Podrobnosti záznamu

Název
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum)
Další názvy
    Xenolithes of marbles enclosed in tonalites of the Budislav massif (Polička crystalline complex)
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 9
Strany
    3
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Polička crystalline complex, Budislav massif, contact metamorphism, marbles, calc-silicate rocks, skarns, mineral assemblage, PT conditions
Klíčové slovo
    Budislavského
    Krystalinikum
    Masivu
    Mramorů
    Poličské
    Tonalitech
    Uzavřené
    Xenolity
Abstrakt (česky)
   Na kontaktu mezi kalcitickým mramorem a amfibolicko-biotitickým tonalitem se podařilo vyčlenit dvě reakční zóny. V zóně endokontaktu vznikají nové vápníkem bohaté fáze, jako jsou diopsid a titanit na úkor amfibolu a ilmenitu, naopak bazicita plagioklasu je oproti okolnímu tonalitu nižší. Exokontaktní zóna je složena převážně z wollastonitu a diopsidu, avšak mohou se objevit i grossular a vesuvian. Mocnost této zóny výrazně kolísá v závislosti na složení okolních fluid zejména hodnotě Xco2 během metamorfózy. Údaje zjištěné z T-Xco2 diagramu pro xenolity mramorů (670-550 st C pro tlak 4 kbar) dobře korespondují s PT podmínkami vypočítanými pro okolní tonality (690-656 st C a 5,2-2,5 kbar) a ukazují, že minerální asociace v mramorových xenolitech nevznikala za tlaků nižších než 4 kbary
Abstrakt (anglicky)
   Xenolithes of marbles enclosed in tonalites of the Budislav massif (Polička crystalline complex)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014