Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    553.9
Článek
    +RNDr. Stanislav Hurník, CSc.
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    10. exkurze uhelně geologického semináře
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    40 let ložiska Kostelany
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    Aktuálnost novelizace klasifikace černého uhlí
    Akumulace ropy a zemního plynu na lokalitě Krásná
    Akumulace ropy ve svrchním bádenu ložiska starého pole Gbely
    Aluminium complex in coal
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Anomální litologický vývoj v prostoru Unčína v severočeské hnědouhelné pánvi
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve
    Architektúra sedimentárnej výplne neogénnych usadenín v severnej časti viedenskej panvy (ložisko Hrušky)
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Automatizované projektování uhelného lomu - báňské řešení jako funkce geologického modelu ložiska a báňského modelu lomu
    Bacterial desulphurisation of coal
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Bílina - open-cast mine
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Bio- and ecostratigraphical evaluation of paleozoic sediments from the area of the Zemplínske vrchy Mts.
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biostratigraphy of Tertiary coal-bearing deposits of Bohemia and Moravia (C.S.R.)
    Bituminous shales of Krkonoše piedmont basin
    Bituminózní břidlice centrální části sokolovské pánve a východní části chebské pánve
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Brázdy limnického permokarbonu, jejich stavba, kontinuita výplně a pokračování k severu
    Brown coal and lignite deposits in Czechoslovakia
    Calculation of reserves in a lignite deposit by kriging and its comparison with classical calculation methods
    Changes in coal permeability in the process of deformation
    Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle
    Chemical structure of coal substance
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Co-gasification of rubber with brown coal
    10th Coal Geology Conference
    Coal reserves in new fields of the Czechoslovak Part of the Upper Silesian Coal Basin
    Coalification in the Plzeň Basin from the viewpoint of reflectance
    Comparison of two coal-bearing Carboniferous areas in Czech Republic and their influence for distribution of hydrocarbons deposits
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    The cyclicity of the Namurian coal-bearing strata in Upper Silesia
    Černé "slzy" Indočíny
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
    Deep-seated Carbon dioxide in Slovakia: additional comments on the problem of its origin
    Deep-seated carbon dioxide in Slovakia: the problem of its origin
    Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
    Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Diapirizmus ako prejav tektonickej selekcie v rudnianskom rudnom poli
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Dosavadní výsledky hydrogeologického matematického modelování detritu v Ostravsko-Karvinském revíru
    Dosavadní výsledky ropně geologického průzkumu spodního miocénu rašovické deprese u Bučovic
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Drobná ložiska paliv v Čechách a na Moravě : pokračování
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Examples of recently discovered oil and gas fields in the Carpathian foredeep and in the European foreland plate underneath the Carpathian thrust belt, Czech Republic
    Extrémní geostatické zatížení mechanizované výstuže při dobývání velmi mocných slojí
    Faktory uhlonosnosti a jejich využití pro prognózování černouhelných ložisek v Českém masívu
    Faults in the North-Bohemian Brown Coal Basin: the review
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    Fluid overpressure in respect to sedimentation rate and hydrocarbon generation under high and low heat flow conditions : comparative modeling study in the South Caspian, Transcarpathian and Vienna Basins
    Fold-and-thrust shortening in the western part of the Upper Silesian Coal Basin
    Fosilní stopy na vrchních jádrech
    Genéza štefanovského tektonického uzla - paleotektonická analýza
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemické zhodnocení vrtu Slušovice-1
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geochemistry of the Vejprnice bituminous coal deposit in the Plzeň Basin
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
    Geological evaluation of tne permocarboniferous Roudnice Basin and its deposits (Czechoslovakia)
    Geological model of Early Sarmatian horizons of the underground gas storage Tvrdonice (Vienna Basin)
    Geologická klasifikace uhelných ložisek
    Geologická stavba sobraneckej kladnej gravimentrickej anomálie a jej perspektívnosť na výskyt ropy a plynu
    Geologická stavba uhelných ložisek a vnitrostavební analýza
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické a naftovoložiskové zhodnotenie vrtu Smilno-1, severovývodné Slovensko
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologické podmienky prieskumu a exploatácie nerastných surovín z hľadiska stability banských diel v produktívnych vrstvách na bani Cígeľ
    Geologicko-ložiskové pomery a technologické vlastnosti nízkovýhrevného lignitu na ložisku Kosorín v Žiarskej kotline
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje v prostoru velkolomu Československé armády
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geologie uhelné sloje lomu Březno, SHR - Doly Nástup k.p. Tušimice
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geomechanické hodnocení ložisek černého uhlí ve středních Čechách
    Globální korelace uhlonosných formací
    The Handlová coal deposits seams: Tectonic development and qualitative properties
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Hlavní rysy sedimentace v prostoru štěpení hnědouhelné sloje mezi Mostem a Jirkovem v severočeské pánvi
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    Hlboký vrt Križany-1 a jeho výsledky
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hodnocení prognózních hořlavých a olejonosných břidlic
    Hoelit (9, 10-antrachinon, C14H8O2) z kladenských hořících hald
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Hořlavé břidlice Pobaltí
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    How the modern oil and gas industry was born: historical remarks : abstract
    Hydrocarbon generation zone in the East Slovakian Neogene basin: model and geochemical evidence
    Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
    Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
    Hydrogeologická charakteristika hnedouhoľných ložísk na Slovensku
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Identifikačné modely popisujúce dynamiku podzemných zásobníkov plynu
    The influence of the basement geological structure on the coal-bearing character of the Upper Paleozoic Basins in the Central Bohemian area
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Investigation of ground velocities during the rockbursts
    Inženýrskogeologická rajonizace výchozové partie severočeské hnědouhelné pánve při úpatí Krušných hor
    István Bérczi, honorary member award
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Je možné členit nýřanské vrstvy?
    Jednotná klasifikace sedimentů v severočeské hnědouhelné pánvi z hlediska rozpojitelnosti
    Jihoafrické uhlí
    Jurrasic erosive relicts - the most important fuel traps in Nesvacilka Graben
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánví v českých zemích
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánvích v českých zemích
    K problematice hlubší stavby Rosicko-oslavanské pánve
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Karotážní metody při průzkumu uhelných ložisek
    Karpatskij neftegazonosnyj bassejn
    Klasifikace uhelných pánví Českého masívu - rekapitulace, nové názory a nové aplikace
    Knowledge concerning the alteration of coal seatns in weathering zone of productive carboniferous from the Czechoslovak Part of the Upper Silesian Basin (OKR)
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Krušnohorské krystalinikum v podloží Severočeské hnědouhelné pánve
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    The Late Paleozoic in the structure of Zemplínske vrchy Hills and some problems of its development (the Western Carpathians, Southern Part of the East Slovakian Basin)
    Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
    Lignite investigation in the Slovakian part of the Vienna Basin
    Limnické pánve permokarbonu Českého masívu - geneze, třídění, vyplňování a zlomová tektonika
    Lithofacies characteristics of the Ledce arkoses of the Mšeno Basin
    Litofaciálny pohľad na plynové nálezisko Ptrukša po reinterpretácii (geologické rezy + mapy)
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lomové dobývání uhlí ve Velké Británii
    Lower Westphalian coal-bearing deposits between Slupiec and Ścinawka Średnia in the intrasudetic depression
    Ložiska palív - vzťah k hlbinej stavbe panónskej panvy a karpatského oblúka
    Ložiska ropy a zemního plynu
    Ložiska východočeského uhelného revíru ve velkých hloubkách
    Ložisko hnědého uhlí a kameniva Křemyž
    Ložiskové perspektívy rudnianského rudného poľa
    The mechanical properties for sandstone rock samples in dynamic uniaxial cyclical loading
    Měření reaktivity uhlí k vodní páře
    Metoda "modelování sloje" při průzkumu ložiska Chotíkov
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Mikroskopické projevy postsedimentární alterace sloje 39 (Namur B) v pestrých vrstvách dolu A. Zápotocký v Ostravsko-karvinském revíru
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Minerals of the ammonioalunite-ammoniojarosite series formed on a burning coal dump at Czerwionka, Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Místní palivoenergetické zdroje
    Mocnost vrstevních jednotek ostravského souvrství v československé části hornoslezské pánve
    Modelling of effects of operating conditions and coal reactivity on temperature of burning particles in fluidized bed combustion
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti podrobnějšího třídění prognózních zdrojů černého uhlí ČSSR
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    The Mšeno-Roudnice basin : problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
    Náchylnost uhelné hmoty k samovznícení ve vztahu k tepelným parametrům uhlí a hornin
    Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Nálezisko zemného plynu a ropy Závod- mesozoikum
    Naleziště zemního plynu Nový Přerov - Alt Prerau
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Návrh obecné genetické klasifikace uhlí ověřený na černých uhlích sibiřských ložisek SSSR
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé poznatky o teplotních poměrech naleziště plynu Závod - mesozoikum
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Netradiční způsoby exploatace uhlí
    New insights into aggregation and conformational behaviour of humic substances: application of high resolution ultrasonic spectroscopy
    New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    New results of coal-petrological and palynological exploration of the Žacléř formation (Bohemian part of the lower Silesian Basin)
    New results of exploration work in the Nesvacilka and Vranovice grabens
    New results of seismic exploration in Vienna Basin
    Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie
    Nominee for AAPG treasurer 2014-2016
    Non-parametric approximation used to analysis of PSInSARtm data of Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    Nová metodika stanovení prognózy plynodajnosti dlouhých děl
    Nové geologické a naftovo-geologické výsledky podvihorlatskej oblasti na východnom Slovensku
    Nové ložiskové pasce ropy a plynu v neogéne Gbelsko-cunínskej kryhy
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky v geologickej stavbe handlovského a nováckeho ložiska
    Nové poznatky z pokračujícího průzkumu uhlí na svatoňovicku
    Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov
    Nové směry v metodice vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků v MLR
    Nové výsledky geologického průzkumu slánského uhelného ložiska
    Nové výsledky prieskumných prác v neogéne vých. Slovenska v rokoch 1978-1986 a návrh prieskumných prác na dalšie obdobie
    Nový pohled na uhelné zásoby některých rezervních polí čs. části hornoslezské černouhelné pánve
    O roli litologičeskogo faktora v formirovanii lovušek nefti i gaza
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Odlišení poloh černého uhlí v ropařských vrtech Moravských naftových dolů podle karotáže
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    On the results and further aims of coal and lignite investigation in Slovakia
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Organizace mezinárodní výměny vzorků hnědých uhlí pro účely nové klasifikace v rámci RVHP
    The origin of the top surface of carboniferous in the Upper Silesian Coal Basin
    Otvárka a príprava dobývania Dubnianského sloja s postupom do väčších hl´bok
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Paleofaciálna rekonštrukcia treťohorných panví východného Slovenska z hľadiska výskytu, ropy a plynu
    The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
    Paleoreliéfy na jižní Moravě a jejich kolektorské vlastnosti
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
    Pannonskij neftegazonosnyj bassejn
    Perspektíva rozvoja podzemného uskladňovania zemného plynu u nás a možnosti ďalšieho rozšířenia tejto činnosti
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska
    Perspektivy průzkumu ropy a zemního plynu v Hornoslezské pánvi
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Petrologic study of some brown coals of Chukotka and comparison with the coals of the North Bohemian brown coal basin
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Plošná interpretácia karotážnych meraní na štruktúre Senné
    Plynodynamický výzkum ložiska Příbor-jih realizovaný při výstavbě podzemního zásobníku plynu Štramberk
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky)
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Podzemní zásobníky plynu
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postsedimentary alterations of the seam No. 30a (Namurian C) in red beds of the Doubrava mine in Ostrava-Karviná Coal District
    Postsedymantacyjne zmiany pokładu węgla 30a (namur dolny) w pstrych utworach w kopalni węgla Doubrava w rejonie Ostrawsko-Karvińskim
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Pótorské vrstvy (uhľonosný ottnang) v Lučenskej kotline
    Poznatky o provozně-technoiogickém využití TGVL (technologicko-geologická vrtná laboratoř) na vrtu Potštát-1
    Poznatky průzkumu na přírodní uhlovodíky v západní části Hostýnských vrchů
    Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve)
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Prieskum a perspektívy využitia ložiska antracitu - Veľká Tŕňa
    Problematika karotážních měření a její interpretace v naftových vrtech v ČSSR
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problems of structural development of the Upper Silesian Coal Basin in its Czechoslovak Part
    Problémy rajonizace uhelných ložisek v ČSSR
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Prof. dr hab. inż. Roman Ney
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Prognóza plynodajnosti dobývacího prostoru ložiska Slaný
    Prognózy a nové trendy vo vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v Západných Karpatoch
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví Českého masívu
    Prognózy uhlonosnosti v čs. části Hornoslezské pánve
    Prognózy Zlatohorského rudního revíru : stav a perspektivy průzkumu
    Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve
    Progressive and efficient nonenergy applications of lignite
    Project of observation station and methods of fall determination
    Prospects for coal use in the Czech Republic at the beginning of the 21st century
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Průzkum na ropu a plyn ve velkých hloubkách ČSSR
