Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Místo vydání
    Brno
ISSN
    1212-6209
ISBN
    80-210-0963-2
    80-210-1134-3
    80-210-1440-7
    80-210-1564-0
    80-210-1813-5
    80-210-2109-8
    80-210-2371-6
    80-210-2723-1
    80-210-2919-6
    80-210-3137-9
    80-210-3466-1
    80-210-3761-X
    978-80-210-4940-6
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Geologické
    Moravě
    Slezsku
    Výzkumy
Články z tohoto seriálu
    3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
    Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Alkalické vulkanity v kladeckých fylitech z vrtu LV-23 Ludmírov (24-21 Jevíčko)
    Alkalicko-živcový paleoryolit z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Alterace hornin s paleozoickým Au zrudněním v oblasti Suché Rudné a její projevy ve fyzikálních vlastnostech hornin (15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice
    Amfibolické kvarcity s L-stavbou ze zóny Červenohorského sedla (Hrubý Jeseník) (14-24, Bělá pod Pradědem)
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Amfiboly z xenolitu metagabra (Bystrc-Bosonohy) (24-32, Brno)
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
    Antropogenní součásti šlichových vzorků
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
    Biofacie aglutinovaných foraminifer v magurském flyši na Moravě a jejich vztah k litofacii
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov)
    Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Biostratigrafické výzkumy na lokalitě Kurovice v r.1993 (vnější Karpaty, tithon-spodní valangin)
    Brand new Geochemical Data Toolkit (GCDkit 3.0) - is it worth upgrading and browsing documentation? (Yes!)
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Bryozoa spodního badenu jihomoravské části karpatské předhlubně
    Cambrian and Ordovician Fossil-Lagerstätten in the Barrandian area
    Cambrian and Ordovician Fossil-Lagerstätten in the Barrandian area
    Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě (33-21 Slavonice)
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v Bělečském údolí (24-14 Boskovice, 24-12 Lelekovice)
    Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov)
    Chemické složení řasových písčitých vápenců a vápnitých pískovců
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku (14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava)
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava).
    The contact of Metabazite Zone and granodiorites in the Brno Massif on Grohova street, Brno, South Moravia
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice)
    Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty)
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    Devonské pánve při okraji východní Avalonie na Moravě
    Devonské polštářové lávy v jižní části vrbenské skupiny (silezikum) (12-42 Rýmařov)
    Diamonds in the Bohemian Massif - evidence for ultrahigh-pressure metamorphism
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Distribuce přirozeně radioaktivních prvků v moravských spraších
    Doklad aktivity nizkoteplotních Ca-Na-Cl solanek ve feldspatizovaných granitech živcového ložiska Krásno (masiv Krudum)
    Doklad o používání ohně v období cromerského komplexu na Stránské skále v Brně (24-32, Brno)
    Doklady střednomiocenní násunové tektoniky v bělokarpatské jednotce flyšového pásma Západních Karpat
    Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž)
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE
    Druhy jeskyní a jejich výškové rozvrstvení v údolí Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosíliím, z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině
    Dvojslídné granity z okolí Ořechova (24-31 Velké Meziříčí)
    Dvojslídné granity z okolí Ořechova
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    Ekvivalenty veřovického souvrství v bašském vývoji slezské jednotky (25-21 Nový Jičín)
    Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu
    Experimentální zvětrávání perthitického živce
    Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén), Prostějovsko
    Fázové složení popílkových betonů
    Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu
    Fluvial deposits (Neogene-Pleistocene) in the surroundings of Veveří castle NW from Brno
    Fluviální akumulace v Brně-Černovicích (24-43, Šlapanice)
    Foraminiferová fauna oxfordských vápenců na Švédských šancích u Brna
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Foraminifery podslezské jednotky a autochtonního karpatu z jámy č.4 Dolu Frenštát (25-23, Rožnov pod Radhoštěm)
    Fosfát a pelokarbonát z pelitů podslezské jednotky na stavbě silnice R48 u Frýdku-Místku, Česká republika
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Fosilní měkkýši z lokality Černovice II (24-43, Šlapanice)
    Fosilní sesuvy v neogenních mořských jílech na severu brněnské aglomerace - podceněný aspekt pro založení obytných staveb
    Fraktální vlastnosti geologických objektů
    Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova (14-44 Šternberk)
    Generalized right dihedra method: dependence on Lode parameter
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masivu (24-33 Moravský Krumlov)
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Geochemická charakteristika chalkopyritu z bronzového depotu od Borotína (24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Geochemická charakteristika lamprofyru z kulmu od Hluboček-Mariánského údolí (okres Olomouc) (25-11 Hlubočky)
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic
    Geochemie a petrografie amfibolitů z vícenického lomu u Náměště nad Oslavou
    Geochemie kalcitových žil v paleozoických horninách Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geochemie sintrů z krasových zón těžebního segmentu mezi IV-III etáží lomu vápenky Vitošov a její vztahy k vápencům vitošovského ložiska (14-43 Mohelnice)
    Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras)
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Geologická stavba flyšového podloží vídeňské pánve
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Geologické poměry tunelu Klimkovice
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Geologické výsledky dokumentace zářezů na stavbě silnice R48 mezi Rychalticemi a Frýdkem-Místkem
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Geologické využití příležitostných zemních prací na Šumpersku a Zábřežsku (14-24, Bělá p. Pradědem; 14-43, Mohelnice, 14- 41, Šumperk)
    Geologické výzkumy v račanské jednotce severně od Otrokovic (25-31 Kroměříž)
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
    Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná)
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná
    Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína (14-42 Rýmařov)
    Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice)
    Grunerit - nový minerál metamorfitů Hrubého Jeseníku (14-242, Bělá pod Pradědem)
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hlubokomořské biofacie aglutinovaných foraminifer ve vnějším flyšovém pásmu Karpat
    Hlubokovodní a mělkovodní vývoj spodního badenu na střední Moravě
    Hornblendit ze šupiny sobotínského masívu jihovýchodně od Zámčiska (14-24, Bělá p. Pradědem)
    Hranice frasnu a famenu mezi Hády a Šumberovou skálou v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
    Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná)
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu Hornoslezské pánve
    Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko)
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě
    Ichnofosilie z jílovských břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy (24-23 Protivanov)
    Ideový obraz devonsko-karbonské rotace v Českém masívu
    Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín)
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgrúň v roce 1998 (25-24 Turzovka)
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Interakce křemen-voda: interpretace tvaru kinetických křivek
    Interpretace chemického složení těžkých minerálů v sedimentech z řeky Hodonínky
    Interpretace deformací sedimentů karpatské předhlubně na kontaktu se zónou pavlovsko-waschberskou (vnější Západní Karpaty)
    Interpretace oxidačně-redukčního potenciálu v přírodním prostředí
    Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě (25-12 Hranice)
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Izotopy kyslíku a uhlíku vápnitých sedimentů kelčského vývoje slezské jednotky
    Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
    Jerlochovické stěny - nová chráněná lokalita v okresu Nový Jičín (15-34 Bílovec)
    Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    K biostratigrafii svrchního eocénu (vápnitý nanoplankton) vsetínských vrstev zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    K charakteru a genezi tektonického styku lugika a silezika
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
    K tektonické stavbě paleozoika na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky)
    Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě "Mlýnský vrch" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika)
    Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov)
    Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?
    Ke genezi "sluňáků" na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu(24-23 Protivanov a 24-41 Vyškov)
    Ke geomorfologii Národního parku Podyjí a přilehlého území (34-11 Znojmo, 34-24 Hnánice, 34-13 Dyjákovice)
    Keramická petrografie loštické hrnčiny
    Kineticky podmíněná koexistence termodynamicky stabilních a nestabilních fází ve vodném prostředí
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice)
    Konodontová biostratigrafie hádsko-říčských vápenců u Grygova (24-22 Olomouc, 25-13 Přerov)
    Konodontová společenstva němčicko-vratíkovského pruhu (24-23 Protivanov)
    Konodontová společenstva z devonských vápenců v okolí Vratíkova a Valchova (24-23 Protivanov)
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice) : 34-12 Pohořelice
    Krystalický vápenec a s ním spjatá hydrogeologická struktura u Senorad (24-33 Moravský Krumlov)
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Křehká deformace jurských vápenců na Stránské skále v Brně (24-43 Šlapanice)
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
    Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu
    Kvantitativní fázová analýza ve směsích s obsahem elektrárenských popílků
    Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu
    Leukokratní ortoruly z okolí Dačic : 23-33 Dačice
    Leukokratní ortoruly z okolí Dačic
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy
    Limonitová mineralizace v Němčickém krasu
    Lithostratigrafie kulmu v příhraničních oblastech jižního Polska (15-12, Osoblaha; 15-14, Krnov)
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru
    Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička)
    Má rozpouštění "nových povrchů" geochemcký význam?
