Podrobnosti záznamu

Název
    Změny krajiny Tišnovska ve vojenských kartografických výstupech
Autor
    Cetkovský, Stanislav
    Havlíček, M.
    Kallabová, Eva
    Kirchner, Karel
Konference
    150 let Geografie na UK v Praze (10.11.2006-11.11.2006 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006)
Strany
    s. 35-35
Poznámky
    Projekt: GA205/06/1024, GA ČR
    Překlad názvu: Landscape changes in the Tišnovsko Region in the military cartographic products
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    landscape changes
    military cartographic products
    Svratka river
    Tišnovsko region
Klíčové slovo
    Kartografických
    Krajiny
    Tišnovska
    Vojenských
    Výstupech
    Změny
Abstrakt (česky)
   V rámci řešení grantu GA ČR 205/06/1024 "Geomorfologie údolí střední Svratky - kvartérní vývoj a environmentální aspekty" jsme se pro hodnocení environmentálních aspektů zaměřili v na poznání historických změn kulturní krajiny a na její současný stav v severní části údolí střední Svratky v modelovém území Tišnovsko. Pochopení současného stavu závisí na identifikaci a kvantifikaci změn permanentních struktur kulturní krajiny v historickém vývoji. Využili jsme historické i současné vojenské kartografické výstupy, který jsme analyzovali z ohledem na krajinný kryt "land cover". Modelové území (rozloha 4000ha) leží z velké části v tektonicky podmíněné Tišnovské kotlině, z jejího dna vystupují výrazné izolované vrcholy (např. Květnice 470 m n.m.). Svratka zde přibírá řadu přítoků (Loučku, Besének, Lubě), vznikl významný hydrografický uzel.
   Díky dlouholeté kultivaci pokrývá kotlinu zemědělská a sídelní krajina; okolní vyšší reliéf, vyvýšeniny i k J navazující průlomové údolí Svratky zaujímá lesní krajina. Metodický postup spočíval ve vektorizaci georeferencovaných dostupných mapových podkladů v rastrové podobě (druhé, třetí vojenské mapování, odpovídajících topografických mapových podkladů z období kolem roku 1950, 1990), analýzy aktuálního ortofotosnímku a základních map oblasti. Digitalizace probíhala v prostředí ArcView, prvky permanentní struktury krajiny byly vektorizovány jako plochy nebo linie a použity podle legendy VUKOZ (v zásadě se opíraly o hierarchickou klasifikaci CORINE Land Cover). Předběžné výsledky ukazují, že krajinná matrice modelového území se během posledních 150 let nezměnila a její základ tvoří pole a lesy. Vzhledem k určujícímu charakteru reliéfu na krajinný ráz nedošlo ve sledovaném období k podstatné změně rozsahu a lokalizaci lesních porostů.
Abstrakt (anglicky)
   This paper presents a knowledge of contemporary character of landscape (supported by grant projects of GA ČR no. 205/06/1024, GA AV ČR no. IAA3086301) on the basis of analysis of historical and contemporary maps and other spatial data sets of the Tišnov region. The case study area is situated in the vicinity of Moravian small town of Tišnov, in Tišnovská kotlina basin. Surface of the basin is covered by agricultural and resident landscape. Forest landscape covers just isolated elevation and steep slopes in the surround. Methodical approach consists in vectorisation of georeferenced accessible map sets in grid shape (I., II., II. military survey, corresponding topographic map sets from the period around years of 1950, 1990), analysis of actual ortophotos and essential maps of the area. Digitizing is made in an ArcView environment; elements of permanent landscape structure are vectorised like polygons or lines.
   Its number and classification results from next mathematical processing of outcomes, basically is based on hierarchical classification of CORINE Land Cover. Expected results should show changes of land use in the case study area during circa 150 years and c
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012