Podrobnosti záznamu

Název
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica
Země vydání
    Československo
Klíčove slovo
    Acta
    Geographica-Geologica
    Olomucensis
    Palackianae
    Universitatis
Články z tohoto seriálu
    Antropogenní militární val na Hostýně a jeho geomorfologická valvace mezi zemními valy v ČSR
    Grain orientation of some flysch graywackes, lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Moravia)
    Hematit z ložiska Zálesí u Javorníka
    Heulandit a laumontit z Loučné nad Desnou
    Horniny Oskavské kry
    K nedožitým šedesátinám docenta PaeDr. Vojtěch Bartha, CSc. (1924-1980)
    K některým problémům krasové hydrogeologie
    K otázce interakcí mezi klimatem a krasem
    K problematice geologické interpretace ultrabazických hornin moravského moldanubika a brunovistulika
    K problematice geologického studia vztahu českého masívu a západních Karpat
    K životnímu jubileu docentky Jindřišky Němcové
    Kras středních Appalačí
    Kras východní Kuby
    Mineralogičeskije osobennosti regenerirovannych sul'fidnych rud
    Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku
    New Ostracodes from the Lower Permian of Bolivia
    Parakonglomeráty andělskohorského souvrství jihozápadní části Nízkého Jeseníku
    Phylogeny and taxonomy of the family Cheiruridae (Trilobita)
    Postavení karvinského bloku Hornoslezské pánve ve variscidách a jeho tektonická stavba
    Připomínky k nomenklatuře a klasifikaci metamorfovaných hornin
    Příspěvek ke geologii drobných výskytů kulmu v okolí Olomouce
    Retrográdní metamorfóza granulitů Rychlebských hor
    Syringomorpha Nilssoni (Torell) z ledovcových uloženin severní Moravy (ČSSR)
    Trace fossils assemblages and their occurrence in Lower Carboniferous of the Nízký Jeseník Mts.
    Turmalín buergerit-dravitové řady z Chabičova (severní Morava)
    Univ. prof. RNDr. František Němec v mé paměti
    Vzpomínka na mineraloga a petrografa univ. prof. RNDr. Františka Němce