Podrobnosti záznamu

Název
    Sparkling mineral water at western rim of the Doupovske hory Mountains (Czech Republic): genesis by water - rock interaction and deep - seated CO2
Další názvy
    Proplyněná minerální voda při západním okraji Doupovských hor (Česká republika): Vznik interakcí voda-hornina s hlubinným CO2.
Autor
    Fuganti, Andrea
    Möller, Peter
    Morteani, Giulio
    Pačes, Tomáš
    Pěček, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 76, č. 4
Strany
    13
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Mineral water, CO2, Rare earth elements, stable isotopes, Kyselka, Velichov, Mattoni, Water-rock interaction
Klíčové slovo
    CO2
    Czech
    Deep
    Doupovske
    Genesis
    Hory
    Interaction
    Mineral
    Mountains
    Republic
    Rim
    Rock
    Seated
    Sparkling
    Water
    Western
Abstrakt (česky)
   Minerální voda s plynným CO2 vyvěrá v kyselce a Velichově z Variského karlovarského granitu a z třetihorních čedičů a pyroklastik stratovulkánu Doupovských hor. Izotopické složení stop helia v CO2 ukazuje, že kolem 35% He pochází z pláště. Oxid uhličitý je pravděpodobně odvozen ze zbytkového magmatického zdroje. Síranové ionty v problyněné minerální vodě se izotopicky liší od sulfátů v termální vodě v blízkých Karlových Varech. Suklfáty jsou odvozeny z oxidovaných sulfidických minerálů a nikoli z fosilních třetihiorních solí. Rozpuštěné olovo je podle svého izotopického složení původem z atmosférických aerosolů. Distribuce pvků vzácných zemin a ytterbia ukazuje na to, že tyto prvky jsou odvozeny z okolních hornin, z kterých minerální voda vyvěrá.
Abstrakt (anglicky)
   Mineral water with gaseous CO2 is dischared at Kyselka and Velichov from the Variscian granite of Karlovy Vary and from Tertiary basalts and pyroclastics of the stratovolcano Doupovske hory Mountains. Isotopic composition of traces of helium in CO2 gas indicates that about 35% of He originates from mantle. Carbon dioxide is probably derived from a residual magmatic source. Sulfate ions in the sparkling mineral water differ isotopically from sulfate in the thermal water of Karlovy Vary nearby. The sulfates are derived from oxidised sulfide minerals and not from Tertiary fossil salts. Dissolved lead is derived from atmospheric aerosols according to its isotopic composition. Pattern of REE and ytterbium show that the elements are derived from wall rocks yielding the mineral waters.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014