    Průzkum pole Dětmarovice-Petrovice za účelem zabezpečení dalšího rozvoje okresu
    Průzkumný vrt Köpingsberg-3
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Přímé využití hnědých uhlí s vyšším obsahem popelovin v národním hospodářství
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Přínos průzkumných prací 7. pl. pro hodnocení ropoplynonosnosti beskydské oblasti
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Příspěvek ke geochemii Fe-sulfidů v uhlí SHR
    Příspěvek ke klasifikaci černých uhlí. (Diskusní příspěvek)
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Pyrolýza uhlí ostravsko-karvinského revíru
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Recent advances in coal geology - outcome of the 10th Coal Geology Conference
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Relatívne priepustnosti, dôležité údaje pre stanovenie kolektorských vlastností ložiskovej horniny, ich meranie a vyhodnocovanie
    Relocation of mining-induced seismic events in the Upper Silesian Coal Basin, Poland, by a double-difference method
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    The role of morphostructures in prospection and exploitation of oil and gas deposits in the foredeep and flyshzone of the west Carpathians
    Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
    Ropné ložisko Gajary-Báden vo viedenskej pánve
    Ropno-geologický výskum zborovského antiklinória
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rozvoj československého hnědouhelného průmyslu v osmdesátýcj letech a výhled do roku 2000
    Rozvoj uhelného průmyslu v Řecku
    Rudní mineralizace radvanického souslojí
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Rychlost prouhelnění a diageneze v SHR odvozená ze studia klastických žil na lomu Most
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sarmatian sedimentary record in the Moravian part of the Vienna Basin
    Sedimentary architecture of the Neogene basin fill in the northern part of Vienna Basin
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ
    Seismic effects of the quarry blasts on the territory of Bohemia
    Seismic exploration below the Flysch Nappes (in the Czech and Polish Carpathians)
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Severo-predkarpatskij neftegazonosnyj bassejn
    Siegenit z dolu Staříč
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sloje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi : dosavadní znalost a perspektivy
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Směrný zlom Eliška a jeho mineralizace na povrchovém dole Obránců míru v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současné poznatky o mechanismu plynodynamických jevů v uhelných slojích
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve
    Současné výsledky geologického průzkumu slánského ložiska
    Současný stav vývoje průmyslové klasifikace hnědých uhlí v zemích RVHP
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction
    The spatial distribution of the lignite qualitative parameters and variant estimates of coal reserves: the Czech Part of the Vienna Basin
    Specific development of the northern part of Prunéřov offset, Chomutov part of the North-Bohemian Brown Coal Basin
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stanovení malých množství plynů a těkavých komponent kaustobiolitů v geochemii a hornictví
    Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
    Stanovení reaktivity uhlí ke kyslíku - metoda Olpinského
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Stav a program průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Stredná Afrika - nová roponosná provincia
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Stručná charakteristika spodních sušských vrstev a jejich ideální profil v OKR
    Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Stručný prehľad 30. ročnej histórie naftového priemyslu na východnom Slovensku
    Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
    Study of tectonic pattern of the Dubňany seam in the Czech part of the Vienna Basin
    Súčasné možnosti a perspektívy využitia ložisk oxidu uhličitého v ropnom a plynárenskom priemysle ČSSR
    Súčasné naftovo-geologické výsledky z flyšových súvrství východného Slovenska
    Světový obchod s ropou a její zásoby
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Technicko-technologická a ekonomická problematika geologicko-průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Tectogenesis of Tertiary Coal Basins of the Czech Socialist Republic
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Temperature conditions of coal formation
    Teoretické zdůvodnění plynokapalných projevů vzniklých při stavbě dolu Slaný
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Těžba hnědého uhlí v NSR
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Těžba uhlí pod úpatím Krušných hor
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    To the correlation of grey and variegated horizons of the Líně Formation
    To the paleogeography of the North Bohemian Basin
    Trendy světové těžby uhlí
    Typizační směrnice "Odvodňování podloží výsypky"
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Ugoľnyje bassejny i mestoroždenija Čechoslovackoj socialističeskoj respubliki
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Uhelné bohatství jihovýchodní Sibiře
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Uhelný průmysl Číny
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
