Podrobnosti záznamu

Název
    Typologie a možnosti řešení problémových míst v panelových sídlištích ČR
Autor
    Kallabová, Eva
Konference
    Evropská integrace - česká společnost a krajina (XX. jubilejní sjezd ČGS : 28.08.2002-30.08.2002 : Česká republika, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník anotací
Strany
    s. 42-42
Poznámky
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR
    Překlad názvu: Classification and possible solutions for problem areas in prefab housing estates in the Czech Republic
    Rozsah: 1 s.
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    prefab housing estates
    quality of living
Klíčové slovo
    ČR
    Míst
    Možnosti
    Panelových
    Problémových
    řešení
    Sídlištích
    Typologie
Abstrakt (česky)
   Dopad vývoje roku 1989 vyvolal mimo jiných ekonomických změn i ukončení komplexní bytové výstavby (1992), která byla zaměřena na výstavbu panelových domů koncentrovaných do sídlišť. Jejich prostředí se vyznačuje nedostatky sociálního, technického, dopravního, demografického aj. charakteru. Žije v nich 1/3 obyvatel státu, proto se přistoupilo k projektům humanizace a regenerace. Sociologické výzkumy ukazují, že obyvatelům sídlišť méně vadí samotné bydlení v panelových domech než celkové prostředí sídliště. Díky opakovatelnosti rysů sídlišť je možno vytipovat problémová místa (parkovací plochy, sportovní a dětská hřiště, objekty nákupních středisek, volné plochy, zeleň apod.) a jevy (bezpečnost, orientace, apod.) v nich. S využitím zkušeností (modifikovaných na místní poměry) západních států lze postupně česká sídliště proměnit v prostředí, které bude vytvářet nejen obytné, ale komplexně životní prostředí, které by podněcovalo a kultivovalo bydlící obyvatelstvo.
Abstrakt (anglicky)
   The impacts of the development after 1989 resulted, apart of other economic changes, in complex house building termination (1992). The complex house building had been focused on the construction of prefab houses in concentrated estates. The environment of the estates is characterized with problems of social, technical, traffic, demographic, ets. Character. One third of the state population lives on the estates, therefore humanization and regeneration projects were commenced. Sociological research has shown, that the inhabitants of housing estates do not complan much about living in a block of flats but about the environment of the estate in general. Due to the repetitiveness of housing estate´s features, it is possible to locate the problem areas (parking lots, sport and playgrounds, shopping malls, open sites, greenery, etc.) and phenomena (safety, orientation, etc.) related to them.
   Drawing on the experience of the countires of the West (adjusted to the regional circumstatnces), it will be possibleto gradually change Czech housing estates ino sites that will not only serve as residential but complex livin environment and that woll initiate and cultivate its inhabitants.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012