Podrobnosti záznamu

Název
    Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním
Autor
    Bláha, P.
    Doležalová, Hana
    Duras, R.
    Lukeš, I.
    Müller, Karel
Konference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17. 04.2007 - 19. 04. 2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    s. 17-30
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Rock massif changes caused by undermining
    Rozsah: 14 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geodesy
    geophysics,
    Undermining,
Klíčové slovo
    Horninovém
    Masívu
    Poddolováním
    Vyvolané
    Změny
Abstrakt (česky)
   Klasické sledování povrchových deformací na poddolovaném území využívá opakovaných geodetických měření. Výsledky těchto měření však nenabízejí informace o fyzikálních změnách, ke kterým v horninovém masívu dochází. Ke zjištění těchto změn byl v letech 2002 až 2006 použit komplex opakovaných geodetických a geofyzikálních měření na povrchu, ve vrtech a v systému povrch-vrt. Tato měření ukázala vedle známých povrchových deformací také na fakt, že změny uvnitř horninového masívu nepostihují masív jako celek, ale dochází v něm k vytváření poruchových zón.
Abstrakt (anglicky)
   Classical observation of surface deformation in undermined territories uses repeated geodetic surveying. Results from these surveying do not offer data about physical changes that happen in the rock massif. To find out these changes, a complex of repeated geodetic and geophysical measurements of surface, borehole and surface-borehole system was used from 2002 to 2006. These measurements pointed out (beside the well known surface deformations) also that the changes inside the rock massif do not affect the massif as whole, but the faulty zones are formed there.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012