Podrobnosti záznamu

Název
    Sociální aspekty životního prostředí ve městě
Autor
    Klusáček, Petr
    Kolejka, Jaromír
    Nováková, Eva
    Vaishar, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Životné prostredie
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 5
Strany
    s. 275-279
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Social aspects of the environment in the city
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Brno
    city
    social milieu
Klíčové slovo
    Aspekty
    Městě
    Prostředí
    Sociální
    životního
Abstrakt (česky)
   Sociální stránku životního prostředí (vedle aspektů přírodního a umělého prostředí) lze hodnotit podle množství kritérií (životní úroveň, zdraví, hustota obyvatelstva, kvalita bydlení, religiozita, sociálně patologické jevy aj.). Jen pro část těchto faktorů jsou k dispozici dostatečně prostorově diferencovaná data, obzvláště uvnitř sídel, aby bylo možné odlišit jednotlivé jejich části. Sčítání obyvatelstva nabízí jisté možnosti, neboť je prováděno po základních sídelních jednotkách, k nimž jsou vztaženy základní výsledky cenzu. Určitý "zastřešující" význam pro hodnocení sociální stránky prostředí má diferenciace podle zastoupení vysoce vzdělaného obyvatelstva a podle kvality bydlení reprezentované zprostředkovaně velikostí obytné plochy na obyvatele. V příspěvku se nabízí územní srovnání exponovaných čtvrtí Brna s účelově hodnoceným přírodním pozadím prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   Social aspects of the environment can be subdued to the assessment from viewpoints of various criteria (life standard, health, population density, dwelling standard, religiosity, social pathology, etc.). Only some of these factors are sufficiently covered with data with sufficient territorial resolution. It is especially important within towns and cities and makes their territorial division from social aspects possible. Population census provides researchers with certain opportunities because it is based on more detail censal units much smaller than settlements themselves. A certain "umbrella" importance for the assessment of social environmental aspects is played both by the territorial presence of very educated population and by the dwelling quality given by home living area per person. In the paper, also the comparison between the Brno city areas with certain social environment level and the assessed physical environment is presented.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012