Podrobnosti záznamu

Název
    Acta Montana. Series AB
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0365-1398
    1211-1576
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    AB
    Acta
    Montana
    Series
Články z tohoto seriálu
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian massif
    Activity of selected Geodynamical Processes in the Central Poohří Region, NW Bohemia
    Analogy in stability evaluation of high rockcutting slopes
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for minimization of structure failure
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for the minimization of the structure failure
    Bank deformations on some water reservoirs in Bulgaria and Czechoslovakia
    Bezpečnostní kritéria kontrolního sledování skalních svahů
    Cages Based on the Carbon-Carbon Composites
    Characteristics of the Random Excitation of Mechanical System
    Chemical structure of coal substance
    Composite biotolerant implaints with a collagen-proteoglycan copolymer
    Composite on the basis of glass fibres and siloxane matrix for the application at high temperatures
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Coprocessing of North Bohemian coals
    Coprocessing severočeských uhlí
    Czech Republic Coal Composition and Structure
    Determination of the Representative Elementary Volume for Mathematic Modelling of the Groundwater Flow
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Důlní indukované geodynamické jevy
    Důlní indukované seizmické děje
    Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
    Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
    Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
    Emission from the fluidized bed combustion
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Energy Characteristic of Mining Induced Seismic Events (in the Czech Part of the Upper Silesian Basin)
    Engineering geodynamics: a theme of recent Bulgarian-Czechoslovak cooperation (Introductory Note)
    Engineering-geological evaluation of climatic effects in the cyclic character of slope movement activity
    Environmentally acceptable utilization of hard coal
    Flow directions of the late paleozoic andesitic lava flows of the Krkonoše mts. piedmont area and localization of their volcanic centres
    The function of migrating carbon in the process of formation of the casting
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Holocene Evolution of the Soil Cover of the Protected Landscape Areas of the Czech Republic
    The impact of seismic events on thermal springs
    Implementation of the Seismic Subroutine Packages MODEL and CRT to UNIX Operating System
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretation of data about technogenic activity at the toe of Krušné hory Mts. affecting endogenous and exogenous processes in the rock environment
    Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Laboratorní výzkum prekurzorů náhlé nestability hornin
    Laboratory investigation of precursors of sudden instability of rocks
    Materials resistant to temperature and oxidation on the basis of pyrolyzed polysiloxanes
    Measurement of elastic constants of orthotropic materials by resonant frequency method
    Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
    Mineral composition of sediments in the water reservoir and their contamination
    Mineralogy of variscan and prevariscan skarns of the Bohemian massif
    Mobility of Tectonic Zones in the Northen Part of the Moravo-Silesian Region and Their Earthquake Activity
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Morfostrukturní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
    Morphostructural analysis of Kateřinohorská Vault in Krušné Hory Mts
    Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants
    Numerical testing and implementation of elastic-plastic models of geomaterials
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    Optimalizace kontrolního sledování skalních svahů pro prognózování katastrofických pohybů
    Optimization of monitoring of rock slopes for prediction of catastrophic displacements
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Petrogenesis of Granites of the Klenov Massif
    Petrogenesis of granites of the Klenov massif
    Petrogeneze granitů klenovského masivu
    Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefact in Bohemia
    Physical principles of the gas-bearing and gas-yielding capacity of coal and rocks
    Problem-oriented constitutive modelling of geomaterials
    Problémově orientované konstitutivní modelování geomateriálů
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Quantitative analysis of a reinforcing fabric structure as a prerequisite for modelling the mechanical properties of composites
    Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
    Research of ecological non-inflammable absorptive materials for noise reduction and measurement of their properties
    Role of carbon fabric in carbon-carbon composite reinforcement
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Safety criteria of control monitoring of rock slopes
    Seismic Phenomena Induced by Mining
    Seismic phenomena induced by mining
    Seismic regime of the West-Bohemian earthquake swarms region
    Seismic tomography and refraction data processing
    Seizmická tomografie a zpracování refrakčních dat
    Seizmický režim západočeské oblasti zemětřesných rojů
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Stabilitní problémy prostředí oslabeného stavebními aktivitami
    Stability problems of a medium weakened by construction works
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    A study of surface properties of composite materials and their influence on the biocompatibility
    Study of the Methods for the Location of Seismic Hypocentres in 3-D Laterally Inhomogenous Models
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrotermal processes in the Bohemian massif
    Translational Block-Type Slope Movements - Mechanism and Examples
    Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Weathering rate of fossil organic substance in waste dumps of coal mines and large construction works and the effect of oxidation products on soil properties of dumping grounds