Podrobnosti záznamu

Název
    Geologický průzkum
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0016-772X
Země vydání
    Česká republika
    Československo
    Kypr
    Slovensko
Klíčove slovo
    Geologický
    Průzkum
Články z tohoto seriálu
    1. kongres Mezinárodní společnosti pro důlní vody
    1.panevropská paleobotanická konference
    2. evropské sympozium o penetračních zkouškách
    2. mezinárodní konference o znečišťování půdního prostředí
    2. mezinárodní symposium o devonu v Calgary
    2. Sjezd české speleologické společnosti
    2. strukturně geologický seminář
    3. symposium o geologii Libye
    3. Sympozium "NEMIRAM"
    4. celostátní seminář pracovníků v karotáži
    5. postgraduální kurs geochemické prospekce Geochim ČSSR UNESCO 1983
    5. sympózium TATARAMAN '88
    6. medzinárodné sympózium o zosuvoch
    6. Regionální kongres o geologii a surovinových zdrojích jihovýchodní Asie
    6. sympozium o interakci mezi vodou a horninou
    6. uhelně-geologická konference
    7. evropská konference o jílech
    7. mezinárodní kamenický veletrh v Norimberku
    7. mezinárodní sympozium o interakci mezi horninou a vodou
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    9. Mezinárodní jílová konference AIPEA
    10. exkurze uhelně geologického semináře
    10. Mezinárodní speleologický kongres
    10. Petrolgeochem 82´
    11. mezinárodní sympozium o ostrakodech
    13. kongres karpatsko-balkánské geologické asociace
    17. a 18. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace
    19. kongres Mezinárodní asociace hydrogeologů
    21. zasedání Rady zmocněnců zemí RVHP
    22. zasedání Evropské seizmologické komise
    23. Colloquium spectroscopicum internationale
    24. konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV
    25 let činnosti Ústavu nerostných surovin
    27. Mezinárodní geofyzikální sympozium
    28. mezinárodní geologický kongres v USA
    29. mezinárodní geologický kongres v Japonsku
    30 let inženýrské geologie a hydrogeologie na Moravě
    30 rokov činnosti Baníckeho ústavu
    30 rokov n.p. Geologický prieskum, Spišská Nová Ves
    31. mezinárodní geofyzikální sympozium
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium socialistických států
    35 rokov činnosti Geologického prieskumu na pevné nerastné suroviny na Slovensku
    38. Mezinárodní kolokvium geomechaniky v Salcburku
    40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice
    41. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    42. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    42. kolokvium geomechaniky v Salzburku
    43. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    44. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    45. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    50 let od objevu jihočeské křídy
    51. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    52. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    53. konference Meteoritické společnosti
    53. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    55. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    60 let činnosti marocké státní průzkumné organizace
    63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše
    70 let Ústředního ústavu geologického
    100. výročí vyvrcholení sporu o laterální sekreci
    A ještě jednou Mokrsko
    Aerokosmický průzkum území ČSSR a jeho využití v čs. geologii
    Akademik Quido Záruba - 85 let
    Aktivita československé skupiny IAGOD
    Aktivní vulkanismus v Nikaragui: výzkum a předpovídání
    Aktuálně a aktualismu
    Akumulace ropy a zemního plynu na lokalitě Krásná
    Akustický televizor a jeho využití v geologii
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Alternativní zdroj zemního plynu v Československu
    Amazonitové pegmatity poloostrova Kola
    Amerika a 28. mezinárodní geologický kongres
    Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin
    Analýza procesov tvorby a metamorfózy chemizmu infiltrovaných vod z Dunaja
    Analýza režimu hladín podzemných vod metódou krokového výberu premenných
    Analýza silikátových a karbonátových hornin metódou AES-ICP
    Analýza životního prostředí střední a východní Evropy
    Andezit ve starých kulturách
    Andezitové výchozy v pohoří Vtáčnik
    Anizotropie a nehomogenita litosféry a astenosféry
    Antarktida - společné dědictví lidstva?
    Antropogenní vrásy na Mostecku v severočeské pánvi
    Aplikace hydrochemických poznatků při přípravě podzemního zásobníku plynu u Příbrami
    Aplikace komplexní metodiky pro sledování drobných úniků ropy nebo produktu z dálkovodů
    Aplikace metody AFMAG s umělým zdrojem pro zaměření podzemních prostor v Rudickém propadámí
    Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
    Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR
    Aplikace studia zemětřesení v Československu v praxi
    Archeovulkanity Měsíce
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
    Asuánská přehrada - ekonomický význam a ekologické vlivy
    Atestace obsahu minoritních prvků v etalonech nerostných surovin
    Atmosféry zemských planet
    Atómová absorpčná spektrometria při analýze geologických materiálov
    Automatizovaný registr vrtů faktografické banky dat geologie
    Babia hora - nejvyšší partie flyšových Karpat
    Bahenní sopky v Ázerbajdžánu
    Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska
    Baníctvo v Norsku
    Banisko u Poráče
    Banskobystrická měď
    Baňskoštiavnické geologické mapy
    Banský priemysel v krajinách východnej Európy
    Barevné letecké snímky jako podklady pro zjišťování stavu vody
    Baryt a barytová ložiska
    Barytové formace Českého masívu
    Baškirská ložiska stratiformní kyzové formace
    Bauxitová ložiska v pohoří Parnassos a Giona ve středním Řecku
    Bělostný svět kararského mramoru
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
    Biotechnologie nerostných hmot na Karlově Univerzitě
    Bituminózní břidlice centrální části sokolovské pánve a východní části chebské pánve
    Boninit - tichomořský vulkanit v jílovském pásmu
    Bračské mramory
    Broušení českých granátů
    Bude enzym houby dobývat hnědé uhlí?
    Budování a provoz automatického registru sesuvů ČSR
    Buštěhradská halda - zdroj druhotných surovin
    V Calgary o eventech v geologické historii
    Ceny nerudních surovin v letech 1980-1983
    Charakteristické nerosty Maroka a obchodování s nimi
    Chemismus a fyzikální vlastnosti minerálů a jejich technologické aplikace
    Chemismus hornin vulkanoplutonického komplexu v oblasti Phan Rangu (VSR)
    Chemismus vápníku energeticky využívaných termálních vod v oblasti podunajské nížiny
    Chlórované uhlovodíky - závažný kontaminant podzemních vod
    Chráněná krajinná oblast České středohoří
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Pálava (Pavlovské vrchy)
    Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy
    Chráněné geologické výtvory v Cerové vrchovině
    Chránené územie Dreveník na východnom Slovensku
    Chromatografické metody stanovení uhlovodíků ve vzorcích vod
    Chyby a nepresnosti vstupných údajov v hydrogeologických výpočtoch a modeloch
    Cihlářská názvoslovná příručka
    Cíno-wolframové ložisko Krásno - zdroj vzácných prvků
    Cínové a wolframové rudy v prekambriu baltského štítu
    Černobílé letecké panchromatické snímky a jejich využití v geologické praxi
    Čertova ruka v Českém ráji
    Červená hora s přírodní památkou Pod skalou
    Červené žuly na Milínsku
    České diamanty
    Československá zeměpisná jména v názvosloví minerálů
    Československé azbesty
    Československí geológovia v Sýrskej arabskej republike
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
    Činnost stálé komise RVHPpro spolupráci v oblasti geologie v roce 1985
    Členění nadložní sloje v západní části severočeské hnědouhelné pánve
    Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
    Čs. geologové v Maroku
    Čtvrtá uhelně geologická konference
    Definice pojmu ložisko nerostných surovin
    Dělení moří a oceánů
    Deset let edice geofyzikálních map 1:25 000
    Deset let práce geologické expedice v Jemenské lidové demokratické republice
    Deset let vývoje vltavínových šperků
    Destrukce skalní stěny na Vranovském hřebeni
    Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze
    Detailní prospekce geochemických a šlichových anomálií v Mosambiku
    Devadesátiny akademika Quido Záruby
    Diamanty v republice Sierra Leone
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
    Distribúcia W v primárnej a sekundárnej aureole ložiska Rochovce
    Dnešní poznatky o vulkanismu mimozemských planet
    Docent RNDr. Miloš Kužvart, CSc., pětašedesátníkem
    Dohoda o spolupráci v geologii s VSR
    Dojmy z pražského kursu environmentální geologie
    Doplní nález savčí čelisti evoluční teorii?
    Dosavadní výsledky ropně geologického průzkumu spodního miocénu rašovické deprese u Bučovic
    Dosavadní výsledky vyhledávacího průzkumu černého uhlí severozápadně od ložiska Slaný
    Dr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, šedesátiletý
    Drahé a ozdobné kameny bývalé Jugoslávie
    Drahé kameny barokní Moravy
    Drahé kameny na Moravě doby římské a doby stěhování národů
    Drahé kameny na Moravě od konce 18.století do začátku našeho století
    Drahé kameny na Moravě v době bronzové a železné
    Drahé kameny na Moravě v době kamenné
    Drahé kameny na Moravě v době slovanské
    Drahé kameny Nikaraguy
    Drahé kameny renesanční Moravy
    Drahé kameny Sjednocené republiky Tanzanie
    Důkazy globální tektoniky na Venuši?
    Dvacet let výroby standardních geologických materiálů v RVHP
    Dvě karsologická sympozia ve Slovinsku
    Dvě nové lokality tektitů ve VSR
    Dvousté výročí lepidolitu z Rožné
    Efektivita geofyzikálních metod průzkumu ložiska Cu rud Arimao na Kubě
    Efektívnosť vrtného procesu
    Efektivnost využití báňskohistorického výzkumu pro národní hospodářství
    EFG - Federace evropských geologů, cesta k titulu eurogeolog
    Ekologické dosledky ťažby síry na rumunskom ložisku Negoiul Romanesc
    Ekonomické pásmo mimořádné důležitosti
    Ekonomický význam alkalických hornin a karbonatitů ve světě
    Energetická bilance impaktového a ostatních geologických procesů
    Erzberg u Eisenerzu - jeden z největších povrchových dolů v Evropě
    Euoroclay '87 : šesté zasedání evropských jílových skupin
    Evoluční energie zemských planet
    Evropská paleontologická asociace a její první aktivity
    Expedice Tasmania 87
    Experiment Interkosmos Ťan-Šan 1988
    Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel
    Experimentální mikrogravimetrie v granitoidech chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Experimentální výzkum fázových vztahů za velmi vysokých tlaků
    Expertní systém pro diagnostiku a terapii nemocí kamenů
    Expozice sesuvných svahů
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
    Faktografický informační systém - registr ložisek nerostných surovin ČSR
    Flogopitické metaultramafity moldanubika jako nositel sulfidické Fe-Ni mineralizace
    Fluoritové formace Českého masívu
    Formy kryogenního zvětrávání žuly v Jihlavských vrších
    Fórum pro nerudy v Barrandienu
    Fosfáty Tuniska
    Fraktály do geologie
    Fyzikálne a chemické vlastnosti pyritu z Sb ložiska Dúbrava
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich aplikace v geologii, ekologii a geofyzice
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geologii, ekologii a geofyzice
    Genetická interpretace ryzosti zlata na příkladu endogenních ložisek Uralu
    Geobotanické metody při výzkumu znečuštění podzemní vody
    Geochautauqua v Calgary : 15. ročník zasedání severoamerických matematických geologů
    Geochemická charakteristika pitných vod ČSR
    Geochemická charakteristika řečištních sedimentů ve skupině Králického Sněžníku
    Geochemická mapa východní části baltského štítu
    Geochemické anomálie v okolí Anenského vrchu a jejich interpretace
    Geochemické mapování a životní prostředí
    Geochemické problémy bezpečného ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    Geochemie řečišťních sedimentů v oblasti Nízkého Jeseníku
    Geoelektrické metody v inženýrské geologii
    Geofyzika při vyhledávání a ochraně minerálních vod v ČSR
    Geofyzikální indikace cirkulárních struktur Českého masívu
    Geofyzikální měření k zjištění velikosti prostoru zastiženého starou důlní těžbou v oblasti Čelina-Psí hory
    Geofyzikální měření na vodním díle Křivoklát
    Geofyzikální model litosféry
    Geofyzikálny seminár
    Geológia Tuniska
    Geologická dokumentace, archívní činnost a faktografické informace v Geofondu Praha
    Geologická fotodokumentace lomových stěn
    Geologická interpretácia geofyziky v rudnom prieskume
    Geologická mapa Slovenského Rudohoria - východná časť
    Geologická mapa střední části Kuby
    Geologická stavba a ropoplynonosnost Severního moře
    Geologické a vulkanologické poměry Etny
    Geologické mapování v Libyi
    Geologické pomery a nerastné bohatstvo Alžírskej Sahary
    Geologické práce v kuvajtské poušti
