práce bylo zjištění stáří sedimentu a vývoj vegetace. Stratigraficky náležejí do staršího subatlantiku (IX) a starší fáze mladšího subatlantiku (Xa).
Abstrakt (anglicky)
   The Brdy Mts. are located in Central Bohemia and consist of resistant Cambrian quartz conglomerates, Ordovician quartzites and Proterozoic chert-rocks in the south. Geological mapping based on palynological research show on sheet 22-122 Bohutín sediments of bog soil in the locality Bohutín (B), which are part of fluvial, loam-sandy sediments of Holocene age which filled up the valley floodplain on the terrace of the Litavka River. The aim of this work was to assess the probable composition of vegetation in the studied territory during the selected period. The sediments are stratigraphically classified as Older Subatlantic (X) and the upper sample as Younger Subatlantic (Xa).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014