Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    553.3./.4
Článek
    Hlavné metalogenetické typy Au-zrudnenia v Západných Karpatoch
    K distribúcii zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
    K problematike distribúcie zlata na ložisku Pezinok-Kolársky vrch
    Vystupovanie mikroskopického zlata na ložisku Slovinky
    Využitie termoelektrického napätia pyritov pri vyhľadávaní zlata
    Zlato jesenických stratiformních ložisek