Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd
Země vydání
    Československo
Klíčove slovo
    Akademie
    Československé
    Geografického
    Prací
    Sborník
    ústavu
    Věd
Články z tohoto seriálu
    Dlouhodobé změny průtoků Labe v Děčíně
    Eolická retuš reliéfu Malých Karpát
    Geomorfolog Jan Krejčí
    Geomorfologická analýza povodí Bystřice mezi Domašovem n. B. a Hrubou Vodou
    Interpretace měření recentních pohybů zemského povrchu
    K problematice pleistocenního zalednění pohoří Chamar-Daban
    Kamenolomy, hliniště a pískoviště v sz okolí Brna
    Morfostrukturní charakteristika moravské části Západních Karpat ve vztahu k Českému masívu
    Ohrožení a ochrana využívaných podzemních vod v jihomoravském kraji
    Podzemní vody neogenních sedimentů moravské brány
    Prostorová proměnlivost kolísání řad ročních úhrnů srážek v evropské oblasti
    Recentní vodní eroze v Moravskoslezských Beskydech
    Reliéf podloží Tuřanské terasy a jeho problémy
    Sledování vývoje sufozních tvarů v oblasti Vsetína
    Strukturně geomorfologické postavení reliéfu okolí Brna v kontextu vývoje jihovýchodního okraje Českého masívu
    Vývoj krušnohorských svahů a svahové pohyby