Podrobnosti záznamu

Název
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
ISSN
    1211-8796
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Acta
    Geologicae
    Moraviae
    Musei
    Scientae
Články z tohoto seriálu
    Autigenní monazit-(Ce) až monazit-(Nd) v drobách kulmu Drahanské Vrchoviny - vznik ve vztahu k chemickému složení drob a diagenetické teplotě
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z Uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách
    Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE
    Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí
    Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska?
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Metamorfní vývoj metadioritové subzóny v brněnském batolitu
    Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie Th-bohatých granitů a granodioritů na východním okraji dyského teránu brunovistulika (brněnský batolit)
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (Kra Maleníku, Moravskoslezský kulm)
    O historické průzkumné štole v Mariánském údolí v Brně-Líšni
    Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika - příklad vývoje peraluminické granitické taveniny
    Petrografie poličského krystalinika
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV. Granátický svor s turmalínem
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Strukturně geologická pozice svrchnojurských vápencových "bradel" a slepencových horizontů v okolí Jasenice: součást jednotky ždánicko-podslezské, anebo slezské?
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    VZNIK AUTIGENNÍHO XENOTIMU-(Y) V PODMÍNKÁCH VELMI SLABÉ METAMORFÓZY DROB A BŘIDLIC MORAVSKO-SLEZSKÉHO KULMU
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.:C.Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny