Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian
Další názvy
    Sedimentologický a paleoekologický záznam vývoje jz. části karpatské předhlubně (Česká republika) během sp. badenu
Autor
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová Petrová, Pavla
    Zágoršek, Kamil
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geological Quarterly
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 1
Strany
    16
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Early Badenian, sedimentary petrography, depositional environment, micropaleontology
Klíčové slovo
    Badenian
    Carpathian
    Czech
    During
    Early
    Evolution
    Foredeep
    Palaeocological
    Records
    Republic
    Sedimentological
    Southwestern
Abstrakt (česky)
   Pomocí sedimentologických a paleontologických metod byla studována depoziční prostředí j. části k. předhlubně v ČR. Na studovaných jádrech bylo identifikováno 8 litofacií formující jednak uloženiny hrubozrnných Gilbertových delt a také offshore sedimenty. Společenstva foraminifer dokumentují sp. badenské stáří. Byly vyčleněny dva typy společenstev: 1. primární tafocenózy ukazující původní prostředí sedimentace, tj. prostředí hlubšího sublitorálu (cirkalitorálu) se špatně okysličenými dnovými vodami; 2. sekundární tj. prostředí mělčího sublitorálu (infralitorálu) přemístěné do pánve gravitačními proudy.
Abstrakt (anglicky)
   This paper studies the depositional environment of the southern part of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic using sedimentological and paleontological methods. Eight lithofacies were identified within the studied cores of Early Badenian deposits forming two facies associations i.e. deposits of coarse-grained Gilbert delta and offshore deposits. Assemblages of foraminifers document the age of the Early Badenian (Middle Miocene). Two types of assemblages were distinguished: (1) primary taphocoenoses showing original environment of sedimentation, i. e. environment of deeper sublittoral (circalittoral) with low to normal oxygen bottom conditions. (2) secondary taphocoenoses of shallower sublittoral (infralittoral) redeposited in the basin by gravity currents.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014