Podrobnosti záznamu

Název
    Československý časopis pro fyziku
Nakladatel
    Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
ISSN
    0009-0700
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    časopis
    Československý
    Fyziku
Články z tohoto seriálu
    21. Generální konference Evropské geofyzikální společnosti
    Adheze cévních a kostních buněk na umělé materiály vyvíjené pro tkáňové inženýrství
    Co se děje na konvergentních okrajích litosférických desek?
    Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP
    Elektrická vodivost zemské kůry
    Ferdinandea, zmizelý afro-evropský vulkán
    Fyzika zemětřesení
    Geofyzikální syntézy v ČSSR
    Geotermický scénář vzniku a zániku permafrostu
    Geotermika mapuje klimatické změny
    Gravimetrická mapa České republiky
    Historická zobrazení geofyzikálního charakteru
    Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
    Je zemské magnetické pole působeno přílivem a odlivem?
    Johan Gadolin
    Kousek Měsíce v laboratoři
    Magnetické pole Země a jeho možný vliv na živé organizmy
    Magnetické pole Země a kosmické počasí
    Magnetismus hornin a jeho aplikace při studiu znečištění životního prostředí
    Mikrogravimetrická měření - aplikace v inženýrské geologii, archeologii a geodynamice
    Prečo sa Mesiac spomaľuje?
    Přírodní katastrofy v globálním světě
    Rok planety Země v České republice 2007-2008-2009
    San Francisco zničeno zemětřesením - uplynulo sto let
    Seismická anizotropie litosféry jako zápis historie vzniku a vývoje kontinentů
    Seismické profilování ve střední Evropě a jeho přínos ke studiu litosféry
    Sesuvy a jiné nebezpečné svahové pohyby na území České republiky
    Střižná a nestřižná zemětřesení
    Studium elastické anisotropie hornin a její závislosti na tlaku
    Studium zamětřesného ohrožení Československa
    Studium zemského tepelného toku
    Syntetická seismologie
    Šíření střižných vln v nehomogenním slabě anizotropním zemském nitru
    Vědy o Zemi společně bojují za sebeurčení
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výzkum zemských slapů a jejich měření v ČSSR
    Západní Čechy - přírodní geodynamická laboratoř
    Zemětřesení a seismologické observatoře