    Magmatický a postmagmatický vývoj hornin monchiquit-pikritové skupiny v okolí Valašského Meziříčí
    Magnetické stavby a mechanismy vmístění granitoidů pně Čeřínku (Moldanubický plutonický komplex)
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Mapování moldanubického plutonu mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem a výzkum gaber u Maříže a Korolup (33-12 Nová Bystřice, 33-21 Jemnice)
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá)
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosilií (14-23 Králíky)
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Mikroštruktúry zubného cementu medveďov
    Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova nad Bystřicí (25-11, Hlubočky)
    Minerální asociace wollastonit + vesuvian v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogie a izotopické složení grafitických hmot silesika
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm) (25-12 Hranice)
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
    Minerály amfibolizovaného "eklogitu" z moldanubika poblíž morávní linie u Olbramkostela (jižní Morava) (33-224, Kravsko)
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (Ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
    Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova (14-44 Šternberk)
    Moravskoslezské bradlové pásmo
    Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu
    Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice)
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
    Morfostrukturní rysy Čantoryjské hornatiny (26-11, 16-33 Jablunkov)
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Možnosti využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy
    Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice)
    Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice)
    Muskovit-biotitický granit z Kalvárie v Jihlavě
    Může být namur-A na Drahanské vrchovině?
    Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (jižní Morava, 24-34, Ivančice)
    Nález druhu Cetorhinus parvus (Elasmobranchii) ve chvalčovských vrstvách předmagurské jednotky na Moravě (25-14, Valašské Meziříčí)
    Nález fosilní stopy v sedimentech karpatu (34-14 Mikulov)
    Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Nález "nového" profilu v zaniklé cihelně Židenice II - Růženin dvůr
    Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno)
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nálezy mamutích zubů ve štěrkovně v Žabčicích (34-12 Pohořelice)
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov)
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
    Některé stratigraficky významné druhy aglutinovaných foraminifer nově zjištěné v křídě magurského flyše na Moravě
    Některé význačné i málo známé vápnité bentické foraminifery eocénu z vrtů MND na jižní Moravě
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo)
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
    NEOGENNÍ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ VE VRTECH P1, P2 A M1 ČERNOVICE
    Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
    Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
    Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
    Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc
    Nová významná amonitová lokalita v těšínsko-hradišťském souvrství u Soběšovic (spodní křída vnějších Karpat, 15-44 Karviná)
    Nové fytopalontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky
    Nové nálezy miocenních měkkýšů v podloží příkrovů vnějších Karpat u Frenštátu pod Radhoštěm (25-23, Frenštát pod Radhoštěm)
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně
    Nové odkryvy v údolí k Rudickému propadání (jihozápadně od Jedovic) (24-41 Vyškov)
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav)
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích (34-12, Pohořelice)
    Nové poznatky o rybí fauně svrchního devonu na Moravě (24-41 Vyškov)
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasuI: Jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (New stratigraphic data from the Bouzov and West Drahany Culm)
    Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky
    Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Nové výzkumy v horninách těšínitové asociace: fluorapatit se zvýšenými obsahy Sr a REE
    Novinky v rybí fauně evropského oligocénu
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    Nový výskyt antoníneckého souvrství u Kozojídek (bělokarpatská jednotka)
    O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice (25-31 Kroměříž)
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině
    Obsah izotopů 13C a 18O v devonských karbonátech Moravského krasu : Specifický sekvenční vzor
    Obsahy kobaltu a niklu v pyritech jesenických sulfidických stratiformních ložisek - indikátory metamorfního přepracování rudnin
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
    Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy (34-14 Mikulov)
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty)
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice)
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších Západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších
    Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
    The outline ot tectonic structure of the northern part of the Moravian Karst
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    Palaeogeography and Stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) - An Overview
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
    Paleomagnetický doklad pro variskou paleotektonickou rotaci moravských devonských hornin
    Paleontologická charakteristika a stratigrafické zařazení méně známých lokalit na Hodonínsku (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Paleopedologický výzkum profilu v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
    Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
    Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi
    Petroarcheologický výzkum raně středověké keramiky z Mikulčic-Valů (34-23, Břeclav)
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko)
    Petrofacie ve spodnokarbonských drobách na severním okraji Drahanské vrchoviny (24-21), Jevíčko; 24-22, Olomouc)
    Petrogeneze kvarcitů zlatohorského rudního revíru
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice)
    Petrografická charakteristika hornin z vrtů v okolí Kamence u Poličky (14-33 Polička)
    Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
    Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva
    Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice)
    Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
    Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou
    Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
    Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou
    Petrografie a geochemie metagaber od Pucova (moravikum) a z Omic (brněnský masív) (24-31 Velké Meziříčí)
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
    Písečník u Javorníku - drumlin se zachovalou sukcesí subglaciálních a supraglaciálních sedimentů
    Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina) (14-24 Bělá pod Pradědem, 14-42 Rýmařov)
    Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na mapovém listu 1 : 50 000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic (25-12 Hranice)
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Porovnání výsledků klasických analytických metod s metodou přenosné rentgen-fluorescenční spektrometrie na mapových listech 1 : 25 000 Brno-sever a Mokrá-Horákov
    Poznámka paleontologa k článku Z. Dolníčka et al.: "Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě"
    Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)
    Poznámky k nerostnému složení camptonitu z Mariánského Údolí u Olomouce (25-11 Hlubočky)
    Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu : 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Poznámky ke svrchnímu karpatu-spodní badenu v alpsko-karpatské předhlubni
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Problémy "modřické terasy" v Brně-Pisárkách
    Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno)
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Předběžná palynologická analýza spodnokřídových uloženin na profilu Komorní Lhotka (vnější Západní Karpaty) (25-22 Frýdek-Místek)
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Předběžná zpráva o nálezu neogenních sedimentů v okolí Slatiny (okres Znojmo) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov)
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
    Předběžná zpráva o výsledcích studia miocenních fosilií z archeologických lokalit Dolní Věstonice a Předmostí u Přerova (25-13, Přerov; 34-12, Pohořelice)
    Předběžné palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13 (33-22, Vranov n. Dyjí)
    Předběžné výsledky deformační a paleonapěťové analýzy ve východní části Nízkého Jeseníku
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Předběžné výsledky mapování nectavského krystalinika (24-21 Jevíčko)
    Předběžné výsledky mapování svinovsko-vranovského krystalinika pro mapy 1 : 50 000 Jevíčko a Mohelnice (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. "Gault-flyše" račanské jednotky na Moravě (25-24 Turzovka)
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna
    Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury v Olomučanech
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Předběžné výsledky studia vztahu subfosilních kmenů a fluviálních sedimentů na lokalitách Osek nad Bečvou a Tovačov-Annín
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
    Předkřídové zvětrání brněnského masivu u Boskovic (24-23, Protivanov)
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masívu: různé tektonické situace
    Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav)
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany
    Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
    Příspěvek k poznání depozičního prostředí sedimentů spodního badenu na lokalitě Oslavany
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova (24-32 Brno)
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
    Pumpellyit - minerál závěrečné metamorfní fáze v bytownitové rule vrbenské skupiny a v amfibolitu jesenického masívu (silezikum)
    Pustkovecký bludný balvan : 15-43 Ostrava
    Původ fluid primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava).
    Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras)
    Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
    Recentní tektonické pohyby v jihozápadní části Nízkého Jeseníku (14-44 Šternberk, 15-33 Moravský Beroun, 24-22 Olomouc)
    Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov)
    Recentní vznik železitohlinitých konkrecí na lokalitě Podhůra (25-13, Přerov)
    Regionální magnetické anomálie a jejich zdroje v hlubší stavbě Moravy a Slezska
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Rekonstrukce Ag-dolů u Horního Benešova
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů (24-41, Vyškov)
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Review of groundwater resources
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách
    Rozlišování karbonátů barvením
    Rozměry kinetických konstant a rovnováha
    Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Rudní akcesorie hornblenditu z údolí Medvědího dolu (Hrubý Jeseník) (14-24 Bělá p.Pradědem)
    Rudní akcesorie rul plášťě žulového masívu (14-224 Jeseník)
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Rybí fauna svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (24-41, Vyškov)
    Ryolity v metadioritové zóně brněnského masivu
    Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice
    Říční terasa Ponávky na Kounicově ulici v Brně (Brno 24-32)
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Sádrovec ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12, Hranice)
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
    Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna
    Sedimentologicé a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně (24-41 Vyškov)
    SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
    Sedimentologický příspěvek ke studiu račických a lulečských slepenců (24-41, Vyškov)
    Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště)
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
    Sedimenty spodního badenu a kvartéru v centru Brna
    Sedimenty spodního badenu u Hostimi: geomorfologická interpretace dosavadních zjištění (23-44 Moravské Budějovice, 33-22 Vranov nad Dyjí)
    Série otřesů z okolí Jevíčka (leden 1993) a tektonické otřesy z Nízkého Jeseníku (listopad a prosinec 1994) (24-21, Jevíčko)
    Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu (14-42 Rýmařov)
    Sesuvné území Vaculov-Sedlo: výsledky inventarizačních a mapovacích prací (25-23 Rožnov)
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá p. Pradědem)
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV
    Soliflukční (geliflukční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" (Ochoz u Tišnova) (24-14 Boskovice)
    Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině (25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka, 26-11, 16-33 Jablunkov)
    Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Současný stav kvartérní biostratigrafie
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    Souhrnná bibliografie sborníku GVMS za léta 1993-97
    SPODNOBADENSKÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY ZASTIŽENÉ V LOMU KALCIT (BRNO-LÍŠEŇ)
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
    Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
    Spodnokarbonští mlži Drahanské vrchoviny (kulmská facie) a jejich stratigrafický význam
    Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekveční hranice ve ždánické jednotce a v sz.Předkavkazí
    Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo)
    Srovnání metasedimentů z hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika na základě chemického složení
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině
    Staré důlní práce v údolí Javorné (Hrubý Jeseník) : 14-224 Jeseník
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov)
    Stáří andělskohorského souvrství: nová fakta a jejich možná interpretace (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Stavba evropských variscid ve vztahu k problematice rozpadu řídících litosférických desek a paleotektonickým rotacím s ohledem na východní okraj Českého masivu
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách
    Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7 (25-22 Frýdek-Místek)
    Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Strukturně geologický výzkum zábřežského krystalinika u Moravské Třebové (14-43, Mohelnice; 14-34 Svitavy)
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy)
    Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko)
    Studium interakce hornina-voda: diskontinuální průtokový reaktor
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
    Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
    Styk geologických struktur jesenického a drahanského regionu mezi Mohelnicí, Uničovem a Litovlí (14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk)
    Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Subfosilní polygenetická pseudčernozem v návátých píscích při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"), jižní Morava (34-23 Břeclav)
    Sulfidické mineralizace na lokalitě "Schusterloch" u Hluboček (25-11, Hlubočky)
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Svahová karbonátová sedimentace ve spodním karbonu Drahanské vrchoviny (24-21, Jevíčko)
    Svahové facie slezské sedimentační pánve (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
    Svrchnokřídové stáří konglomerátů od Starého Jičína (25-12 Hranice na Moravě)
    Šlichová prospekce na území flyšového pásma Západních Karpat
    Šlichová prospekce v okolí Luhačovic (25-34, Luhačovice)
    Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)
    Tectonics of occurrence of Devonian rocks near the town of Adamov
    Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
    Tektonické mikrozemětřesení od Valašského Meziříčí z 1.5.1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Tektonické otřesy na východním okraji Českého masívu
    Tektonicky postižené durbachity v okolí Nového Města na Moravě (24-11 Nové Město na Moravě)
    Tektonický význam boskovické brázdy
    Tektonika jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku
    Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštejna v Moravském krasu
    Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov)
    Těžké minerály kenozoika Brněnska - možnosti a úskalí interpretací
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Trendy změn ve složení siliciklastik drahanského kulmu a jejich geotektonická interpretace
    Trilobite biostratigraphy of the Králův Dvůr Formation (Upper Katian, Prague Basin, Czech Republic): Global faunal changes or facies-related distribution?
    Trondhjemity brněnského masívu (24-32 Brno)
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Turmalín z Loučné nad Desnou (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou (24-43 Šlapanice)
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    U/Th datování sintrů Holštejnské jeskyně (23-24, Protivanov)
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
    Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)
    Validace terénního rentgen-fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýz půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty
    Valounová asociace štěrkopísků nízké říční terasy v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
    Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu (24-42 Vyškov)
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Váté písky na území města Brna
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku
    Vnitřní zonálnost těles vyvřelých hornin těšínitové asociace ve slezské jednotce: petrofyzikální doklad
    Vulkanoklastika středního badenu ve vrtu OS-2 Hať u Hlučína (Slezsko) (15-41 Hlučín)
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče
    Výskyt akumulací granátu v povodí Svratky (24-14 Boskovice)
    Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka (14-44 Šternberk)
    Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině (24-22, Olomouc)
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Výskyt magnetitu u Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílá Voda)
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
    Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny
    Výskyt rodu Eratidus (Foraminifera) v eocénu moravského flyše
    Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách (14-42 Rýmařov)
    Výskyt vulkanických zirkonů v diatomitech (34-21, Hustopeče; 24-43, Bučovice)
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci a amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Výskyty svrchnokřídového pálavského souvrství v příležitostných odkryvech ve městě Mikulov (34-14, Mikulov)
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov)
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích
    Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
    Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
    Výsledky hydrogeologických vrtů BVJ-301 až 305 (Lipová-lázně, Bobrovník)
    Výsledky mapování kladeckého krystalinika pro mapu 1 : 50.000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Výsledky pylové analýzy sedimentů vrstvy "C" z lokality Brno-Černovice (24-34, Ivančice)
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice (34-12 Pohořelice)
    Výsledky systematické revize myctophidů (mimo rod Diaphus) centrální Paratethydy
    Výsledky vrtu BJ-321 v Luhačovicích (25-34, Luhačovice)
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgrúně (25-24 Turzovka)
    Výsledky výzkumu hranice Křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
    Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek
    Využití Lindenmayerových systémů k simulaci vývoje páskování hornin
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
    Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou (23-41 Třešť, 23-43 Telč)
    Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou
    Vývoj mohelnického souvrství mezi Městečkem Trnávkou a Mírovem (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové
    Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu (24-42 Vyškov)
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních (24-23 Protivanov)
    Výzkum vulkanických hornin ze spodnokarbonských slepenců moravskoslezské oblasti (24-41 Vyškov, 25-12 Hranice, 15-34 Vítkov)
    Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše
    Význam hlubokovodních makrouridů ve spodním badenu centrální Paratethydy
    Význam ichnofosilií v mírovském "kulmu" (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Významné sprašové lokality jižní Moravy
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních : 25-14 Valašské Meziříčí
    Vztahy mezi pústevenskými pískovci a pískovci Malinovské skály (godulské souvrství s.s.) v Beskydech (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)
    Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník (25-12 Hranice)
    Zaniklé cihelny a významné sprašové odkryvy na listu Brno-sever
    Zástupci čeledi Discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora (24-14 Boskovice)
    Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14. 6. 2012
    Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14. 6. 2012
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Zlato ze šlichů v oblasti Branné (silesikum) (14-24 Bělá)
    Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
    Zobecněná metoda klínů paleonapjatostní analýzy: závislost na Lodeho parametru
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu
    Zpráva o geologickém mapování na listu Šternberk (14-44 Šternberk)
    Zpráva o geologicko-petrografických výzkumech v jižní části zábřežského krystalinika (14-43, Mohelnice)
    Zpráva o společenstvech foraminifer z J-vrtů (dálnice D47, Bělotín) u Hranic na Moravě (25-13 Přerov)
    Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum
    Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)
    Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice)
    Zvláštní typ sintru ve zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Železem bohaté granáty z devonských kvarcitů a svorů při jz. okraji jesenického amfibolitového masivu v okolí Bělé (14-242, Bělá pod Pradědem)
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě (33-22 Vranov, 33-21 Slavonice)
    Železnorudný výskyt u Vranové Lhoty (24-21, Jevíčko)
    Žíla lamprofyru v bazálních devonských klastikách od Tasovic u Znojma (Dyjský masív) (34-13 Dyjákovice)
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)
    Žulová-Korálové jámy. Část I. Dokumentační práce (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)