Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické práce, Správy
Místo vydání
    Bratislava
ISSN
    0433-4795
    Geol. Práce, Spr.
Země vydání
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Klíčove slovo
    Geologické
    Práce
    Správy
Články z tohoto seriálu
    Adsorpční vlastnosti metasilicitů českého svrchního proterozoika
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Application of results of the International Geological Correlation Programme, Project No. 25
    Augustin Rebro - priekopnik histórie minerálnych vód Slovenska - šesťdesiatročný
    Bibliografia za roky 1981-1985 : soupis prací publikovaných Geologickým ústavem Dionýza Štúra
    Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie bádenských sedimentov okolia Smoleníc
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie sedimentov územia centrálnej časti Bratislavy
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Biostratigrafické zhodnotenie sedimentov poltárskeho súvrstvia
    Charakteristika antimonitových žíl južne a juhovýchodne od masívu Zlatého stola v Spišsko-gemerskom Rudohorí
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
    Chemizmus a kryštalochémia niektorých chloritov zo Spišsko-gemerského rudohoria
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján seneš, DrSc. šesťdesiatročný
    Doplnky k stratigrafii karbonátových brekcií typu Kržĺa v Malých Karpatoch
    Dopňky k litostratigrafii jursko-spodnokriedových sedimentov vysockej jednotky Malých Karpát
    Dušan Kubíny šesťdesiatnik
    Dvadsaťpäť rokov od vzniku zjednotenej geologickej služby a výsledky práce geológie v Slovenskej socialistickej republike
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Experimentálne modelovanie vzniku zeolitov ložiska Nižný Hrabovec
    Faciální vývoj a biostratigrafie ernstbrunnských vápenců (střední-svrchní tithon, jižní Morava)
    Fyzikální vlastnosti hornin východoslovenské neogenní pánve a jejich geologická interpretace
    Genetické typy ryolitových vulkanoklastík v okolí Žiaru nad Hronom
    Geochémia a genéza hydrotermálne premenených vulkanických hornín na strednom Slovensku
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    The geochemistry and mineralogy of an epidoteglaukophanite from Hačava, Spišsko-gemerské rudohorie Mts., west Carpathians, Czechoslovakia
    Geológia a metalogenéza Burundskej republiky
    Geológia a stratigrafia južnej a centrálnej časti Levočských vrchov
    Geológia okolia Ružbašských kúpelov
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geológia severného svahu šahanskej antiformy
    Geologická pozícia a povod nízkometamorfovaných hornín v kryštaliniku Lúčanskej Fatry - diskusia
    Geologická stavba juhovýchodného úpatia Malej Fatry
    Geologické vyhodnotenie predneogénneho podložia vo vrte Studienka-83 a Kuklov-4 (Viedenská panva)
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
    Geotektonické etapy a jejich role ve vývoji a tvářnosti Země na příkladech z Československa
    Geotektonika vybraných území v severnom veporiku
    Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
    Hydrotermálne premeny v horninách vulkanicko-subvulkanického komplexu Pohronského Inovca
    Identifikácia svanbergitu pri Zlatých Moravciach
    Ing. Eugen Kullman, DrSc., šesťdesiatročný
    Interpretácia fyzikálnych a karotážnych meraní horninových súborov dvoch tektonických jednotiek v profile vrtu BRU-1 (Brusník, 1042,8 m, Rimavská kotlina)
    Interpretácia kolárovskej tiažovej anomálie
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    Jurské rádiolárie z vrtu Bru-1 (Brusník)
    K 60-ročnému jubileu RNDr. Imricha Vaškovského, DrSc.
    K otázce veku červených vajskovských zlepencov v Lopejskej kotline
    K princípu termosifónu termálnych vôd v západných Karpatoch
    K rešeniju otnošenija fatrikuma k severnoj časti veporikuma na osnove korreljacii verchnego paleozoja (zapadnyje Karpaty)
    K šesťdesiatinám Prof.Ing. Ladislava Rozložníka, DrSc.
    K šesťdesiatinám RNDr, Jána Gašparika, CSc.
