Podrobnosti záznamu

Název
    Chemické listy
ISSN
    0009-2770
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Chemické
    Listy
Články z tohoto seriálu
    Adsorpce toxických oxoaniontů Se na povrchově upravený kaolin
    Chemická informatika V. anorganická krystalografická banka dat ICSD a její využití v ČSSR
    Chemická struktura černých uhlí
    Diferenční pulsní polarografie s vícenásobným polarizačním pulzem na jedné odkapávající rtuťové kapce
    Elektrochemická rozpouštěcí analýza těžkých kovů v ekologicky významných materiálech
    Geochemie fullerenů
    Identifikace komplexů hliníku v uhlí metodou NMR tuhé fáze
    Impregnace kompozitních materiálů uhlík-uhlík
    Komplexotvorné reakce huminových látek s kovy
    Leucitová dentální keramika
    Mobilita, transformace a základní metody stanovení sloučenin arsenu v půdě a rostlinách
    Nanoindentation of gelatine/hap nanocomposite
    Nanoindentation Testing of Composite Based on Collagen and Poly(DL-Lactide) Nanofibers
    Nanowear Testing of Composite Materials
    Návrh matematického modelu pro optimalizaci vytváření směsí spalitelných odpadů pro spalovny
    Nové poznatky o výskytu a možném původu přírodních uhlovodíků v Českém masívu
    RNDr. Zdeněk Šulcek, CSc. - 60 let
    Stanovení aminobifenylů v pitné a v říční vodě HPLC s elektrochemickou detekcí pomocí borem dopované diamantové filmové elektrody
    Stanovení etherického kyslíku v heterogenních materiálech infračervenou spektrometrií s Fourierovou transformací
    Stanovení europia v geologických materiálech emisní plamenovou spektrometrií
    Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter
    Stanovení objemu hrubých pórů v porézních materiálech analýzou obrazu
    Stanovení telluru v horninách a jeho praktické využití
    Stanovení těžkých a toxických kovů v dehtech
    Středoškolská odborná činnost - cesta ke zkvalitnění přípravy vysokoškolsky vzdělaných analytických chemiků
    Uhlíkové plastové elektrody modifikované solemi kovů
    Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami
    Využití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v geochemii