Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    62.002.3
Článek
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    Aktualizace výběru a volby horninových surovin pro výrobu izolací z minerálních vláken v ČSSR
    Analytické vlastnosti prvků vzácných zemin
    Analýza uhlí pomocí radiačního záchytu a nepružného rozptylu neutronů
    Bakteriální loužení
    Bezpieczeństwo dostaw gazu do krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw nadbałtyckich
    Bioakumulace kovů a dočišťování vod baktériemi, houbami a řasami
    Broušení českých granátů
    Brunnie - klíč k surovinovým prognózám Českého masívu a Západních Karpat
    Bylo, nebylo-
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Charakteristika najrozšírenejších triasových karbonátových hornín centrálnych západných Karpát z hľadiska ich surovinového významu
    Cihlářská názvoslovná příručka
    Cihlářská surovina ze Stvolínek (sev. Čechy)
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Československé standartní vzorky hornin a nerostných surovin : standartní vzorek sklářského písku (Střeleč)
    Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies)
    Doterajšie prínosy modernizačných opatrení v technologii úpravy rudy ložiska Rudňany
    Economic potentiality of alkaline rocks and carbonatites of Czechoslovakia
    Ekonomické hodnotenie nerastnej surovinovej základne Slovenskej Socialistickej Republiky
    Ekonomický význam alkalických hornin a karbonatitů ve světě
    Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy
    Energetika Austrálie
    Energy and ecological problems of utilization of non-traditional raw-materials and non-conventional methods
    The estimation of coal deposit reserves by kriging
    Evropská a slovenská energetická politika
    Experience in research and exploration of new mineral raw materials: some case histories
    Feldspar-bearing gravels and sands from south Moravia
    Gallium
    Geológia a nerastné suroviny neovulkanitov
    Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry
    Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
    Global mining restructuring and EU 25 - consequences for European miners
    Historic and present raw mineral exploration of the volcanic range in northwestern Bohemia
    Historické a současné ekonomicko-politické aspekty průzkumu těžby ropy a zemního plynu
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    Hlavní nerostné suroviny Srí Lanky
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Hydrotermal kaolins in volcano Mombacho, Nicaragua
    Indium
    Information of future raw materials
    Írán - země o které se mluví
    Jílovce cyprisového souvrství
    K některým metodickým nedostatkům výpočtu zásob uhelných ložisek
    K novým přístupům ve využívání kovonosných surovin v ČSSR
    K otázke optimalizácie prieskumnej siete a presnosti kategóorií zásob
    K problematice geochemie surovin vzácných zemin a Yttria
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    K rudnímu ložisku v Křižanovicích
    K úkolům našeho uhelného průmyslu v letošním roce
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Keltové a nerostné suroviny na Chrudimsku
    Kinetika termickej regenerácie zeolitu ZSM-5
    Kvalitatívne vlastnosti a prognózy ílovcov flyša na severovýchodnom Slovensku pre využitie v keramickej praxi
    Kvantifikace zásob černého uhlí na ložisku Vejprnice c plzeňské pánvi
    Kyslé oxidačné lúhovanie chalkopyritu pomocou ozónu
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Lignite as a chemical raw material
    Lithium
    Methods of Research and Evaluation of Geothermal Energy Reserves in a Fissure-Karst Setting of the Slovak Part of the Vienna Basin
    Methods of research and evaluation of geothermal resources in pore environment of Pannonian Basin
    Metodika hodnocení věrohodnosti radiometrického vyhledávacího průzkumu při prognózním ocenění ČSSR na uran
    Metodika odhadu prognózních zásob rudního revíru na příkladu oblasti Horního Měsra u Rýmařova
    Metodika prognózního ocenění ČSSR na uran
    Mikrobiologická oxidace sulfidických rud
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Možnosť zvýšenia výrubnosti pri dobývaní v závodě ŽB Nižná Slaná
    Možnosti intenzivnějšího využívání domácí surovinové základny
    Možnosti spracovania podložných ílov kyslým spôsobom
    Možnosti ťažby tepla zo suchých hornin
    Možnosti úpravy titanových rud
    Možnosti úpravy zlatonosné rudy z ložiska Voltýřov
    Možnosti využitia pieskovcov paleogénu flyšu na východnom Slovensku
    Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia
    Náhrada přírodního těženého kameniva do betonů kamenivem drceným : některé poznatky z modelovacích zkoušek drcení kameniva
    Některé aspekty efektivnosti exploatace tuzemských rud ve vazbě na efektivnost zahraničního obchodu
    Některé pohledy na rozvoj palivoenergetického komplexu
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Některé zkušenosti z výzkumu extrakce a využívání geotermální energie ze suchých hornin
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
    Nerostné suroviny - tichá ale účinná zbraň
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny Filipín
    Nerostné suroviny Indonésie
    Nerostné suroviny Itálie
    Nerostné suroviny Malajsie
    Nerostné suroviny Papuy - Nové Guineje
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerostné suroviny Súdánu
    Nerostné suroviny Sýrie
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerostné suroviny v zahraničním obchodě ČR
    Nerudní suroviny v 21. století
    Netradiční využití českých granátů
    Neue Perspektiven der Zinn-Mineralisation im Slavkovsky les und im Bereich des Höhendrückens von Teplá
    New type of nonmetallic raw materials for ceramix
    Non-traditional raw material - calcareous marl with liower calcite content suitable for belitic clinker production
    Nová klasifikace přírodních zdrojů nerostných surovin USA a její srovnání s československou klasifikací
    Nové ložiskové objevy ve světě v letech 1979-1980
    Nové poznatky o nerudních surovinách v neogéne západných Karpát : vymedzenie prognózných oblastí
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    Nové přístupy k úpravě hnědého uhlí v SHR
    O výťažnosti ako nedostatočnom kritériu výsledkov rozdružovania
    Ochrana nerostného bohatství
    On the economic importance of alkaline rocks and carbonatites
    Overenie použitia flotácie a flotoflokulácie pri úprave ultrajemných magnezitových odpadov
    Perspektivní materiály - nové možnosti využití nerostných surovin
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách : koreferát k přednášce
    Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách
    Perspektivy rozvoje surovinové báze wolframu
    Perspektívy vyhľadávania nerastných surovín vo vulkanických štruktúrach Vihorlatu, Popričného a Zemplínskych vrchov
    Perspektivy využití alkalických neovulkanitů Českého masívu
    Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve
    Perspektivy využití kovonosných surovin v nových materiálech
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Peruánská ložiska nerostných surovin
    Pespektivy nerostného bohatství Austrálie
    Plánovania ťažby pomocou počítača
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Podzemní zplyňování uhelných pilířů
    Posúdenie možností upraviteľnosti odvalového materiálu v ŽB Slovinky
    Posúdenie selektívnej agregačnej účinnosti makro a nízkomolekulových reagencií pre minerálne suspenzie
    Použití separátoru Bartles Crossbelt BX k úpravě kalových podílů SnW rudnin
    Prehľad dôležitých geofyzikálnych prác v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria od III. celoslovenskej geologickej konferencie
    Prehľad vývoja svetovej a domácej produkcie niektorých nerudných surovin
    Primární, sekundární a syntetické minoritní suroviny
    Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn
    Problém dlouhodobého rozvoje surovinových zdrojů v československé ekonomice
    Problém zbojských vrstiev vo východnej časti flyšového pásma
    Problematika nerostných surovin budoucnosti
    Problematika zásob v resortu FMPE v období 8. pětiletého plánu
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Products of smectite-zeolite alterations of ignimbrites: a new raw material for central America
    Prognózní ocenění rudonosnosti Českého masívu
    Prognózní ocenění série Monapo v Mosambiku metodou KOMBI
    Prognózy Cu rúd v neovulkanitoch západných Karpát
    Progressive and efficient nonenergy applications of lignite
    Přehled dřívějšího dolování drahých kovů v Jeseníkách a jeho ložiskové základny
    Připravenost surovinové základny GŘ Ceva
    Příspěvek k diskusi o rentním oceňování přírodních zdrojů
    Příspěvek k upravitelnosti uhlí z nýřanských slojí slánského ložiska
    Reinjektážny vrt GRP-1 Podhájska (1 470 m)
    Renesance světových cen základních kovů
    Ropa a zemní plyn v Africe
    Rozvoj tuniské materiálové základny pro výstavbu
    Růst cen nerostných surovin - fikce nebo realita?
    Růstové stimulátory z organické hmoty jílovců a břidlic
    Rynek ropy naftowej w krajach Grupy Wyszechradzkiej i Państwach Nadbałtyckich
    Schovaný plyn : podzemní zásobníky zemního plynu
    Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
    Slovenské geotermálne zdroje
    Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000 a jeho význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Současné a perspektivní trendy úpravy energetických uhlí
    Současný stav procesů separace fází v praxi uranových úpraven ve světě
    Současný stav revíru Matahambre a Santa Lucia na Kubě
    Současný stav zásob bentonitu v ČSR a možnosti jeho využití
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Stanovení zlata v tuzemských rudách. Problémy rozkladu Au rudy z ložiska Mokrsko
    Stáří vulkanických zón a stratiformní mineralizace Jeseníků
    Stav a perspektivy využití stroncia ve světě a v ČSSR
    Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Strateški vidiki oskrbe centralne in jugovzhodne Evrope z električno energijo z oceno vloge premoga ter premogovnih tehnologij
    Surovinová základňa kameňa v neovulkanitech stredného Slovenska a Cerovej vrchoviny
    Surovinová základna VHJ čs. kamenoprůmysl, její využití a koncepce rozvoje
    Surovinové zdroje kryštalinika a jeho obaluv západných Karpatoch
    Surovinový potenciál zlatobanského vulkanického aparátu - výsledky a perspektívy
    Světová produkce mědi
    Světová produkce rud a nerud
    Světová situace v oblasti diatomitu a technologie využití diatomitové suroviny čs. ložiska
    Světová situace v oblasti niklu a kobaltu
    Světová situace v těžbě "base metals" (Cu, Pb, Zn, Sn)
    Světová situace v těžbě wolframu
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Technologické zhodnotenie ložísk tehliarskych surovin Trenčianska Turná, Poltár-Drahy a Nadlice-Livinské Opatovce na výrobu pálenej krytiny
    Technologie gravitačně-flotační úpravy polymetalické rudy Zlaté Hory - západ
    Těžké minerály - závažný zdroj znečištění sklářských písků
    Thallium
    Traditional decorative and building stones of the Czech Republic presented by a new public database
    Účinek mikroorganismů na nerostné hmoty
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Uhľonosnosť neogénu Záhorskej nížiny vo svetle nových poznatkov
    Úloha elektrónovej mikroanalýzy v úprave magnezitovej suroviny
    Úloha vědy na zvýšení kvality používaných silikátových surovin a využití netradičních nerudních surovin
    Úprava grafitových surovin v Netolicích
    Užití cínu, jeho produkce a pozice na světovém trhu a možnosti dalšího zefektivnění úpravy cínových rud
    Venezuela - Jemen - Angola: některé z naftových velmocí
    Vliv hmotnosti navážky na chyby stanovení složky vyvolané heterogenitou vzorku
    Volcanic caldera of Los Azufres, source of alternative electrical energy
    Výhledy zdrojů energie
    Vyhodnocení zásob Au-Ag rud na ložisku Kremnica-Šturec metodou prostorového (příp. i časového) modelování
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Výpočet zásob rúd metódou matematickej pravdepodobnosti
    Výskum geológie a surovín kvartéru na Slovensku po III. Celoslovenskej konferencii, jeho ďalšie úlohy a cielové programy
    Výskum zásob živín z ťažby bázických hornín pri intenzifikácii lesných školok
    Výskumný geotermálny vrt FGTZ-1 Topoľčany (2 106 m)
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Výsledky prieskumu surovinových zdrojov kvartéru
    Vytěžitelné zásoby černouhelných ložisek ČSSR
    Využití mikroorganismů při těžbě a úpravě zlatonosných rud
    Využití světové a čs. surovinové základny barytu
    Vývoj světového obchodu s kovy, rudami a koncentráty, oxidy kovů, feroslitinami a vybranými nerudními surovinami v průběhu roku 1987
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Vzácné prvky - prvky budoucnosti
    Waldglas und Waldglasrohstoffe (Quarzsande) im nördlichen Walviertel [i.e.Waldviertel]
    Wolfram
    Zájem o zeolity se stupňuje
    Zámery rezortu Slovenského geologického úradu v rozširovaní nerastnej surovinovej základne SSR
    Zásoby uhlí
    Závislost ekonomické dobyvatelnosti ložisek rudných surovin na individuálním použití platné ceny užitkové složky
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo
    Zhodnocení využitelnosti tufogenních sedimentů s uhelnou příměsí
    Zlato středem pozornosti těžařů na celém světě
    Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí