Podrobnosti záznamu

Název
    Strain coupling between upper mantle and lower crust: natural example from the Běstvina granulite body, Bohemian Massif
Další názvy
    Deformační propojení mezi svrchním pláštěm a spodní kůrou: příklad z běstvinského granulitového tělesa, Český masív
Autor
    Janoušek, Vojtěch
    Machek, Matěj
    Ulrich, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Metamorphic Geology
Svazek/č.
    Roč. 27, č. 9
Strany
    17
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, eclogite, granulite, peridotite, strain coupling, Variscan orogeny, LPO
Klíčové slovo
    Běstvina
    Body
    Bohemian
    Coupling
    Crust
    Example
    Granulite
    Lower
    Mantle
    Massif
    Natural
    Strain
    Upper
Abstrakt (česky)
   Byla studována distribuce deformace v plášťových horninách a okolních hrubozrnných granulitech kutnohorského krystalinika. Doubravský peridotit obsahuje hustě rozmístěné, příkré vrstvy granátických pyroxenitů, paralelní s SV-JZ orientovanou, vysokoteplotní foliací v blízkých granulitech. Úhrovské těleso však takové zvrstvení postrádá. Spačický eklogit není asociovaný s peridotity a vykazuje strmé vrásy ve střídajících se jemnozrnných a hrubozrnných faciích s SV-JZ orientovanými vrásovými osami. Juxtapozice peridotitů a granulitů může být vysvětlena publikovaným modelem transpresního obloukového systému litosférického rozsahu. Ten předpokládá vertikální střih podél SV-JZ, subvertikálních foliací ve svrchním plášti, které mohly kontrolovat vmístění těles plášťových hornin do granulitizovaného orogenního kořene pod magmatickým obloukem.
Abstrakt (anglicky)
   Strain patterns within mantle rocks and surrounding coarse-grained felsic granulites from the Kutná Hora Crystalline Complex in the Variscan Bohemian Massif have been studied in order to assess their strain coupling. The studied rock association occurs within low-strain domains surrounded by finegrained granulite and migmatite. The Doubrava peridotite contains closely spaced and steeply dipping layers of garnet clinopyroxenite, which are parallel to the NE-SW-striking, high-temperature foliation in nearby granulites, while the Úhrov peridotite lacks such layering. The Spačice eclogite is not associated with peridotite and shows upright folds of alternating coarse- and fine-grained varieties bearing NE- SW-striking axial planes.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014