    K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    K životnému jubileu RNDr. Růženy H. Lehotayovej-Danihelovej
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát
    Klenba Cerovej vrchoviny - mladá štruktúra na južnom Slovensku
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
    Komplexy metamorfitov a granitoidov v kohútskom pásme veporíd (západné Karpaty)
    Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti
    Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
    Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
    Litofaciálna charakteristika jury Braniska a západnej časti Čiernej hory
    Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
    Litostratigrafické jednotky kryštalinika Čiernej Hory
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Litostratografické jednotky neogénu Východoslovenskej nižiny
    Magnetická susceptibilita granitoidov vybraných oblastí Západných Karpát
    Manželia Karolusovci. Karol (23.2. 1925 - 18.3. 1985) a Eva (3.11. 1929 - 6.2. 1986)
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Metodika zostavenia geotermálnej mapy Česko-Slovenska 1:500.000
    Mezozoikum severnej časti Braniska
    Mikrofaunistické vyhodnotenie vrtu DNV-1 (Devínska Nová Ves) na základe foraminifer a jeho revízia
    Možnosti ťažby tepla zo suchých hornin
    Nález mořského svrchního albu Českého masívu na jižní Moravě
    Nález tufitických pieskovcov vo vnútrokarpatskom paleogéne Moravy
    Nekotoryje problemy metallogenii zapadnych Karpat i boľšogo Kavkaza
    New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit
    Niekoľko geologických a hydrogeologických poznatkov o mezozoiku v predpolí Vysokých Tatier
    Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy
    Niektoré poznatky zo zisťovania rezidualnej šmykovej pevnosti súdržných zemín
    Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia
    Nové litostratigrafické jednotky v brusnickej antiklinále
    Nové oblasti vrchnotriasových súvrství v mezozoiku Čiernej Hory
    Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielského bloku Tríbeča
    Nové poznatky o mladšom paleozoiku v Malej Fatre
    Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát
    Nové poznatky o veku bielopotockého súvrstvia na Orave
    Nový biostratigrafický údaj z mesozika Levických ostrovov
    O eocénnej transgresii v oravskom úseku bradlového pásma
    On the age of the Meliata group and the Silica nappe radiolaries (Localities Držkovce and Bohúňovo, Sloval karst, ČSSR)
    Optimalizované a viacrozmerné evolučné trendy Pupinovej typologickej klasifikácie zirkonov
    Paleomagnetic investigations of the flysch belt in the Orava region, Magura unit, Czechoslovak Western Carpathians
    Paleozoic palynomorph assemblages from eastern Serbia
    Palinologický výskum v metasedimentoch strašieho paleozoika veporidov Malých Karpát a mladšieho paleozoika západných Karpát
    Perm a permotriasová hranice v jihoalpinském segmentu Západní Tethydy
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Planinské súvrstvie - sedimenty otnansko-spodnokarpatského veku v severnej časti Malých Karpát
    Polstoročné jubileum Geologického ústavu D.Štúra
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
    Postavenie magurských pieskovcov a malcovské vrstvy na Orave
    Pótorské vrstvy (uhľonosný ottnang) v Lučenskej kotline
    Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave
    Pozdrav k 80. narodeninám akademika Jaromíra Koutka
    Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV
    Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny
    Prejavy sírnokyslého zvetrávania a jeho hĺbkové zmeny vo vulkanických horninách pohoria Vtáčnik
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Preplavené palinomorfy v paleogénnych sedimentoch Západných Karpát a ich význam pre paleogeografiu
    Prínos Tibora Budaya k poznaniu neogénneho vývoja západných Karpát
    Príspevok k biostratigrafii veterlínskej a havranickej jednotky Bielych hor (Malé Karpaty, Západné Karpaty)
    Príspevok k chemickému zloženiu zirkónov z granitických hornín Hodrušského intruzívneho kompexu
    Príspevok k litostratigrafii vrchného triasu Braniska
    Príspevok k poznaniu mladšieho paleozoika Považského Inovca
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Príspevok k tektonike územia velkej Bratislavy - juh
    Príspevok ku granitovej tektonike Krivánskej Fatry
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. - šesťdesiatročný
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
    Příspěvek ke geochemii hélia v zemních plynech jv. svahů Českého masívu
    Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
    Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units
    Reminiscence na život a dielo Dionýza Štúra
    RNDr. Ján Ilavský, DrSc., sa dožívá sedemdesiatin
    RNDr. Július Májovský jubiluje
    RNDr. Ondrej Franko, CSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šesťdesiatročný
    RNDr.Anton Biely, CSc., šesťdesiatročný
    Rostlinné mikrofosilie a vliv kontaktní metamorfózy na stěnu schránek Akritarch
    The sedimentation area of the Mecsek Mts. was not in the West Carpathians
    Seismic section G-L
    Seismická detekce sv. tektoniky ve východní části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Spodný trias na komárňanskej kryhe
    Spomienka na akad.prof. Radima Kettnera
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Srednij miocen zapadnych Karpat v svete radiometričeskich vozrastov i nanoplanktona
    Staropaleozoické metasedimenty na južných svahoch Nízkých Tatier v oblasti Jasenia
    Stratigrafia a faciálne vzťahy triasových vápencov silického príkrovu v Drienčanskom krase
    Stratigrafia a typológia fosílnych pôd mladédo mpleistocénu v sprašovych pokryvoch na Podunajskej nížine
    Stratigrafická korelácia neogénu Tetýdy a Paratetýdy. ("Stratigraphic correlation Tethys-Paratethys Neogene" IGCP Project No. 25)
    Stratigrafická pozícia a sedimentológia merníckych zlepencov
    Stratigrafická pozícia spodnej časti ochtinského súvrstvia gemerika medzi Magnezitovcami a Magurou
    Súčasné otázky stratigrafie Meliatskej skupiny
    Súčasné trendy v stratigrafii vrchnokriedových stupňov a ich aplikácia na Západné Karpaty
    Súčesné trendy v stratigrafii spodnokriedových útvarov a ich aplikácia na Západné Karpaty
    Svahové deformácie medzi Hubošovcami a Kapušanmi
    Štruktúrna analýza deformácií vo flyšových a bradlových sukcesiach v údolí rieky Vláry
    Štruktúrna charakteristika granitoidných hornín Lúčanskej Fatry
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
    Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
    Tektonická stavba bajsinobinskej elevácie v severovýchodnom Mongolsku
    Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
    Typológia zirkónu granitoidných hornín veporského plutónu
    Umun-delgerskoje rudoprojavlenije olova
    Unifikácia litostratigrafických jednotiek východoslovenského flyšu
    Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu
    Veterlínsky alebo veternícky?
    Vplyv epimetamorfózy na zachovanie palinomorf v drnavskom súvrství gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vrchnotriasové vápence Dudlavej skaly (Horehronské Podolie)
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Vymedzenie mladopaleozoických metasedimentov v kryštaliniku krakľovského pásma veporíd (Horehronské Podolie)
    Výskyt jurských radiolárií v tmavých bridliciach vo vrte MEL-1 (Meliata)
    Výskyt meliatskej skupiny pri Striežovciach
    Výskyt oligomiocénu v Šarišskej vrchovine
    Výskyt stredného oligocénu v paleogénnych sedimentoch Horehronia
    Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry
    Výsledky pôdnej geochemickej prospekcie z oblasti Rochoviec
    Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Využitie malých počítačov na spracovanie geologických údajov formou databanky
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku
    Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín
    Vznik, zánik a migrácia sedimentačných priestorov Západných Karpát v neogéne
    Za doc. RNDr. Ivanom Krystkom, CSc.
    Za Ing. Martinom Rybárom (3.11. 1924-4.5. 1984)
    Za priateľom RNDr. Karolom Borzom, DrSc.
    Za RNDr. Jankom Kyselom (27.12.1950 - 16.5.1985)
    Za RNDr. Karelom Žeberom, DrSc.
    Za RNDr. Ĺudovítom Ivanom, CSc. (9.8.1913-17.12.1989)
    Za RNDr. Zorou Priechodskou, CSc. (14. 9. 1926-21. 1. 1989)
    Základné geologické členenie granitoidov západnej časti Slovenského rudohoria
    Založenie Európskej pobočky medzinárodnej geotermálnej spoločnosti (IGA)
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu
    Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.
    Zdravica k šesťdesiatke RNDr.Laurenca Snopku, CSc.
    Zemný prúd v katastri obce Klieština
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát
    Zlepencové podmorské kužele z vnútrokarpatského paleogénu pri Pucove
    Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ
    Zomrel Arnold Nemcok
    Zur biostratigraphischen Gliederung des Neogens des ostslowakien Beckens
    Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.
    Životné jubileum RNDr.Ondreja Samuela, DrSc.