Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv chemických hydrofobizačních prostředků na výměnu vlhkosti mezi póry pískovce a okolním prostředím
Autor
    Handzelová, B.
    Martinec, Petr
    Ščučka, Jiří
    Vičarová, H.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Construction Series
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 1
Strany
    s. 39-49
Rok
    2013
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk3cav_un_auth*0280791
    Překlad názvu: Influence of chemical hydrophobizing agents on moisture exchange between pores of sandstone and surroundings
    Rozsah: 11 s. : E
Předmětová kategorie
    evaporation
    hydrofobizing agents
    pores
    sandstone
    water absorption
Klíčové slovo
    Chemických
    Hydrofobizačních
    Okolním
    Pískovce
    Póry
    Prostředím
    Prostředků
    Vlhkosti
    Vliv
    Výměnu
Abstrakt (česky)
   V č lánku je zhodnocen vliv vybraných typ ů chemických hydrofobiza č ních prost ř edk ů na dynamiku vým ě ny vlhkosti mezi póry pískovce z lokality Božanov a okolním prost ř edím. Experiment, jehož výsledky jsou v p ř ísp ě vku prezentovány, byl založen na hodnocení dynamiky nasákání a odparu vody ze vzork ů kamene bez ošet ř ení a po aplikaci hydrofobiza č ního prost ř edku. Byly zjišt ě ny významné rozdíly v interakci s vodou u horniny ošet ř ené látkami na bázi siloxan ů a látkou na bázi rozpoušt ě dla s obsahem nano č ástic.
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with influence of selected types of chemical hydrophobizing agents on the dynamics of moisture exchange between pores of sandstone from the locality of Bozanov and surroundings. The experiment, whose results are presented, was based on the evaluation of the dynamics of water absorption and evaporation on stone samples without treatment and after application of hydrophobizing agents. Significant di fferences in interaction between the rock and water were detected for samples treated with agents based on siloxanes and nanoparticles.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014