    Uhlonosnosť Východoslovenskej nížiny
    Uhoľné ložiská v oblasti Modrého Kameňa
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Úkoly naftové geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii
    Úkoly ropné geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii
    Underground gas storage Dolni Bojanovice
    The underground geological structure of the Permo-carboniferous of the Boskovice furrow within the Rosice-Oslavany coal district
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Určování podzemních dutin v uhelných slojích podpovrchových dolů biofyzikální metodou
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Use of rock-eval pyrolysis for determination of the coalification degree and technological type of coal ; Seismic measurements at the north-western margin of the North-Bohemian Brown Coal Basin between Prunéřov and Chomutov
    Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
    Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
    Utilization of brown coal in Czechoslovakia after the year 2000
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    Úvaha o využitelnosti ložiska černého uhlí Syřenov
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Vensko-moravskij neftegazonosnyj bassejn
    The Vienna basin
    Vliv důlně-geologických podmínek na predispozici vzniku plynodynamických jevů
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv stylolitizace na vznik a těžbu ložisek ropy a plynu v karbonátových kolektorech
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vrásové deformace v hnědouhelné sloji na Chomutovsku
    Vrty z oblastí českých uhelných pánví, ze kterých jsou vzorky uloženy v Geofondu
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vybrané chemicko-technologické vlastnosti černouhelných slojí západních Čech
    Východoslovenská neogénna panva, geologická stavba jej podložia a nádejnosť z hľadiska výskytu ropy a plynu
    Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Vyhledávací průzkumný vrt Slušovice-1
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Vyhodnocení puklinatosti hornin vrtu Dambořice-1
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv - Část 1. Vlastnosti a chování popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 2. Výpočet skutečného složení bezvodných popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 3. Výpočet obsahu hydrátové vody popelovin
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výskyt horľavých a olejonosných hornin pri Drienovci
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky aplikovaného výzkumu a vyhledávacího průzkumu na ropu a zemní plyn na jv. svazích Českého masívu
    Výsledky geologického průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi - oblast Hodonín - Břeclav
    Výsledky geologického průzkumu v jihomoravské lignitové pánvi
    Výsledky geologickoprieskumnej činnosti v Rudnianskom rudnom poli a jeho koncepcia do roku 2000
    Výsledky naftového průzkumu a perspektivy v podloží vídeňské pánve
    Výsledky prieskumu neogénnej výplne Viedenskej panvy a perspektívy ďalšieho prieskumu
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v 7. pětiletce a perspektivy dalšího průzkumu v čs. ropných oblastech
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v ČSSR v letech 1978-1986 a jejich další perspektivy
    Výsledky průzkumu a další perspektivy ropy a zemního plynu v ČSSR
    Výsledky průzkumu uhlí ve východní části podbeskydské oblasti Hornoslezské pánve
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986
    Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Výstavba bane Gbely
    Výstavba lomu Vršany a nové pohledy na využití uhlí
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití procesů litostratigrafické seismiky při průzkumu na uhlovodíky ve vídeňské pánvi
    Využití zásob uhlí s vysokým obsahem popela severočeského hnědouhelného revíru podzemním zplyňováním uměle vytvořených uhelných ložisek
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Vznik a vývoj terciérních uhelných pánví střední Evropy
    Vznik podkrušnohorských pánví
    Vztah mezi nerostným složením, mechanicko-fyzikálními vlastnostmi a jejich dobyvatelností při odklizu v lomech Severočeského hnědouhelného revíru
    Vztah mezi uhlonosností a vulkanismem v černouhelných pánvích středočeské svrchnopaleozoické oblasti
    Vzťah Žiarskej kotliny k Handlovskému uhoľnému ložisku
    World coalbed methane projects
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Zahraniční aktivity MND
    Zajišťovací vrty pro hloubení jam v obtížných geologických podmínkách
    Základní faktory otvírky černouhelného ložiska Slaný : hydrogeologické a plynové poměry
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Zavedení důlní karotáže při průzkumu uhelných ložisek ve velkých hloubkách při karotážním středisku v Tuchlovicích
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Změny některých parametrů uhlí při dlohodobém skladování geologické dokumentace uhelných vzorků
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Zonální asociace druhotných minerálů z kladenských hořících hald
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí
    Způsoby vyřizování tektonických poruch v porubech - část 1
    Způsoby vyřizování tektonických poruch v porubech - část 2
    Zrání a tvorba uhlovodíků ve vztahu k tepelné historii sedimentů východoslovenské neogenní pánve
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského