Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    553
Článek
    6. Regionální kongres o geologii a surovinových zdrojích jihovýchodní Asie
    Akosť vody vyrovnávacej nádrže vodného diela Veľká Domaša z hľadiska hydrobiológie
    Alterácia hornín v okolí žily Schrämen a Hlavnej žily v ložisku Kremnica-Šturec
    Anteil der Böhmischen Forscher an der geologischer Erfoschung von Tirol - Franz Pošepný (1836-1895)
    Brno a ložiska nerostných surovin
    Brunnie - klíč k surovinovým prognózám Českého masívu a Západních Karpat
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Charakteristika sekundárnej geochemickej aureoly ložiska Zlatá Baňa, Slanské vrchy
    Charakteristiky intruzívnych telies s príznakmi rudnej mineralizácie
    Chemické zloženie arzenopyritu v niektorých zlatonosných zrudneniach v tatraveporiku
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Comparison of the Daluxiang and Maoniuping carbonatitic REE deposits with Bayan Obo REE deposit, China
    Contribution of Czech Scientists to the geological exploration of the Tyrol area - František Pošepný (1836-1895)
    Cymrit z ložiska Horní Benešov
    Československá účast na získávání nerostných surovin v zahraničním podnikání
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Činnost podniku Intergeo, dosavadní výsledky a další záměry
    Diverse connections between ores and organic matter
    Diversity of rare earth deposits: the key example of China
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Doc. Ing. Petr Martinec, CSc. (60)
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Duricrust in the Jabal Zaltan area, Libya
    Ekonomické pásmo mimořádné důležitosti
    Elbezone und Osterzgebirge
    Endogenous mineralization in the Bohemian massif in relation to global-tectonis concepts: confrontation of geophysics and metallogeny
    Energetické suroviny Polska
    Erg and sarir south-west of Jalú, Libya
    Exploration Boreholes
    Faktografický informační systém - registr ložisek nerostných surovin ČSR
    Fluoritové formace Českého masívu
    Foreword to the special volume on geology of the Mongolian Altay
    Fyzikálne a chemické vlastnosti pyritu z Sb ložiska Dúbrava
    Genetické a formačné typy ortuťovej mineralizácie východného Slovenska
    Genetické postavenie výskytov polymetalických rúd stratiformného typu na juhovýchodnom úpätí Nízkých Tatier
    Geobarometrie sulfidických rud na lokalitě Svržno v západočeském proterozoiku
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geológia a metalogenéza Burundskej republiky
    Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredne Považie)
    Geologická stavba západočeských uranových ložisek
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologicko-ložisková klasifikácia výskytov zeolitov na Slovensku
    Geologickoštruktúrne pomery Slovinsko-gelnického rudného rajónu
    Geology of the Konstantin Graphite Deposit in Velké Vrbno
    Geolólgia a prospekcia scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jaseni (vymedzenie perpektívnej zóny)
    Geotermálne ložisko na východoslovenskom neogéne viazané na pochovanú vulkanickú štruktúru Beša-Čičarovce
    Gold distribution in sulphide and non-ore minerals at the Pezinok-Kotlárský vrch deposit
    Gold mineralization in black shales near Suchá Rudná
    Guemassa - nová kyzová ložiska s polymetaly v Maroku
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Hlavní ložiskové výsledky GP Ostrava v letech 1981 až 1985
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Hořlavé a olejonosné břidlice Syrské arabské republiky
    Hydrotermální cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v Krušných horách
    In memory of Jaroslav Aichler
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    K hodnocení nových typů nerostných surovin
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Oldřicha Vody, CSc.
    Karbonáty - významné kolektory živic aj v ČSSR
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    Keramické kompozity
    Koncepce jednotné vertikální stavby ložisek UDZČ KP
    Krivoj Rog - město železa
    Litostratigrafie a ložiskové prognózy podloží flyšové formace ve střední části Zábřežské vrchoviny
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska nerostných surovin města Brna - generální referát skupiny přednášek
    Ložiska zlata v tzv. zlatém trojúhelníku v Rumunsku
    Ložisková rudní geologie na 27. geologickém kongresu v Moskvě
    Magnetotelluric inversion along the Osvětimany-Brezová pod Bradlom profile
    Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov
    Mechanizmus pretvárania hornín počvy - činitel obmezujúci použitie mechanizovaných výstuží v extrémnych podmienkách treťohorných ložísk
    Mestoroždenija olovjanno-voľframovych rud Modotinskoj oblasti MNR
    Metalogenéza Vihorlatu vo vzťahu k vulkanickým štruktúram
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Mineral zoning around the Krušné hory (Erzgebirge) granite pluton
    Minerální asociace na rudních ložiskách plateau Jos v Nigérii
    Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z Vyskatné u Pelhřimova
    Mineralogický a ložiskový výzkum ve výzkumném a vývojovém ústavu ve Stráži pod Ralskem
    Minerálová aureola greisenových ložisek cínu ve Slavkovském lese
    Minerals Reserves
    Minimalizace vlivu přepravy rudy na životní prostředí
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Nedožité osmdesátiny prof. Václava Havleny, DrSc.
    Nekotoryje problemy metallogenii zapadnych Karpat i boľšogo Kavkaza
    Některé možnosti modelování na ložisku zónového typu
    Některé nové směry v hydrogeologickém průzkumu ložisek nerostných surovin
    Nerostné a energetické suroviny v současném a budoucím světě
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny Burkiny Faso
    Nerostné suroviny Finska
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerostné suroviny Norska
    Nerostné suroviny pláště žulového masívu
    Nerostné suroviny Řecka
    Nová prospekčná indícia volfrámovej mineralizácie v Malých Karpatoch (Jablonové, okr. Bratislava - vidiek)
    Nové geologické a ložiskové poznatky z ražby Vykmanovské štoly
    Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách
    Nové nerostné suroviny RVHP
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    Ochrana archeologických památek po pravěké a středověké těžbě nerostných surovin v Čechách
    Očekávaný trend spotřeby nerostných surovin do roku 2000
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odlišení poloh neogenního uhlí v ropných vrtech podle karotáže
    Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    Oxid uhličitý a horninový masiv
    Perspektiva a využívání nerostných surovin v zájmové oblasti RD Jeseník
    Perspektivy vyhledávání nových zdrojů palivoenergetických surovin v ČSSR
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Petrografičeskij sostav i chimičeskije svojstva burych uglej
    Petrologie a geochemie svrchnoproterozoického Fe-Mn ložiska Chvaletice
    Pioner nauki o rudnych mestoroždenijach
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Polymetalic deposits of the Zlaté Hory ore district
    Použití molekulárních forem prvků v geologické prospekci
    Použitie geofyzikálných metód pri prieskume Sb-ložísk v kryštaliniku Nízkych Tatier
    Prejavy meďnato-porfýrového ložiska Zlatno v šlochovej prospekcii
    Prevariscan source of variscan gold deposits of the Bohemian massif
    Primární geochemické aureoly uranového ložiska Rožná
    Príprava výroby v geologickoprieskumnom podniku s aplikáciou výpočtovej techniky
    Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dr.h.c., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Prognózní ocenění série Monapo v Mosambiku metodou KOMBI
    Prognózní ocenění zdrojů stříbra v Českém masívu
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Prognózování metodou kombi v měřítku 1:50000 na příkladu Železných hor
    Prognózy české geologie a hornictví do roku 2000
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Přehled geologie chebské pánve
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Příroda Krkonoš : nerostné bohatství
    Příspěvek ke genetické klasifikaci ložisek nerostných surovin
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    Regional heavy mineral prospecting in the Czech Republic
    Regionálne prognózovanie nerastných surovín v Spišsko-gemerském rudohorí
