Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
Autor
    Roštínský, Pavel
Konference
    XXI. Sjezd České geografické společnosti (30.08.2006-02.09.2006 : České Budějovice, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti)
Strany
    s. 63-63
Poznámky
    Projekt: GP205/06/P188, GA ČR
    Překlad názvu: Sedimentary covers in the Bohutický les Upland area and their relation to the topography evolution
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    contact zone of the Bohemian Massif and the Carpathian Foredeep
    Diendorf fault
    geomorphology
    sedimentology
Klíčové slovo
    Bohutického
    Krajiny
    Lesa
    Miroslavi
    Oblasti
    Pokryvy
    Reliéfu
    Sedimentární
    Vývoji
    Vztah
Abstrakt (česky)
   Bohutický les je asymetrickou hrásťovou vyvýšeninou na styku Českého masivu s karpatskou předhlubní. Jeho výrazný západní svah vznikl neotektonickou reaktivací významného diendorfského zlomu. Pohyby podél zlomu a přidružených dislokací v rámci tektonické zóny levostranného transtenzního charakteru v terciéru a kvartéru určily dnešní prostorovou pozici předhlubně vůči výchozové části Českého masivu. Oblast byla vybrána jako modelové území pro detailnější studium těchto tektonických pohybů a s nimi spjatého geomorfologického vývoje reliéfu, protože se zde na malém území utvořila pestrá mozaika podložních krystalických a sedimentárních skalních hornin Českého masivu, neogenních slabě zpevněných klastických pokryvů a kvarterních uloženin. Je prováděn průzkum vztahů mezi uvedenými typy hornin včetně jejich vazeb na formy reliéfu. Příspěvek shrnuje první výsledky studia kontaktů mezi skalními horninami a nadložními sedimenty na západním svahu Bohutického lesa.
   Kromě geomorfologického mapování bylo provedeno několik mělkých sond a výkopů na vybraných lokalitách. Zjištěny byly zlomové i transgresní kontakty mezi neogenními sedimenty a podložním krystalinikem. Celkový zdvih na diendorfském zlomu od spodního neogénu dosáhl přes 100 m. Výrazně asymetrická fluviální síť ukazuje na různý charakter fungování zlomových systémů na západním a východním okraji vyvýšeniny. Na západním svahu byla mapována řada krátkých strží, jejichž vzhled se při přechodu z krystalinika do neogenního pokryvu značně mění.
Abstrakt (anglicky)
   The paper presents basic notes on geology and geomorphology of the Bohutický les Upland (South Moravia), an asymmetric horst situated in the contact area between the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep. The distinct western scarp and some other striking morphological features of the elevation originated through the multi-phase alpine neotectonic transtensile reactivation of the important Diendorf Fault and associated dislocations in the Neogene and Quaternary. A complicated mosaic of solid Proterozoic/Palaeozoic bed-rocks, poorly consolidated Neogene clastics and Quaternary sediments developed in the area. During the research, the character and distribution of each main type of rocks in a connection to local landforms is examined. In the first phase of geomorphologic mapping, several new localities of transgressive and fault contacts between the bedrock and young sedimentary covers were recognized.
   Two types of Neogene coarse deposits were distinguished - the abrasion sea-coast accumulations composed of dominating local material and the mixture of chert gravel and quartz sand created through fluviatile deposition. The character of younger deluvial sediments on slopes of the elevation (especially debris and solifluction deposits) documents an episodic uplift ot the Bohutický les Upland (larger than 120 m in total) in the Upper Miocene, Pliocene and Quaternary, strong denudation of sedimentary covers in upper parts and exhumation of older bedro
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012