Podrobnosti záznamu

Název
    Spatial variability and long-term trends in mass balance of N and S in central European forested catchments
Další názvy
    Prostorová proměnlivost a dlouhodobé trendy v hmotové bilance N a S v malých lesních povodí střední Evropy
Autor
    Bůzek, František
    Dambrine, Etien
    Novák, Martin
    Pačes, Tomáš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2000
Zdrojový dokument - monografie
    Carbon and Nitrogen cycling in European forest ecosystems
Výraz tezauru
    Nitrogen, Sulphur, forestry, mass balance, central Europe, small catchment
Klíčové slovo
    Balance
    Catchments
    Central
    European
    Forested
    Long-term
    Mass
    Spatial
    Trends
    Variability
Abstrakt (česky)
   Dvě lesní povodí v České Republice a jedno lesní povodí ve Francii byly monitotovány s ohledem na hmotovou bilanci dusíku a síry. Ve všech těchto povodí klesal vstup síry linearní během pozorovacího období 1976-1998, 1978-1998 a 1986-1996). Vstup dusíku zůstaval přibližně stejný. Časové trendy vstupů a výstupů byly ve stejném směru, ale amplitudy a tvary trendových linií se lišily. Bylo to způsiobeno změnami suché depozice, mineralizačním sorpčními a desorpčními procesy a množstvím atmosférických srážeki. Změny v bilanci mezi půdní nitrifikace a spotřebou dusíku stromy, změny v kořenovém systému stromů, změny ve zdravotním stavu lesa a procesy, které se vyskytují ve vodou nasycené zóně zakrývají vztahy mezi trendy v depozici N a odtoku N z povodí. Drenážní voda ze zdravého bukového porostu je chudá nitráty, zatím co voda z odumírajícího smrkového porostu je nitráty obohacená.
Abstrakt (anglicky)
   Two catchments in the Czech Republic and one catchment in France were monitored for mass balance of Nitrogen and Sulphur.At all the catchments, S input decreased linarly during the study period (1976-1998, 1978-1998, 1986-1996, respectively). The input of N remained approximately stable. Time trends of inputs and outputs were in the same direction, but amplitudes and shapes of the trend lines differed owing to variations in dry deposition, sorption-desorption mineralization processes and amounts of atmosferic precipitiation. Variations in the balance between soil nitrification and tree uptake of nitrogen, variations in tree rooting, changes in forest health, and processes occuring in the water-saturated zone obscured the relationships between trends in N deposition and N discharge from the catchments. Drainage water from healthy beech stands is poor in nitrate while water from declining spruce stands in rich in nitrate.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014