Podrobnosti záznamu

Název
    Ukázka interakce krajina - člověk - krajina na příkladu geoarcheologického výzkumu lokality Praha - Sobín
Autor
    Kvietok, M.
    Lisá, Lenka
    Petr, L.
Konference
    Kvartér (14. : 27.11.2008-27.11.2008 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    14. kvartér 2008 : Brno, 27. 11. 2008
Strany
    S. 10-10
Poznámky
    Překlad názvu: Example of interaction human - landscape - human at the geoarchaeological research of the Sobin locality
    Příloha : CD-ROM
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    erosion
    geoarchaeology
Klíčové slovo
    člověk
    Geoarcheologického
    Interakce
    Krajina
    Lokality
    Praha
    Příkladu
    Sobín
    Ukázka
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   V jižní části intravilánu Praha - Sobín proběhl záchranný archeologický výzkum, podařilo se prozkoumat kromě sídlištních objektů z období eneolitu (řivnáčská kultura), doby bronzové (únětická, knovízská a štítarská kultura) i několik objektů z období raného (9.-10.stol), vrcholného (13. -14.stol) i pozdního (15.-16.stol) středověku. Naše pozornost se v tomto případě zaměřila na kulturní vrstvu, která vznikala v období kultury knovízské a následně v období kultury štítarské. Tato vrstva leží in situ na křídových pískovcích a je ve studovaném území překryta mocnou vrstvou laminovaných až 1,5 m mocných sedimentů. Vrstevnatý sediment vznikl jako deluvium (kombinací gravitačních procesů a ronu), a to v důsledku odlesnění a rozorání rozsáhlých mírně svažujících se ploch nad lokalitou. Podložní, erozně nestabilní rozvětrané pískovce, byly následkem orby a tání sněových srážek, sezonně transportovány a to ve směru sklonu svahu.
Abstrakt (anglicky)
   The research was connected with the archaeological research which was held between the June and July 2008 in south part of Sobin village, near Prague. The eneolithic sites of Rivnacska culture and the Bronze age sites of Uneticka, Knovizka and Stitarska cultures and also medieaval sites were excavated there. The most interesting were cultural layers of Knovizska culture and the colluvial layers above. Cultural layer is situated on cenoman sandstones, the colluvial layer above is a mix of laminated redeposited soils and cenoman sandstones. The research was based on geomorphological, sedimentological and also on micromorphological and palynological research. The results confirmed, that the laminated layers above the Knovizska cultural layer are the result of big erosional impact started by the ploughing during the time of Knovizska culture.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012