Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    622.3
Článek
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    50 let Velkolomu Čertovy schody
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921-1938
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Aplikace metody izolinií při výpočtech těžitelných zásob rud na horizontálně uložených ložiskách
    Aplikovanie metód štruktúrnej analýzy pre potreby geomechaniky v baníctve (na príklade ložiska magnezitu Miková-Jelšava)
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Banícke podnikanie v Ardove
    Báňské zákonodárství ve Slavkovsko-krásenském revíru
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Cínový důl Přebuz
    Cínový důl Sauersack (Rolava)
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Černá díra u Svojšína : Pyritový důl Otto
    Československý uranový průmysl : vznik, vývoj a poslání
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Databáze hlavních důlních děl
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Diamantová horečka (zvýšená teplota) - Sýrie
    Diamanty z celého světa
    Do Kiruny za železnou rudou
    Dobývacie metódy pri hlbinnom dobývaní rudných a nerudných ložísk NDR
    Dobývání kaolinu na Brdech
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Dosažení evropského rekordu hloubky březohorského dolu Anna v roce 1941
    Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Effect of zeolites on bacteria, moulds and dust mite allergens in household dust and indoor air
    Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí
    Exploatácia nerastných surovín a ochrana poľnohospodárskej pôdy
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Fluorit z Vlastějovic
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Geologický průzkum a těžební činnost v Mosambiku
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Grafit na Vlašimsku : Po stopách dolování (neboli nic tam není)
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    Historický a perspektívny vývoj ťažby Au, Ag kovov na ložisku Kremnica
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie dolování Ag, Pb, Zn rud na ložisku Nová Ves u Rýmařova
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie nikl-měděného dolu Rosenhein-Sohland
    Historie objevu, průzkumu a těžby ložiska ryzího stříbra Imiter (Antiatlas, jižní Maroko)
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Dokonč.
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 1
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 2
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 3
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 4
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač.
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historie těžby vápenců a jejich využití na Liberecku
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    Hľadiská pre voľbu výšky stien v lomoch
    Hlavní otvírková díla na Krušné Hoře v 18. a 19. století a jejich technické vybavení
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Hlubinná těžba kaolínu. 2. díl, Kaolín na Podbořansku : Hlubinné dobývání kaolínu na Podbořansku
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    K dobývání nerostných surovin na chebsku v letech 1750-1820 (1848)
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K ložiskovým poměrům Oselského pásma v Kutné Hoře
    K možnostem průběžného zjišťování projevů napjatosti horninového masívu v kamenouhelných dolech
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    K těžbě železa na Krkaňce a Kaňku
    Kalcit v Českém středohoří
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Kapitoly z dějin hutnictví barevných a drahých kovů. III. Část
    Karbonáty v lomu Markovice
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Keltská těžba rud v Krušných horách prokázána
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Komorové odstřely a přípravná štola v Novém Bílém lomu na Tetíně
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Las Médulas zlatá pokladnice římské říše : ruina montium
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Lomy Králodvorské cementárny na korekční surovinu
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Mexiko a těžba stříbra
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály ostrova Elba
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Možnosti snížení spotřeby pyroluzitu při zpracování uranových rud severočeské křídy
    Možnosti úpravy titanových rud
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Možnosti využití travních porostů k biologické rekultivaci odkališť chemických úpraven uranového průmyslu
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nástin vývoje rudného hornictví v českých zemích 1918-1945
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Neobvyklý způsob těžby vápenců u Muckova
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Niektoré aspekty postavenia čs. rudného baníctva v súčasnom období
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    North Bohemian foundry bentonites
    Nové metody projektování těžby na vápencových a slínovcových ložiskách
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    O geologické a těžební činnosti čs. organizací v zahraničí
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    O ryžovištích a zlatu českého jihovýchodu
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Oceňování nerostných ložisek
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Očekávaný technický vývoj povrchové těžby rudných a nerudních surovin do r. 2000
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Otvárka a príprava dobývania Dubnianského sloja s postupom do väčších hl´bok
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Perspektivy těžby písku v okolí Mikulovic a Velkých Kunětic na Jesenicku
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Podzemní dobývání čediče
    Podzemní lomy u Hrádku na Rokycansku
    Podzemní lomy v okolí Maastrichtu : Zpráva o akci TMS Permon Sint Pietersberg 2002
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Podzemní vyluhování uranových rud. I. část
    Podzemní vyluhování uranových rud. II. část
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Predikce nákladů těžby lomů v projektování
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Problematika odvodňování lomu Medard
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika vŕtania podzemných vrtov na lokalite Liptovská Dúbrava
    Problémy uvolňování ložisek štěrkopísků a kamene z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany životního prostředé
    Prognóza rozvoje revíru Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov do vyuhlení
    Prognóza rozvoje těžeb Severočeského hnědouhelného revíru do vyuhlení zásob
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Prokletý minerál - "uran"
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Přírodní zajímavosti Kimberley
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Racionalizácia technologie ťažby a rozpojovania hornín v Slovenskom priemysle kameňa, n. p. Levice
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Rozloučili jsme se ...
    Rozvoj systémů dobývání na uranových ložiskách Rožná a Olší
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    Rudní ložiska Polska
    Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století
    Salina Turda : Sůl nad zlato - návštěva rumunského solného dolu
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Sedimentačné objemy H-montmorillonitov. I. Vplyv podmienok prípravy
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Příbram array in the Czech Republic
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skúsenosti zo sledovania výrubnosti a znečistenia na ložiskách komplexných Fe rud v ČSSR
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Sněžníkovský mramor
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Stanovení původních teplot hornin v perspektivních oblastech hlubinného dobývání
    Staré hutě v Obřím dole v Krkonoších
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Statistické řešení severní stěny velkolomu ČSA v prostoru Jezeří
    Stopy po těžbě limonitu u mlýnů na českokamenicku
    Stratiformní měďnorudné ložisko Tazalagt (západní Antiatlas, Maroko)
    Striepky zo Slovenska
    Stručná historie dolu Hohe Tanne v Jáchymově
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbrský rudní revír včera a dnes
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Štěpánovský revír v letech 1767-1773
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách
    Tajemný Goldberg
    Technické normy proti efektivnosti. K problematice norem přírodního kameniva
    Technický vývoj banskoštiavnickej úpravy rúd
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Těžba fosfátových hlín v jeskyních Moravského krasu
    Těžba nerostných surovin a územní plánování - posuzování vzájemných vlivů u ložisek cementářských surovin Hády a Lesní lom
    Těžba nerostných surovin na ložiskách Ongon Chairchan a Čulut Cagan Del
    Těžba nerostných surovin na ložisku Modoto
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Třicet let těžební činnosti K.P. Uranové doly Dolní Rožínka
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Účast žen v dolování v Horní Blatné v roce 1535
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Určenoe smeru dislokácie na základe drobnotektonického merania pri razení banských diel v abni Cígeľ
    Use of physical models for the determination of optimum systems of mining od Rožná ore deposit
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Voľba variant geomechanického hodnotenia zámerov dobývania
    Vplyv geologicko-ložiskových pomerov na ťažbu magnezitu na ložisku Dúbravský masív
    Vplyv medzioperačného riadenia kvality v prevádzke lomu Polom na kvalitu dodávok vápenca pre hute
    Vplyv svahových pohybov hornín na ťažbu nerastných surovín
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti
    Výuka baníctva na banskoštiavnickej Baníckej akademii od jej vzniku do polovice 19. storočia
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Význam speciálních režimů trhacích prací v protiotřesovém boji na hydrotermálním uranovém ložisku Příbram
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vznik horních měst
    Vznik uhelného dolování a rozvoj chemické výroby na panství města Lokte koncem 18. století (1)
    Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Za acháty do Techerău
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za pyritem do španělského Navajúnu
    Za racionálnější využívání paliv a energie
    Záhadná Amerika?. 5. část, Projekt podzemní těžby v lomu Velká Amerika
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    Zasedání technického výboru MAAE "Uranová ložiska v magmatických a metamorfovaných horninách"
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf
    Získávání zlata z kyanidových roztoků flotační metodou
    Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Způsoby zpevňování horninového masívu před hlavou tunelovacího stroje
    Žacléřské souvrství v české části dolnoslezské pánve