Podrobnosti záznamu

Název
    Bohemia centralis
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0231-5807
ISBN
    80-209-0174-4
    80-209-0224-4
    80-85094-06-1
    978-80-87051-08-5
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Bohemia
    Centralis
Články z tohoto seriálu
    Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic při sz. okraji Prahy
    Běstvina u Ronova nad Doubravou - pozoruhodný výskyt spodnoturonských fosílií v příbřežních sedimentech české křídové pánve (kolínská litofaciální oblast)
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za křížem u sv. Jana pod Skalou
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    Buližníkový kamýk u Černoviček - návrh chráněného území
    Čeleď Actaeonellidae Pčelincev, 1954 (Opistobranchia, Tectibranchia) v sedimentech cenomanu České křídové pánve
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Geologické mapování Křivoklátska - nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO
    Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese křídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti)
    Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese svrchnokřídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti)
    Geologie chráněného přírodního výtvoru Skalka u Velimi
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
    Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie polabí
    Kojetice - nová lokalita svrchnokřídových epibiontů přisedlých na buližníkových plastech
    Korelace svrchnocenomanských marinních sedimentů mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným
    Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi
    Křídové lokality Dřínov a Čečelice (návrh nových chráněných území)
    Křídové odkryvy u Líbeznice (výkopy pro teplovod Mělník-Praha). Geologie, fosfority, přitmelení epibionti
    Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny
    Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy)
    Měkkýši hradu Valdeka a poznámky k malakofauně Brd
    Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí
    Miskovické pseudozávrty
    Nález polohy jílovce se suchozemskou květenou mezi marinními cenomanskými sedimenty u Nového Strašecí
    Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve Stráni (Č.1504) v Kodě
    Nové výskyty fosforitů ve svrchní křídě pražské a kolínské litofaciální oblasti
    Paleontologicko-geologická charakteristika navrhovaného CHPV Karlov (Kutná Hora)
    Postglaciální osyp pod skalními sruby Jizery u Ptýrova
    Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve středočeském kraji v letech 1982-85
    Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko
    Přírodní poměry na jižním svahu Zlatého Koně během holocénu
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem
    Rozšíření svrchnokřídových ramenonožců (Brachiopoda) na chráněných paleontologických lokalitách Středočeského kraje
    Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu
    Spojení českého křídového moře s bavorským během cenomanu a turonu
    Svrchní cenoman v Plaňanech u Kolína
    Tisá skála
    Vyšehořovice u Českého Brodu : světově proslulé naleziště křídové flóry
    Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc.