Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    628.19
Článek
    The application of hydraulic methods to the prediction of agricultural impact on groundwater
    Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh : an overview
    Assessment of the groundwater bodies
    Behavior of arsenic and geochemical modeling of arsenic enrichment in aqueous environments
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Citlivé oblasti
    Composition of sediments in water reservoirs of the Ohře River and their contamination
    Detection of agricultural pollution by geoelectrical methods
    Determination of dispersion parameters for describing the transport of a pollutant in ground water by electric methods
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Faktory zemědělského mikrobního znečištění podzemních vod a možnosti jejich regulace
    Function of drainage with regard to groundwater
    Groudwater protection from agricultural pollution with regard to the czechoslovak law
    Havarijní znečištění podzemních vod krystalinika pesticidy
    The history of observing nitrate contamination in the natural waters of Czechoslovakia
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Hydrobiologický prieskum niektorých povrchových vôdv oblesti JEm Mochovce a ich saprobiologické hodnotenie
    The impact of not detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in Halenkovice village
    Impact of protective drainage works and irrigation on ground water
    K charakteristike vplyvu banských vôd kryštalinika Nízkych Tatier na kvalitu prírodných vôd
    K problematice polychlorovaných bifenylů ve vodách
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Možnosti znečistenia povrchových tokov vplyvom topenia snehu
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Ochrana puklinových a puklinovo-krasových vôd v ČSSR
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    Odtraňování radonu-222 z podzemních vod
    Péče o čistotu podzemních vod v ČSR
    Pesticidy v pitných vodách
    Podzemní voda a její ochrana
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Poznámky k riešeniu ochrany podzemných vôd
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Preventivní ochrana podzemních vod
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Quality of water in the experimental river basins
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Research into agricultural microbian pollution of groundwater
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sledování kvality vody v povodí Teplé
    Sloučeniny aktivního chloru a jejich monitoring v hydrosféře České republiky
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Systém hodnocení kvality důlních a povrchových vod v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    V. celostátní konference o ochraně vod před znečištěním ropou
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv dusíkatých hnojiv na znečištění vod
    Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Výskyt pesticídov v povrchových vodách ČSSR
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Zatížení Labe DDT
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Znečištění nádrže Skalka rtutí
    Zonal sampling of soil and underground waters pollutied by agricultural activities
    Zranitelnost půdy a podzemní vody kontaminanty