Podrobnosti záznamu

Název
    Vodní hospodářství. Řada A
Místo vydání
    Praha
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Hospodářství
    Řada
    Vodní
Články z tohoto seriálu
    3. sympozium o vodohospodářských soustavách
    Dotace údolní nádrže Klíčava vodou z řeky Berounky
    Geologické poměry vodního díla Karolinka
    Hydraulický režim derivačních kanálů vážské kaskády
    K aktuálnym problémom vodohospodárskych úprav na výhodoslovenskej nížině
    K problematice technického řešení přehrady Karolinka
    K problematike výpočtu prietokovej kapacity ohradzovaných tokov na Východoslovenskej nížine
    Kritéria pro rozlišování vodního toku a bystřiny z hlediska platnosti ČSN 73 6820, ČSN 73 6823 a ON 48 2506
    Krkonoše a Jizerské hory očima hydrogeologa a vodohospodáře
    Kvalita vody středního Labe v aspektu závlah
    Matematické modely proudění podzemní vody - některé problémy s jejich aplikací
    Modelování srážko-odtokového procesu pro potřeby předpovědí
    Neustálené plošné proudění podzemní vody a jeho řešení metodou konečných prvků
    Posouzení účinnosti injekční clony přehrady Sidi Yacoub
    Povodeň na Jílovském a Olšovém potoce v červenci 1987
    Proudění podzemní vody s volnou hladinou ve spojitě nehomogenním prostředí
    Ružiná : hráza na veľmi stlačiteľnom podloží
    Simulační model povrchového odtoku a erozního procesu
    Stabilita kanála v jemných zvodnělých pieskoch s napätou hladinou
    Swartzendruberova rovnice pro vyhodnocení infiltračních testů
    Tesnosť injekčných clon v karpalskom flyši SSR
    Únosnost popelových náplavú
    Určenie granulometrie štrkopieskoveho materiálu korýt tokov fotograficko metódou
    Variabilita základního odtoku v české křídové pánvi
    Vliv plošného odovodňování na podzemní vody
    Vliv rozptylu retenčních čar na numerickou modelaci pohybu vody v zemině
    Vodní nádrže dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy
    Vodohospodářská problematika Jizerských hor
    Vodohospodářské aspekty využití Trojské kotliny v Praze
    Vplyv úrovně hladín podzemných vôd na odtokové pomery Východoslovenskej nížiny
    Vplyv výronupodzemnej vody na stabilitu svahu koryta toku
    Z výstavby přehrady Karolinka
    Znečištění a eutrofizace vod v povodí Hamerského potoka a možnosti ozdravění rybníka Vajgaru
    Zrážkové a odtokové pomery povodia Čiernej vody na východoslovenskej nížině
    Zrnitostní složení povrchu hrubozrnného dna koryt horských a podhorských potoků