    Geologické vědy a biolitologie močových konkrementů
    Geologické vědy ve struktuře věd přírodních a společenských
    Geologické zajímavosti CHKO Veľká Fatra
    Geologicko-geofyzikálne aspekty lokalizácie produktívneho hydrogeologického vrtu v Slovenskom krase
    Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát
    Geologicko-tektonické pomery v oblasti hrádze uvažovanej vodnej nádrže Slatinka
    Geologickoprůzkumné práce pro skládky odpadů
    Geologický div světa - Ayersova skála
    Geologický prieskum cementárskych surovín v Čade
    Geologický průzkum a těžební činnost v Mosambiku
    Geologický původ a vývoj Viktoriiných vodopádů
    Geologie '86 : výstava k 30. výročí československo-sovětské spolupráce v geologii
    Geologie a hornictví podle nových právních předpisů
    Geologie a nerostné suroviny Angoly
    Geologie a problémy dnešního světa
    Geologie a volný čas
    Geologie na první univerzitě v USA
    Geologie ve finančním rozpočtu USA na rok 1992
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Georeliéf neovulkanitů v Bruntálské vrchovině
    Geotechnické měření v tunelech při použití nové rakouské metody
    Geotechnické problémy ťažby uhlia a urbanistického rozvoja Hornej Nitry
    Geotermální elektrárny v Mexiku
    Geotermální energie v Peru
    Geotermální energie v severní Kalifornii
    Globální korelace uhlonosných formací
    Granitový masiv Goricho
    Gravimetrický průzkum vybraných lokalit v západní části Sýrie
    Gruntecké pásmo v severní části Kutnohorského revíru
    Guemassa - nová kyzová ložiska s polymetaly v Maroku
    Habachtal v Solnohradsku - jediné těžené ložisko smaragdů v Evropě
    Haitská skla - pravděpodobně nejstarší známé tektity
    Havarijní znečištění podzemních vod krystalinika pesticidy
    Historie dolování Ag, Pb, Zn rud na ložisku Nová Ves u Rýmařova
    Historie největšího meteoritu, ktarý dopadl na zemský povrch
    Hlavní nerostné suroviny Srí Lanky
    Hlavní regionální geologické jednotky ČSSR
    Hlinité těsnicí jádro vodní nádrže Nová Říše
    Hlubinné zachycení teplických terem
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych zdrojov Slovenska
    Homogenizace geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Horizontální řezy Českým masívem
    Hořlavé a olejonosné břidlice Syrské arabské republiky
    Hořlavé břidlice Pobaltí
    Hydraulická ochrana podzemní vody v horní části Žitného ostrova
    Hydrogeochemická charakteristika Krkonoš
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti ložiska plynu Dolní Dunajovice
    Hydrogeologická problematika Alžírska
    Hydrogeologická prozkoumanost ČSSR
    Hydrogeologické mapy jako nástroj ekonomického a sociálního rozvoje
    Hydrogeologické pomery kraja Mascara v Alžírsku
    Hydrogeologické pomery ložiska magnezitu Dúbravský masív
    Hydrogeologické poměry Zambie
    Hydrogeologický prieskum sedimentov bazálneho neogénu v oblasti Hlinné-Strážske
    Hydrogeologický průzkum chebské pánve
    Hydrogeologický průzkum dolového pole Barbora II
    Hydrogeologie a bezpečnost ukládání radioaktivních a nebezpečných průmyslových odpadů
    Hydrotermálne metasomatity na Poľane a možnosti ich využitia
    Hydrotermální cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v Krušných horách
    I a S žuly
    ICP spektrometrie v laboratořích ÚÚG
    Impaktní krátery na Zemi
    Impaktový proces
    Indukovaná seizmicita při povrchové těžbě hnědého uhlí
    Informatika se snaží získat přízeň geologů
    Intergraph podporuje práci geologických služeb
    Interpretace geochemických dat ve Vinogradovově ústavu v Irkutsku
    Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
    Inženýrská geologie-geotechnika při průzkumu pro skládky odpadů
    Inženýrskogeologické posouzení stavu skalního odřezu na silnici v úseku Kateřina-Blansko
    Inženýrskogeologický a geomechanický průzkum frenštátských polí v čs. části hornoslezské pánve
    Inžinierskogeologické hodnotenie antropogénnych uloženín Bratislavy
    Inžinierskogeologické pomery a príčiny statických porúch Oravského hradu
    Inžinierskogeologické problémy sanácie hradov na Slovensku
    IV. program regionálního hydrogeologického průzkumu pro 7. PLP
    IV. setkání evropských sedimentologů
    IX. Mezinárodní speleologický kongres
    Jak dál v mezinárodním projektu Pangea?
