Podrobnosti záznamu

Název
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Místo vydání
    Bratislava
ISSN
    1210-115X
    0016-9193
    1212-0014
    1210-115X
    0016-9193
    1212-0014
    1210-115X
Země vydání
    Česká republika
    Sierra Leone
    Slovensko
Klíčove slovo
    České
    Geografické
    Geografie
    Sborník
    Společnosti
Články z tohoto seriálu
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Antropogenní jezera Česka
    Application of the Czech landscape research experience in the desert environment to support archaeological study
    August 2002 flood in the Czech Republic: meteorological causes and hydrological response
    Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    Conceptual remarks for tectonic geomorphology by terrain modelling within GIS
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Ctibor Votrubec už není mezi námi
    Česká asociace geomorfologů (ČAG)
    Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif
    Fyzická geografie na Univerzitě Karlově v Praze
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech
    Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria
    Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Natural hazards and risks : the view from the junction of natural and social sciences
    Návrh nového pedogeografického členění území Česka
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů
    Trace elements in soils in the northern and the central Tian-shan (Kazakhstan - Kyrgyzstan)
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Za profesorem Václavem Králem
    Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Antropogenní jezera Česka
    August 2002 flood in the Czech Republic: meteorological causes and hydrological response
    Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    Conceptual remarks for tectonic geomorphology by terrain modelling within GIS
    Ctibor Votrubec už není mezi námi
    Česká asociace geomorfologů (ČAG)
    Kvartérní terasy řeky Želivky
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Siklrety z vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since ad 1500
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Subrecentní periglaciální tvary reliéfu v lesní zóně pohoří Chentej
    Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
    Water quality changes and its trends in the Czech Republic
    Water quality changes in the Elbe river basin
    Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    August 2002 flood in the Czech Republic: meteorological causes and hydrological response
    Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině
    Ctibor Votrubec už není mezi námi
    Česká asociace geomorfologů (ČAG)
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Drobné proudové sesuvy ve Zbraslavi
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Horizontal channel development on the upper Jizera and the upper Vltava Rivers between 1938 and 2012
    Modelování erozních a sedimentačních procesů v malém povodí
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
    Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup na příkladu lokalit v Moravskoslezských Beskydech
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice