Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv antropogenní depozice sloučenin dusíku na velikost poměru C/N v lesních půdách
Další názvy
    The importance of the anthropogenic deposition of nitrogen compounds on C/N ratio in forest soils
Autor
    Hofmeister, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
Výraz tezauru
    humus, mineralisation, nutrient deficiency, liming, Czech Republic
Klíčové slovo
    Antropogenní
    C/N
    Depozice
    Dusíku
    Lesních
    Poměru
    Půdách
    Sloučenin
    Velikost
    Vliv
Abstrakt (česky)
   Význam znalosti poměru C/N půd spočívá v indikaci stavu humusu v lesních ekosystémech, a v případě jehličnatých ekosystémů i k velmi dobrému odhadu rizika vyplavování dusíku z ekosystému.Spolu s NO3-, jako dominantní formou dusíku vyplavovaného z ekosystému, jsou vyplavovány i bazické kationty (Ca, Mg, K), které obvykle představují kritický bod výživy dusíkem saturovaných lesních ekosystémů.Dlouhodobě zvýšený vstup dusíku do ekosystému se může projevit zvýšením obsahu dusíku v rostlinné biomase, v opadu, a následně i v půdní organické hmotě, a zároveň snížením poměru C/N v půdě.Reálná změna poměru C/N půdy konkrétního lesního ekosystému do značné míry záleží na dalších vlastnostech tohoto porostu a jeho prostředí, přičemž klíčový faktor může představovat sukcesní vývoj a historie hospodářského využití daného ekosystému.
Abstrakt (anglicky)
   The importance of the anthropogenic deposition of nitrogen compounds on C/N ratio in forest soils
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014