    Jak dále v regionálním šlichovém výzkumu v ČSR
    Jak hodnotit výsledky geologického průzkumu?
    Jak zvyšovat efektivnost geologické práce
    Jaspis
    Jean-Bernard - nejhlubší propast na světě
    Ještě ke krušnohorskému zlomu
    Jihočeské grafity a jejich struktury
    Jsou naše stratiformní ložiska "stratiform" nebo "stratabound"?
    K citacím v geologické literatuře
    K doterajšiemu využitiu výsledkov modifikácie laboratornej merkurometrie pôd v Spišsko-gemerskom rudohorí
    K historii turnovského kamenářství
    K hlavným výsledkom úlohy Regionálna geológia Západných Karpát
    K metodice průzkumu sklářských písků
    K metodice rajónování podzemních vod
    K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
    K některým otázkám aplikace matematického modelování v hydrogeologii
    K některým výskytům akumulací pyropu
    K novým poznatkům o triasové stratigrafii: hranice mezi anisem a ladinem
    K osmdesátinám Tibora Budaye
    K otázce geologických parků v Československu
    K otázkám hornické a speleologické součinnosti na těžených vápencových lokalitách
    K otázke optimalizácie prieskumnej siete a presnosti kategóorií zásob
    K problematice chemicko-technologického výzkumu bituminózních hornin
    K problematice ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    K problematike optimálneho využitia ložísk na príklade ložiska Pezinok-Trojárová
    K problematike vyhľadávania medenoporfýrových rúd v SSR
    K problémům a možnostem rozvoje karotážní interpretace v ropném průzkumu
    K problémům využití termoelektrických metod v prospekční geologii
    K přítomnosti a budoucnosti geologických věd
    K rudnímu ložisku v Křižanovicích
    K súčasnému stavu kvantitatívnej interpretácie v geofyzikálnom komplexe
    K tektonice středočeských karbonských pánví
    K tektonické stavbě karbonu plzeňské pánve
    K životnímu výročí Kašpara Šternberka (1761-1838)
    Kameň a kamenivo pre stavebné účely (Seminář o problematice vyhledávání a těžby surovin pro stavební účely)
    Kamenné obklady a doplňky stanic trasy B I pražského metra
    Kameny pro obnovu památek v severních Čechách
    Kameny promlouvají (o základních kamenech Národního divadla v Praze)
    Karlovarská vřídelní deska
    Katastrofa na jezeře Nyos v Kamerunské republice
    Kaverny v horninovém masívu a jejich využití
    Kdo byl -JK- [Jan Krejčí]
    Ke genezi žáruvzdorných vazných jílů "blautonů" na Skalensku
    Ke geologické interpretaci digitálně zpracovaných kosmických dat
    Ke geologické interpretaci edice geofyzikálních map 1 : 25 000
    Keltská těžba rud v Krušných horách prokázána
    Keramické suroviny v oblastech Alto Ligonha a Nampula v Mosambiku
    Klasifikace transmisivity a její použití
    Klasifikácia územia z hľadiska vhodnosti lokalizácie skládok tuhého komunálneho odpadu
    Klidová oblast Jevišovka a její geologické zajímavosti
    Knihovna Českého geologického ústavu a geologická informace
    Kolokvium o ukládání radioaktivních odpadů
    Komplexná karotážna interpretácia náleziska Senné
    Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin
    Druhá konference o geologii Pangei
    Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu
    Konference o organizaci výzkumu životního prostředí
    Konference o permotriasu
    Konference o pouštní geologii
    Konference o rizikových odpadech
    Konference o sesuvech při dopravních stavbách
    Konference o velkých meteoritových impaktech a vývoji planet v Sudbury v Kanadě
    Kongres americké geologické společnosti
    Kongres Evropské geologické unie
    Kongres sedimentologů v Tunisu
    Konštrukcia ružicových diagramov plošných prvkov na osobnom počítači
    Kontaminace při šlichové prospekci na baryt
    Kontinentální vrt KTB
    Kontrola funkce terénních spektrometrů
    Kontrola správnosti analytických výsledků
    Kontrolní odběry a analýzy vzorků vod
    Koráli v produktivních horninách v Horním Benešově
    Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě
    Koroze kamenných staveb
    Královédvorský pískovec
    Krasová oblast Punakaiki
    Krátery v Doupovských horách?
