Podrobnosti záznamu

Název
    Two species of Selaginella cones and their spores from the Bohemian Carboniferous continental basins of the Czech Republic
Další názvy
    Dva druhy selaginelových šištic a jejich spóry ze středočeských karbonských kontinentálních pánví České republiky.
Autor
    Bek, Jiří
    Drábková, Jana
    Opluštil, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Review of Palaeobotany and Palynology
Svazek/č.
    Roč. 114, č. 1-2
Strany
    25
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Cirratriradites, Triangulatisporites, Selaginellales, in situs spores, Carboniferous, paleobotany
Klíčové slovo
    Basins
    Bohemian
    Carboniferous
    Cones
    Continental
    Czech
    Republic
    Selaginella
    Species
    Spores
    Two
Abstrakt (česky)
   Dva druhy selaginelových šištic ze středočeských svrchnokarbonských kontinentálních pánví(stáří bolsov-westphalian D)byly popsány společně s jejich spórami in situ. Dva jedinci Selaginella gutbierii poskytly mikrospóry úzce srovnatelné s disperzním druhem Cirratriradites saturnii a megaspóry úzce srovnatelné s disperzním druhem Triangulatisporites vermiculatus. Ze šištic Selaginella cf. leptostachys byly izolovány mikrospory úzce srovnatelné s disperzním druhem Cirratriradites annulatus a megaspóry připomínající disperzní druh Triangulatisporites tertius. Všechny spory izolované z jedné šištice, jestliže by byly nalezeny jako disperzní,jsou stejného typu a mohou být přiřazeny k jednomu disperznímu mikrosporovému a megasporovému druhu. Článek obsahuje přehled všech palynologicky studovaných karbonských selaginelových šištic a přehled všech in situ a disperzních spór rodu Cirratriradites a Triangulatisporites.
Abstrakt (anglicky)
   Two species of Selaginella cones from the Bohemian Upper Carboniferous continental basins of the Bolsovian and Westphalian D are described, together with their in situ spores. Two specimens of Selaginella gutbierii yielded microspores closely comparable with dispersed species Cirratriradites saturnii and megaspores closelly comparable with the dispersed species Triangulatisporites vermiculatus. Microspores closelly comparable with the dispersed species Cirratriradites annulatus and megaspores resemble the dispersed species Triangulatisporites tertius were isolated from cones of Selaginella cf. leptostachys. All the spores isolated from one cone are of the same type and would be referred to one dispersed micro- and megaspore species if found as Sporae dispersae. The paper contains a review of all palynologically studied Carboniferrous Selaginella and Selaginella-like cones and reviews of all in situ and dispersed Cirratriradites and Ttriangulatisporites spores.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014