Podrobnosti záznamu

Název
    Wet and dry deposition and internal cycling of base cations at two geochemically contrasting sites in the Czech Republic
Další názvy
    Mokrá a suchá atmosférická depozice a vnitřní koloběh bazických kationtů na dvou geochemicky rozdílných místech České republiky
Autor
    Hruška, Jakub
    Krám, Pavel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Emissions, transport, deposition and effects of base cations in relation to acidification. United Nations Economy Commission for Europe Long-Range Transboundary Air Pollution Workshop. IVL-Report B 1585
Poznámky
    Akce: 2003 ; Gothenburg
Výraz tezauru
    atmospheric deposition, calcium, magnesium, potassium, sodium, catchments, leucogranite, serpentinite, Norway spruce, catchments
Klíčové slovo
    Base
    Cations
    Contrasting
    Cycling
    Czech
    Deposition
    Dry
    Geochemically
    Internal
    Republic
    Sites
    Two
    Wet
Abstrakt (česky)
   Byl zjištěn velký vliv solí oceánského původu na Na a Mg na českých povodích Lysina a Pluhův Bor a to i přes jejich situování uprostřed kontinentu. Překvapivě téměř identické proporce látkových toků Ca, K a Na (mokrá depozice, suchá depozice, vnitřní koloběh) byly dokumentovány na zkoumaných povodích. Naproti tomu byl zjištěn mnohem vyšší vnitřní koloběh Mg na Pluhově Boru, což bylo způsobeno mimořádnou dostupností Mg na půdách vyvinutých na serpentinitu (hadci).
Abstrakt (anglicky)
   Large influence of marine salts on Na and Mg at the Lysina and Pluhuv Bor catchments in the Czech Republic was apparent at the study sites despite the fact that they are situated in the middle of continent. Almost identical proportions of Ca, K and Na individual fluxes (wet deposition, dry deposition, internal cycling) at the both catchments were striking. However much larger internal flux of Mg at Pluhuv Bor was caused by extraordinary availability of Mg in the corresponding soil developed on serpentinite.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014