Podrobnosti záznamu

Název
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
Další názvy
    Výzkum kontaminace sedimentů přehrad a rybníků České republiky
Autor
    Boháček, Zbyněk
    Hanák, Jaromír
    Kovářová, Miloslava
    Müller, Pavel
    Müllerová, Hana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 37, č. 3
Strany
    3
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Contamination, organic pollutants, heavy metals, reservoir and pond sediments, eutrophication.
Klíčové slovo
    Contamination
    Czech
    Pond
    Republic
    Reservoir
    Sediments
    Survey
Abstrakt (česky)
   Publikace prezentuje některé z výsledků grantu MŽP ČR VaV/630/4/02 ?Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer ? zhodnocení rizik a návrhy opatření?. Grant byl řešen v letech 2002 až 2005 odbornými a laboratorními pracovníky z brněnské pobočky ČGS, kolektivy kooperujících organizací (Exploranium CZ, s.r.o., Geomin, družstvo Jihlava, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství fakulty stavební ČVUT Praha, VÚV TGM Brno, Geodrill, s.r.o.) a také jednotlivci ? specialisty (viz soupis zpráv v seznamu literatury).
Abstrakt (anglicky)
   The publication presents several outcomes of the grant VaV/630/4/02 assigned by the Czech Ministry of Environment entitled ?Survey of the Contamination of Reservoir and Lake Sediments ? Risk Assessment and Remediation Proposals?. The grant was solved within the years 2002 to 2005 by the experts and laboratory workers from the Brno branch of the Czech Geological Survey (CGS) and by the teams of collaborating organizations (Exploranium CZ, Ltd., Geomin, Jihlava Group, Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering of the Faculty of Civil Engineering at the Czech Technical University in Prague, T. G. Masaryk Water Research Institute in Brno, and Geodrill, Ltd.), as well as by the individual specialists (see the list of reports in the references).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014