Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pôdy (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)
Další názvy
    Results of palaeoecology analysis of alluvial soil (locality Štúrová, Žitný ostrov Island, Slovakia)
Autor
    Břízová, Eva
    Pišút, Peter
Jazyk
    sla
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2011
Zdrojový dokument - monografie
    Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Monografie
Poznámky
    Počet výtisků: 150
Výraz tezauru
    fluvisoil, gleysol, palaeoecology, Holocene, palaeomeander, palynology, SE Slovakia, Dudváh River, Quaternary
Klíčové slovo
    Aluviálnej
    Analýzy
    Lokalita
    Ostrov
    Paleoekologickej
    Pôdy
    Slovensko
    Štúrová
    Výsledky
    Žitný
Abstrakt (anglicky)
   Pollen and macrofossil analysis of fluvisol from the Dudváh River terrestrialised palaeomeander (Žitný ostrov Island, SW Slovakia) provides new information about the palaeoenvironments of the Danube Plain. Meander under study was cut-off during the Sub-Boreal period when the land was mostly covered by oak-dominated mixed forest with a notable high frequency of Fagus and Abies. At low-lying depressions, Alnus glutinosa have formed typical alder carrs. The largest decline of the mixed forest occurred during the Sub-Atlantic period. Until the mid-19th century the region was strongly influenced by shallow groundwater and periodical floods, as reflected by pollen of aquatics and marsh species. Present-day habitat is a result of landscape changes, which have been associated with draining, intensified agriculture, ruderalisation and spread of invasive species.
Abstrakt (ostatní)
   Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pôdy (fluvizem glejová) na dne zazemneného paleomeandra Dudváhu. Peľová analýza a rozbor makrofosílií poskytujú nové údaje o vývoji prírodného prostredia Podunajskej nížiny. Skúmaný meander bol prirodzene odstavený v subboreáli, krajinu ešte z väčšej časti pokrývali zmiešané lesy s dubom,s výrazným zastúpením peľov buka (Fagus) a jedle (Abies). V mokradoch rástli slatinné jelšiny s jelšou lepkavou (Alnus glutinosa). Najväčší ústup lesa nastal v subatlantike. Až do pol. 19. storočia bola oblasť silne ovplyvňovaná vysokou hladinou podzemnej vody a periodickými záplavami, čo odzrkadľuje peľ vodných a mokradných druhov rastlín. Súčasný biotop je výsledkom krajinných zmien, spojených s odvodňovaním, intenzifikáciou poľnohospodárstva, ruderalizáciou a šírením inváznych druhov.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014