Podrobnosti záznamu

Název
    Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz
Autor
    Dobeš, Miroslav
    Ernée, Michal
    Hlaváč, Jaroslav
    Kočár, P.
    Kyselý, René
    Šída, P.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Památky archeologické
Svazek/č.
    Roč. 98, -
Strany
    s. 31-108
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: IAAX00020701, GA AV ČR
    Překlad názvu: Sunken "hut" from the middle Eneolithic in Prague 9 - Miškovice. Results of archaeological and palaeoecological analyses.
    Rozsah: 77 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
Předmětová kategorie
    Eneolithic
    fill flotation
    methodology
    palaeoecological analyses
    radiocarbon dating
    Řivnáč culture
Klíčové slovo
    Analýz
    Archeologických
    Chata
    Eneolitu
    Miškovicích
    Praze
    Přírodovědných
    Středního
    Výsledky
    Zahloubená
Abstrakt (česky)
   Chata s pravidelným půdorysem (3,92 x 3,64 m) a jednoduchými i dvojitými řadami kůlových jamek podél stěn, prozkoumaná v roce 2004, představuje výrazný architektonický typ řivnáčské kultury. Zhruba 1/3 výplně chaty byla zkoumána po 10 cm silných mechanických vrstvách ve čtvercích 50 x 50 cm. Tato část výplně byla také kompletně proplavena za účelem získání archeologických nálezů a environmentálních vzorků. Metodicky důležité údaje poskytlo srovnání množství a kvality nálezů z proplavované a ručně odebírané části výplně. Keramika z výplně objektu náleží tzv. protořivnáčskému stupni (podle E. Pleslové), respektive kamýckému stupni badenské kultury (podle E. Neustupného). Z kostěného šídla, které pochází z výplně objektu, bylo získáno 14C AMS datum, které datuje jeho vznik do let 3 018 - 2 886 BC (při pravděpodobnosti 2σ). Fosfátová analýza nám pomáhá při interpretaci funkčního strukturování interiéru stavby.
Abstrakt (anglicky)
   The hut has a regular ground-plan (3.92 x 3.64 m) and simple as well as double rows of post-holes along the walls; it was studied in 2004. It represents a distinct architectural type of the Řivnáč culture. Roughly 1/3 of the hut's fill was studied in 10-cm mechanical layers in 50 x 50 cm squares. This part of the fill was completely sampled for flotation for the purpose of gaining archaeological finds and environmental samples. Methodically important data were provided by a comparison of the amount and quality of finds from the floated and manually sorted part of the fill. The pottery from the feature's fill belongs to so-called proto-Řivnáč phase (according to E. Pleslová) or the Kamýk phase of the Baden culture (according to E. Neustupný). The bone awl from the feature's fill provided AMS radiocarbon dating which gave a date between 3018 and 2886 B.C. (2σ probability).
   Phosphate soil analysis helps us in an interpretation of the functional structure of the interior of the structure.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012