Podrobnosti záznamu

Název
    Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu
Další názvy
    Tourmaline from peraluminous granite on the eastern margin Central Bohemian Plutonic Complex
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 1
Strany
    6
Rok
    2012
Výraz tezauru
    tourmaline, granite, plagioclase-cordierite orbicules, tourmaline nodules, Central Bohemian Plutonic Complex, Czech Republic
Klíčové slovo
    Granitech
    Komplexu
    Okraji
    Peraluminických
    Plutonického
    Středočeského
    Turmalín
    Východním
Abstrakt (česky)
   Žíly peraluminických granitů v okolí obce Sedlec-Prčice jsou produktem tavení metapelitů. Přes svou podobnou genezi se liší mineralogií a stavbou. Oba typy však spojuje přítomnost turmalínu, který vznikal v závěrečných fázích jejich vývoje. Turmalinické nodulární granity obsahují kulovité a oválné nodule, které ve svém středu mají xenomorfní až hypautomorfní turmalín společně s křemenem, plagioklasem a draselným živcem. Turmalín z velké části vznikl zatlačováním již vykrystalovaných horninotvorných minerálů. Turmalínem bohatý střed je lemován leukokratním lemem, který má stejnou strukturu jako okolní hornina, avšak neobsahuje tmavé minerály. Orbikulární turmalinické granity obsahují velké automorfní vyrostlice cordieritu, které jsou často lemovány téměř monominerálním lemem tvořeným oligoklasem. Tyto orbikule obklopuje muskovit-biotitickým granit (monzogranit). Orbikule začala vznikat kolem krystalů cordieritu z taveniny nasycené fluidní fází. Během krystalizace taveniny se ve zbytkov
   é tavenině koncentrovaly těkavé komponenty (zejména H2O, B a F) a díky tomu v závěrečných fázích magmatické krystalizace vznikala v granitu drobná hnízda pegmatitů s turmalínem. Po skončení magmatické krystalizace přešel zbytek bóru do hydrotermálních fluid, která způsobila výraznou přeměnu tmavých minerálů (zejména cordieritu). Díky tomu se v hornině objevují pseudomorfózy turmalínu po cordieritu a drobné turmalínové žilky. Oba studované typy granitů obsahují turmalíny, které začaly krystalizovat v závěrečných fázích magmatické krystalizace a jejich růst pokračoval i v podmínkách solidu. Chemické složení turmalínů v obou typech granitů je však odlišné. Tyto rozdíly můžeme vysvětlit odlišným chemickým složením obou granitových systémů.
Abstrakt (anglicky)
   Tourmaline from peraluminous granite on the eastern margin Central Bohemian Plutonic Complex
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014