Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky
Autor
    Havlíček, M.
    Kallabová, Eva
    Kirchner, Karel
Konference
    Ekologie krajiny v ČR (02.02.07-03.02.07 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR
Strany
    s. 14-14
Poznámky
    Projekt: GA205/06/1024, GA ČR
    Překlad názvu: Landscape changes in the middle part of Svratka river basin
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    historical background
    land cover
    landscape matrix
    Svratka river
Klíčové slovo
    části
    Krajiny
    Povodí
    Střední
    Svratky
    Vývoj
    Změny
Abstrakt (česky)
   V rámci řešení grantu GA ČR 205/06/1024 "Geomorfologie údolí střední Svratky - kvartérní vývoj a environmentální aspekty" jsme se pro hodnocení environmentálních aspektů zaměřili na poznání historických změn kulturní krajiny a na její současný stav v severní části údolí střední Svratky v modelovém území Tišnovsko. Pochopení současného stavu závisí na identifikaci a kvantifikaci změn permanentních struktur kulturní krajiny v historickém vývoji. Využili jsme historické i současné vojenské kartografické výstupy, který jsme analyzovali z ohledem na krajinný kryt "land cover".
    Kvantifikace změn permanentních struktur (na úrovni land cover) ve čtyřech datových horizontech ukázala, že: - krajinná matrice modelového území se během posledních 150 let nezměnila a její základ tvořila pole a lesy - vzhledem k určujícímu charakteru reliéfu na krajinný ráz nedochází během sledovanéhoobdobí k podstatné změně rozsahu a lokalizace lesních porostů - nejvýraznější úbytek trvale travních porostů (TTP) spadá do mezidobí II. a III. Vojenského mapování (na úkor TTP přibyla pole), další úbytek nastal v období kolektivizace, kdy TTP byly rovněž převáděny na pole, čímž krajina ztratila na své mozaikovosti - plošný nárůst sídelních útvarů (venkovské i městské zástavby) nastává v období od 50. let 20.
   století - atraktivita krajiny i relativní blízkost Brna způsobily v poválečném období vznik nové krajinné struktury - chatových osad, jejíž největší dynamika se projevila v mezidobí 1955 - 1990 - zásadní nástup sadů a zahrad mimo intravilán spadá do období 1955 - 1990, pro jejich lokalizace byly využity méně příznivé svažité polohy polí - nárůst ostatních ploch mimo intravilán souvisí s rozvojem těžby surovin, zakládáním průmyslových a zemědělských objektů mimo intravilány a vznikem devastovaných ploch.
Abstrakt (anglicky)
   This paper presents a knowledge of contemporary character of landscape (supported by grant projects of GA ČR no. 205/06/1024, GA AV ČR no. IAA3086301) on the basis of analysis of historical and contemporary maps and other spatial data sets of the Tišnov region. The case study area is situated in the vicinity of Moravian small town of Tišnov, in Tišnovská kotlina basin. Surface of the basin is covered by agricultural and resident landscape. Forest landscape covers just isolated elevation and steep slopes in the surround. Quantification of permanent structures changes (on the level of land cover) in four data horizon shows that: - Landscape matrix of case study area have not been changing during last 150 years; it is formed by agricultural land and forests - Relief is a determinant factor of landscape character there therefore there is no change in extent and localization of forests during monitored period - The most significant decrease of grasslands was between the I. and II.
   military survey (increase of arable lands at the expense grasslands), next decrease was in the period of collectivization in the 50's of 20th century - Attractive land
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012