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Report by the IGCP Secretary for 1992
    Report by the IGCP Secretary for 1995
    Report by the IGCP Secretary for 1997
    Report of the IGCP Secretary for 1998
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rudní obvod Baîta Bihorului v Rumunsku
    Rudonosnost granitoidních masívů
    Scheelitonosné skarny z Hazlova (Smrčiny) a Kovářské (střední Krušné hory)
    Scheelitová mineralizace v okolí Hradešic v jihozápadních Čechách
    Scheelitové zrudnenie južných svahov Nízkych Tatier
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    Shrnutí nových poznatků o vývoji uranové mineralizace v rudním poli Rožná-Olší
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Současné problémy vzorkování ložisek nerostných surovin
    Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Stable isotope study of base metal deposits from the eastern high Atlas, Morocco
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Horní Slavkov
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Jáchymov
    Stratiformní ložiska Českého masívu
    Stratoidalne złoże cyny w Górach Izerskich
    Strukturně geologická a ložisková charakteristika hornických skal u Zlatých hor
    Stříbro ve světové ekonomice
    Submarinní exhalační rudy
    Súčasný stav ochrany nerastného bohatstva SSR
    Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR
    Suroviny, jejich ceny a geologie
    Světové trendy ekonomiky uranových ložisek
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    Sympozium o geologii uhlonosných formací Polska
    The Ševětín astrobleme, Southern Bohemia, Czechoslovakia
    Technologická a chemicko-mineralogická charakteristika bauxitov a okolitých hornín pri Drienovci
    Tertiary metallogenetic evolution of the west Carpathian volcanogenic ore deposits
    Těžba železných rud na Krušné hoře u Berouna
    Der tschechische Geologe František Pošepný und seine Aszedenztheorie der Entstehung von Erzlagerstätten
    Úkoly ložiskoé geologie v 8. PLP
    Úlohy geológie pri vyhladávaní a prieskume ložísk nerastných surovín
    Uranium mineralization on hydrothermal veins in Novoveská Huta (Spišsko-Gemerské Rudohorie Mts.)
    Uranová mineralizace v broumovském permu dolnoslezské pánve
    Uranové ložisko Horní Slavkov
    Vklad češskich geologov v geologičeskom issledovanii Tirolja - František Pošepny (1836-1895)
    Vliv ložiskových parametrů na bilančnost zásob
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vnitřní stavba a ložiskové indikace moravského bloku
    Vplyv geologicko-ložiskových pomerov na ťažbu magnezitu na ložisku Dúbravský masív
    Vplyv svahových pohybov hornín na ťažbu nerastných surovín
    Vyčlenění poloh neogenního uhlí v některých ropařských vrtech podle karotáže
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Vymezení dvou tektonicky aktivních vulkanických zón ve střední části Jeseníků a jejich ložiskový význam
    Výskyt stopových vzácných prvkov a drahých kovov v ťažených sírnikovych rudách na Slovensku
    Výsledky a program průzkumu v hornoměstském rudním revíru
    Výsledky báňskohistorického průzkumu v Jeseníkách
    Výsledky komplexního geochemicko-ložiskového výzkumu v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu
    Výsledky ložiskových štúdií v oblasti Sloviniek
    Využití nerostného bohatství Číny
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Vzpomínka na profesora Jaromíra Koutka (1.4.1902 - 5.2.1983)
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala
    Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika
    Vzťah mineralogickej a geochemickej zonálnosti na ložisku Zlatá Baňa (Slanské vrchy)
    Vzťah rudných indícií ku geofyzikálnym štruktúram Slovenského rudohoria
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Vztahy vulkanosedimentárních cyklů a mineralizace v sv. části desenské klenby v Jeseníkách
    Woher kommt das Erdöl zwischen Bodensee und Mähren : eine geochemische Spurensuche
    Za Ing. Jaroslavem Aichlerem, CSc.
    Zákonitosti rozšírenia meďnato-porfýrovej mineralizácie v južnej Gobi
    Zdeněk Pouba osmdesátníkem
    Zdeněk Pouba pětaosmdesátníkem
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák
    Zirkonium a možnosti jeho získávání z uranových rud severočeské křídy
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
    Zloženije a zdrojové oblasti jablonických zlepencov - oblasť Malých Karpát
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"
    Životní jubileum prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr. h. c.