Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    622.33
Článek
    8th day programme. Stop 8.1: Landek Hill, Ostrava-Koblov; Nature Reserve "Landek Hill" in the area of the Mining Museum, the Anselm Mine
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    Ako s vodou na dole Slaný?
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Ammonium minerals from burning coal-dumps of the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Anomální odlučnost vrtného jádra v důlním poli ČSA v Karviné
    Antracitové doly v osadě Chobot u Vlašimi
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Application of newly developed rotational sensor for monitoring of mining induced seismic events in the Karvina region
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
    Až začnou kvést kytičky-
    Bacterial desulphurisation of coal
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Biologický způsob omezení prašnosti odkališť
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti?
    Budoucnost těžby lignitu v Lužici - nové výzvy
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Causes and consequences of rock bursts in Ostrava-Karviná coal basin
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle
    Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor)
    Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Chování nenasycených zemin
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Current induced seismicity in the Paskov mine field (Ostrava region)
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Digitální modelování geologických horizontů
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Dlouhodobý program průzkumu uhlí v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dobývání uhlí ve složitých hydrogeologických podmínkách
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Earthquakes in the region of the open-pit mines in the Most area (CSSR)
    Ecologically advantageous method of sulphate mine water cleaning
    Efektivní využití geologických a geomechanických dat v hornické činnosti
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Erozivní výmoly v uhelných slojích ostravského souvrství a jejich negativní vlivy na využití ložiska
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Evropské státy uhlí nezatracují : náš rozhovor s poslancem Evropského parlamentu JUDr. Richardem Falbrem
    Generel rekultivací koncernu Severočeské hnědouhelné doly na léta 1981-1990
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologický model ložiska - koncepce a využití při automatizaci báňsko-geologických výpočtů v SHR
    Geomechanické faktory ovlivňující svěr nadloží s podložím a možnosti jeho využití
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Geotechnické problémy ťažby uhlia a urbanistického rozvoja Hornej Nitry
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hnědé uhlí a životní prostředí
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Hornický bezpečnostní průzkum plynových a vodních obzorů
    Hornický památník na Jestřebích horách
    Hornický skanzen Mayrau
    How are the Ostrava-Karviná rockbursts recorded by teleseismic stations
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Indukovaná seizmicita při povrchové těžbě hnědého uhlí
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Interpretation of pumping tests on neogene lignite deposit at Pukanec (the western Carpathians)
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    K ekonomické efektivnosti exploatace zásob vázaných pod zvodněnými horizonty
    K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část
    K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K některým metodickým nedostatkům výpočtu zásob uhelných ložisek
    K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. Pokrač.
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. První část
    K zabezpečení měření světelné odraznosti uhlí v ČSSR podle mezinárodních norem
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Kanada a uhlí
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Karvinská katastrofa 1894
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Klasifikácia bansko-geologických podmienok dobývania na bani Handlová
    Koncepce rozvoje dolu Stachanov ve východočeském uhelném revíru
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Korektnost klasifikačních parametrů uhlí
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Kryogenní destrukce hnědouhelné sloje v severočeské pánvi
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace dolu Kohinoor
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základky
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Likvidace záparu a požáru odvalu dolu Stachanov
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
    Malé Svatoňovice hornické : k udělení a křtu symbolů další obci na Trutnovsku
    Matematicko-statistické hodnocení výskytu zpevněných poloh
    Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Mikrogravimetrické sledování hladiny podzemní vody na Radovesické výsypce u Bíliny
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    A model of rock mass fracturing ahead of the longwall face as a consequence of intensity of exploitation
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti aplikace geotektonocké analýzy při prognózování průtrží uhlí a plynů
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Možnosti použitia mikrobiologických metód zvyšovania vyťažiteľnosti ropy
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Náchylnost uhelné hmoty k samovznícení ve vztahu k tepelným parametrům uhlí a hornin
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Návrh netradičného riešenia dobývania hromadným spôsobom
    Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II.
    Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé problémy při vedení ražeb dlouhých důlních děl v podmínkách ložiska Slaný
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    New recommendations in the area of prediction and prevention of rock and gas outbursts in the Czech Republic
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové pohledy na technologické hodnocení zásob hnědého uhlí
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    Nové uhelné doly v Austrálii
    Nové zákony v oblasti ochrany a využívání nerostného bohatství
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Ovlivňování pevnosti uhelné sloje v předpolí porubu
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Péče o životní prostředí v rámci uhelného průmyslu SSSR
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy těžby uhelné substance podzemním zplyňováním
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Podnikání Olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
    Podzemní zplyňování uhlí
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Pokrokové prvky v řešení odvodňování povrchových dolů
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Poznatky z využívání technologie nadstropového dobývání pomocí výztuže MHW 320-20/30 v kladenském revíru
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Prirodzená teplota hornín v handlovsko-nováckej uhoľnej pávne
    Problematika otvírek ložisek uhlí ve složitých geologických a báňsko-technických podmínkách
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika těžby uhlí pod úpatím Krušných hor
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problematika účelného zhodnocení zbytkové substance závalových ploch v lomech severočeských hnědouhelných revírů
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Prof. Ing. Josef Hojdar, dr.h.c. : *6.9.1919 ? 28.10.2000
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Prognóza uhelných zásob produktivního karbonu na Příborsku v hloubce 1000 až 1500 m
    Progresivní porušování nadložního masívu v bočním svahu lomu a při výchozu uhelné sloje
    Project of observation station and methods of fall determination
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Propustnost závalového prostoru stěnového porubu
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Předúprava těžebních zdrojů : předpoklad dalšího zefektivnění povrchové těžby uhlí
    Přežijí uhelná ložiska Československa rok 2000?
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Přínosy státního úkolu technického rozvoje výzkum stabilitních problémů otvírky uhelných lomů při úpatí Krušných hor
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Příspěvek k vědecké klasifikaci černých uhlí a možnostem jejího uplatnění v podmínkách ČSSR
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Reálné směry dlouhodobého rozvoje OKR a jejich podmínky
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivace technogenních krajin
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Rekultivační proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Rozvoj dolování uhlí na Kladensku ve 40. a 50. letech 19. století
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Rypné odpory jako kritérium rozpojitelnosti při povrchovém dobývání
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řešení problémů nových způsobů využití uhlí ve spolupráci zemí RVHP
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Seismic profiles for attenuation acceleration measurement
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Spolupráce členských zemí RVHP při vývoji a zavádění flokulačních činidel v uhelném úpravnictví
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stability of Erzgebirge mountain slopes above brown coal open-pit mines
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení původních teplot hornin s příkladem použití v dole 1. máj v Karviné
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Static determination of stability of the intermediate beds in open-pit mines of Sokolov brown coal basin
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Structural and stress analysis in mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Dokonč.
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 1
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 2
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 3
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Systém na podporu rozhodování o efektivnosti dobývání velmi nízkých slojí
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Tři desetiletí od objevu slojí černého uhlí vestfálského stáří na Slánsku
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Uhelná brekcie v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Uhelná ložiska a jejich těžba v Indii
    Uhelná ložiska Bulharské lidové republiky
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Úloha hnědého uhlí v palivoenergetické bilanci ČSSR
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Uplatnenie optimalizačných metód pri projektovaní otvárky dubnianského sloja
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Úpravna důlních vod Svatava
    Uran v Austrálii
    Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Valkeřice-Merboltice : uhelná štola
    Ve Stroužném žili a pracovali také horníci
    Ve Zbýšově popáté a naposledy?
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Velkostrojová technika na Dolech Nástup v Tušimicích
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Vlhkost a zdánlivá hustota hnědého uhlí jako funkce hloubky uložení a popelnatosti
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv důlní činnosti OKR na životní prostředí
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vliv počtu odebraných vzorků na výsledný obsah popela a vody v surovém uhlí a meziproduktu
    Vliv poklesů na kvalitativní změny hlavních genetických půdních typů v Ostravsko-karvinském revíru
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vodní režim antropogenních půd
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Vplyv baníckej činnosti koncernu Uhoľné a lignitové bane na životné a pracovné prostredie
    Vplyv baníckej činnosti na čistotu ovzdušia v oblastiach magnezitového priemyslu
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Výstavba dolu Slaný
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití karotážních křivek při ložiskovém průzkumu hnědého uhlí v Severočeské pánvi
    Využití karotážních měření v ložiskovém průzkumu hnědého uhlí na lokalitě Libouš v SHR
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití mikropočítačové techniky na K. P. doly Ležáky Most
    Využití potrologie pro řešení geomechaniky ložiska černého uhlí Mělník - Benátky nad Jizerou
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Využívání gamagamakarotáže na palivovém kombinátu Antonína Zápotockého v Ústí nad Labem
    Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření
    Vývoj Dubňanské sloje v jihomoravské lignitové pánvi
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt. Dokonč.
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt. Pokrač. 1
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí
    Význam povrchové těžby v kanadském energetickém hospodářství
    Význam uhlí v palivoenergetickém komplexu budoucnosti
    Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Vzpomínka na ing. Václava Nováka
    World coalbed methane projects
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných lomů v severočeské pánvi
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Základní podmínky stavby vysokých výsypek v neogenních sedimentech a důsledky jejich nedodržování
    Zamyšlení nad geologickými zásobami uhlí a lignitu v ČSSR za léta 1966-1985
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zhodnocení výskytů pelokarbonátů v prostoru velkolomu "Jiří" (HDBS)
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti s dobýváním velmi mocné sloje v dole Dukla, k.p.
    Zkušenosti s vinohradnickou rekultivací v Severočeském hnědouhelném revíru
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Zvláštnosti současných ekologických aspektů rozvoje uhelných těžeb v SHP
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Žofie 1871 - Fučík 5 1979