Podrobnosti záznamu

Název
    Zemědělství v horských oblastech: vybrané teoreticko-metodologické aspekty geografického výzkumu
Autor
    Martinát, Stanislav
Konference
    Metody geografického výzkumu (07.11.2007-08.11.2007 : Plzeň, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Miscellanea geographica. 14, Universitatis bohemiae occidentalis
Strany
    S. 123-128
Poznámky
    Překlad názvu: Agriculture in mountain areas: selected theoretical-methodological aspects of geographical research
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    agricultural geography
    farming
    mountain areas
    regional development
Klíčové slovo
    Aspekty
    Geografického
    Horských
    Oblastech
    Teoreticko-metodologické
    Vybrané
    Výzkumu
    Zemědělství
Abstrakt (česky)
   Horské oblasti pokrývají v závislosti na zvolené metodice vymezení až jednu třetinu území České republiky. Bereme-li v úvahu zemědělskou půdu, jde o přibližně její 8% část. Jde tak o relativně rozlehlou část území státu. Zemědělské aktivity provozované v těchto oblastech musí přísně respektovat přírodní podmínky, zároveň si však musí udržovat své sociální, kulturní a ekonomické funkce. Analýza těchto funkcí je zajímavou výzvou pro výzkum horského zemědělství. Cílem tohoto příspěvku je sledovat fenomén horského zemědělství a s ním spojené prostorové procesy; důraz je zejména kladen na teoretickou analýzu jejich významu pro rozvoj kulturní krajiny a společnosti v těchto oblastech. Zvláštní pozornost je věnována konceptu marginality v kontextu zemědělských činností.
Abstrakt (anglicky)
   Mountain areas cover in dependence on chosen methodology up to one third of area of the Czech Republic. When we take into consideration farm land, it´s approximately 8 %, so it is relatively spacious part of country. Agricultural activities in these areas have to strictly respect natural conditions, however still keep its social, cultural and economic functions. These features make from research of moutain agriculture very interesting challenge. The objective of this paper is to follow phenomenon of mountain farming and connected spatial processes; its importance for cultural landscape and society will be also theoretically analysed. Special attention is paid to concept of marginality in agricultural context.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012