Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    504.5
Článek
    Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Anisotropic structure of the lower litosphere in central Europe
    Anomální litologický vývoj v prostoru Unčína v severočeské hnědouhelné pánvi
    Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Co nového v Úhrově?
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Deposition of light ash mixes in mined spaces
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Efficiency of individual CRL stations in seismic monitoring of the western Gulf of Corinth
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Geoelektrické charakteristiky na styku základních geologických bloků v ČSSR
    Geofyzikální model litosféry
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geomorphological research at Machu Picchu
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Hloubka a hustotní charakteristika přechodu litosféra-astenosféra ve střední Evropě
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky : 03-34 Sobotka
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Kamenický Šenov - Panská skála Hill
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Matematické modelování seizmických vlnových polí v zemské kůře metodou Gaussových svazků
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Modelling of effects of operating conditions and coal reactivity on temperature of burning particles in fluidized bed combustion
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network SETUP
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    The new method for assessing the radon risk of building site
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Odpowiedž na uwagi i implikacje do "Roli bloków litosfery i ruchów przesuwczych w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach masywu Czeskiego"
    On the construction of a density model of the litosphere of Czechoslovakia
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Příčiny vertikálních pohybů zemské kůry
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Rola bloków litosfery i ruchy przesuwcze w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego : uwagi i implikacje
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    Seismic profiles for attenuation acceleration measurement
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Station correction of PATNET network for improvement of earthquake location in central part of Gulf of Corinth
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda
    Štruktúrny vrt FV-1 Blhovce (2 001 M)
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Úloha vody při vzniku ložiskových struktur
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vliv topografie terénu a hustotních nehomogenit na pole napětí litosféry
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Výskum vrchnej časti litosféry ako prvku životného prostredia metódou systémovej analýzy na príklade centrálnej časti mesta Bratislavy
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003