Podrobnosti záznamu

Název
    Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda)
Další názvy
    Structural and metamorphic evolution of the northwestern Krkonoše-Jizera Unit (in the surrounding Lázně Libverda)
Autor
    Buriánek, David
    Mrázová, Štěpánka
    Verner, Kryštof
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 2
Strany
    12
Rok
    2013
Výraz tezauru
    European Variscides, Western Sudetes, metapelites, metamorphic fabric, contact aureole, P-T conditions
Klíčové slovo
    části
    Krkonošsko-jizerského
    Krystalinika
    Lázní
    Libverda
    Metamorfní
    Okolí
    Severozápadní
    Strukturní
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   V horninách krkonošsko-jizerského krystalinika na severním okraji krkonošsko-jizerského plutonu můžeme identifikovat tři metamorfní události spojené s variským tektonometamorfním vývojem této jednotky. Nejstarší vysokotlaká metamorfóza (M1) není ve studovaných horninových vzorcích dobře dokumentována (relikty metamorfních foliací S1). Přítomnost muskovitu s vyšším obsahem Na a chemické složení ve středech porfyroblastů granátu však naznačuje že ovlivnila i studovanou oblast. Podmínky regionální metamorfózy M2 (530-617 °C a 6-7 kbar) byly vypočteny na základě studia minerálních asociací fylitů a pararul s minerální asociací: Qtz + Ms + Pl + Grt ? Bt ? Chl ? Ilm/Rt. Strukturami relativně nejstarší jsou intenzivně zvrásněné plochy metamorfní foliace označené jako S1. Intenzivní přestavba do v současné době středně k SZ ukloněných staveb (S2) vznikala v kompresním režimu, který byl spojen s tvorbou ploché příkrovové stavby s kinematikou přesunu k západu. Mladší minerální asociace M3 (Ms +
    Bt + Qtz + Pl + Cdr ? And ? Kfs ? Ilm) vznikla v důsledku kontaktních účinků krkonošsko-jizerského plutonu. Pro vzorek s granátem se podařilo vypočítat PT podmínky kontaktní metamorfózy na 613 ? 50 °C a 3 ? 1 kbar. Teploty vypočtené pro ostatní vzorky kolísají v závislosti na intenzitě kontaktní metamorfózy (541-685 °C). Tato metamorfóza výrazně změnila chemické složení řady minerálů, které v hornině koexistovaly již během regionální metamorfózy. Během kontaktní metamorfózy také vznikal na úkor granátu cordierit spolu s biotitem a objevil se také andalusit. V důsledku vmístění krkonošsko-jizerského plutonu vznikaly v metapelitech drobné asymetrické kinkové vrásy a strmé osní kliváže v-z. orientace. V úzké zóně podél intruzivního kontaktu plutonu nabývá osní kliváž charakter superponované metamorfní foliace S3. Během celkového chladnutí komplexu dochází k lokalizaci deformace a přechodu ke křehkému chování.
Abstrakt (anglicky)
   Structural and metamorphic evolution of the northwestern Krkonoše-Jizera Unit (in the surrounding Lázně Libverda)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014