Podrobnosti záznamu

Název
    Variations in the transient prograde geothermal gradient from chloritoid-staurolite equilibria: a case study from the Barrovian and Buchan-type domains in the Bohemian Massif
Další názvy
    Variace v přechodném prográdním geotermálním gradientu z chloritoid-staurolitového ekvilibria: příklad z barrovienské a buchan domény v Českém masívu.
Autor
    Košuličová, Monika
    Štípská, Pavla
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Metamorphic Geology
Svazek/č.
    Roč. 25, č. 1
Strany
    16
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Barrovian and Buchan metamorphism, Bohemian Massif, chloritoid-staurolite, prograde, geotherm, pseudosection
Klíčové slovo
    Barrovian
    Bohemian
    Buchan-type
    Case
    Chloritoid-staurolite
    Domains
    Equilibria
    Geothermal
    Gradient
    Massif
    Prograde
    Study
    Transient
    Variations
Abstrakt (česky)
   Termodynamické modelování metamorfovaných hornin zvyšuje možnosti určování prográdních drah, které poskytují důležitý pohled do orogenního vývoje. Je ukázáno, že chloritoid-staurolitový přechod není pouze ukazatelem teploty na prográdní P-T dráze, ale také užitečný indikátor tlaku. Koncepce je aplikována v Moravo-Slezském východním pásmu Českého masívu, kde se vyskytují metamorfní zóny od biotitové po staurolit-sillimanitovou. XFe chloriotidu 0.91 ukazuje přechod staurolitu v 5 kbar a 550 °C, prográdní přechodný gradient je 29 °C km-1. Prográdní geotermální vývoj koinciduje s oblastmi Devonské sedimentace a vulkanismu a Karbonské intruze. Z tohoto důvodu intepretujeme závěry jako výsledek zděděného tepla z Devonského riftingu, následovaného Karbonskou intruzí.
Abstrakt (anglicky)
   Thermodynamic modelling of metamorphic rocks increases the possibilities of deciphering prograde paths that provide important insights into early orogenic evolution. It is shown that the chloritoid- staurolite transition is not only an indicator of temperature on prograde P-T paths, but also a useful indicator of pressure. The approach is applied to the Moravo-Silesian eastern external belt of the Bohemian Massif, where metamorphic zones range from biotite to staurolite-sillimanite. Chloritoid XFe = 0.91 indicates transition to staurolite at 5 kbar and 550 °C and consequently, an early transient prograde geothermal gradient of 29 °C km-1. Elevated prograde geothermal gradient coincides with areas of Devonian sedimentation and volcanism, and syn- to late Carboniferous intrusions. Therefore, we interpret it as a result of heat inherited from Devonian rifting, further fuelled by syntectonic Carboniferous intrusions.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014