    Kritéria prognózovania ložísk palív založené na analýze typov kôry
    Krušnohorské krystalinikum v podloží Severočeské hnědouhelné pánve
    Kryogenní a pseudokrasové formy rul v oblasti Žďárských vrchů
    Kryogenní formy reliéfu ve vrcholových oblastech polského národního parku
    Kryogenní modelace královy skály v Nízkých Tatrách
    Kryštalinikum vo vrte Šariš-1
    Kuestový reliéf na jihu České tabule v povodí Novohradky
    Kvalita pitných vod ČSR
    Kvalita studničných vod ve východní části Středočeského kraje
    Kvantitativní hydrogeologická charakteristika předvariských hornin středních, jižnícha západních Čech
    Kvartérně geologická konference v polském Pobaltí
    Laboratorní měření vyzvané polarizace anizotropních hornin
    Laserová mikrosonda: nová kvalita pro geochronologii
    Lepší než bromoform nebo acetylentetrabromid : [O nové sloučenině k separaci minerálů]
    Lidé a niagarské vodopády
    Litostratigrafie a ložiskové prognózy podloží flyšové formace ve střední části Zábřežské vrchoviny
    Ložiska bauxitov v Maďarsku, využívanie poznatkov z ich prognózovania a prieskumu
    Ložiska keramických jílů v jihozápadní Anglii
    Ložiska uranových rud na území bývalého Sovětského svazu
    Ložiska zlata v tzv. zlatém trojúhelníku v Rumunsku
    Ložisko kaolínu Hájek u Hroznětína
    Ložisko perlitov Jastrabá na juhozápadnom okraji Kremnických vrchov
    Ložiskové vyhodnocení wolframového a cínového zrudnění vykmanovského žulového masívku u Ostrova nad Ohří
    Magnetitový skarn na Předních Struhadlech v Krkonoších
    Malé výchozy s velkým významem
    Mapa přirozených hustot hornin západních Karpat
    Matečné horniny arménských diamantů
    Matematická geologie a hornická Příbram
    Matematická geologie na hornické Příbrami 1987 - rekordy a otazníky
    Matematické modelování v hydrogeologii
    Matematický model dětmarovického výmolu v OKR na Ostarvsku
    Mechanické zkoušky hornin řízené počítačem
    Měďnorudný revír Maider v jižním Maroku
    Medzinárodné sympózium k problematike Západných Karpát
    Menejhodnotné priestory vzniknuté banskou činnosťou a návrh na ich revalorizáziu
    Menhiry v Čechách z hlediska geologie
    Metoda postupné ražby štoly pro stanovení původní napjatosti skalního masívu
    Metodické otázky průzkumu velmi čistých vápenců
    Metodické příručky ke geologickému mapování v měřítku 1:50 000 v SSSR
    Metodika hodnocení věrohodnosti radiometrického vyhledávacího průzkumu při prognózním ocenění ČSSR na uran
    Metody aerobní bioasanace ropných látek v horninovém prostředí
    Metody geofyzikálního a hydrogeologického průzkumu v oblastech krystalinika
    Mexické neovulkanické pásmo
    Mezinárodní geochemické sympozium ve Francii
    Mezinárodní konference o Českém masívu
    Mezinárodní konference o devonu v Československu
    Mezinárodní konference o termoluminiscenčním datování
    Mezinárodní kongres inženýrských geologů
    Mezinárodní spolupráce při výzkumu Halleovy komety - další úspěch Interkosmu
    Mikrogravimetrické sledování hladiny podzemní vody na Radovesické výsypce u Bíliny
    Mineralogie a lékařství
    Minerály antropogenní zóny
    Ministr geologie SSSR v Československu
    Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
    Mo-W mineralizácia južne od Rochoviec
    Modelování extrakce tepla z geotermálního systému "Galanta 1"
    Modelování kovnatosti okrajového vzorku rudních ložisek
    Modernizácia laboratórnej techniky v inženieskej geológii
    Molisolové diapiry na Sokolovsku
    Montánní vosk z bituminózních vápenců v Barrandienu
    Morfoštruktúry podložia východoslovenských neovulkanitov a ich vzťah k magmatizmu a metalogenéze
    Možnost indikace recentní horizontální složky vzájemného pohybu Českého masívu a vnějších flyšových příkrovů Karpat
    Možnosti a využitie zdrojov nízkovýhrevných pevných palív na Slovensku
    Možnosti exploatácie ťaženého kameniva v Podunajskej nížine s ohl'adom na pol'nohospodársky pôdny fond
    Možnosti uplatnění kolmatátorů v hydrogeologické praxi
    Možnosti vyhľadávania netradičných keramických surovín vo východoslovenskom neogéne a paleogéne
    Možnosti využívání hydrotermálních zdrojů na jižní Moravě pro rekreační účely
    Na prahu druhé generace : (k 30. výročí založení Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře)
    Naftogeochemické hodnotenie paleogénu Hromošsko-Šambronskej antiklinály
    Najhlbší rotarový vrt v Európe
    Nález barytové mineralizace v sedimentech permokarbonu u Pecky v Podkrkonoší
    Nálezisko zemného plynu a ropy Závod- mesozoikum
    Národní cena do Zlatých hor
    Nárůst obsahu oxidu uhličitého ve zdrojích pitné vody u Nebanic
    Naučná stezka permokarbonem boskovické brázdy
    Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Návrh nového stratigrafického členění severočeského terciéru
    Negativní vliv imisí s obsahem flouridů na lesní a zemědělské porosty v průmyslově exponované oblasti středočeského kraje
    Negativní vliv kyselé depozice na porosty, vodu a půdu Východočeského kraje
    Nejfotografovanější pobřeží na světě
    Některé drahé kameny Kubánské republiky
    Některé geologické a morfologické zajímavosti pouštních oblastí
    Některé metodické chyby při výpočtu zásob metodou řezů
    Některé možnosti indikace uhlovodíků neseizmickými metodami
    Některé nové směry uplatnění geofyzikálních metod v hydrogeologii
    Některé pohledy na rozvoj palivoenergetického komplexu
    Některé problémy inženýrské geologie v Kanadě
    Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
    Některé zkušenosti z výzkumu extrakce a využívání geotermální energie ze suchých hornin
    Neolitický šperk z moravského vltavínu
    Nerostné suroviny Burkiny Faso
    Nerostné suroviny Filipín
    Nerostné suroviny Finska
    Nerostné suroviny Indonésie
    Nerostné suroviny Itálie
    Nerostné suroviny Malajsie
    Nerostné suroviny Norska
    Nerostné suroviny pacifické části Nikaraguy
    Nerostné suroviny Papuy - Nové Guineje
    Nerostné suroviny pláště žulového masívu
    Nerostné suroviny Řecka
    Nerostné suroviny staré Kréty
    Nerostné suroviny Súdánu
    Nerostné suroviny Sýrie
    Nerosty v tradiční medicíně na území Vietnamu
    Netradiční způsob stanovení pevnostních charakteristik na vodním díle Jevišovice
    Netypický výskyt barytu u Jívky
    Neutrónová aktivačná karotáž na hliník
    Nezapomínáme využívat "starší" techniku průzkumu?
    Niektoré poznatky z inžinierskogeologického prieskumu popolčekovej skládky pri Novákoch
    Niektoré problémy aplikácie matematických metód v geologických disciplínach
    Nordické ledovcové souvky v sedimentech řeky Moravy
    Normované charakteristiky rozptýlení analytických výsledků
    Norské fjordy
    Nová ČSN pro přírodní kámen pro kamenické výrobky
    Nová interpretace Cu-Mo zrudnění u Videl v Jeseníkách
    Nová odvodňovacia štôlňa v Banskej Štiavnici dosiahla dĺžky 10 km
    Nová teorie vývoje raného vesmíru. Inflanacionární model odstraňuje slabiny velkého třesku
    Nová teorie vývoje vesmíru. Než začal vesmír expandovat
    Nové geologické odkryvy vytvořené abrazí břehů Nechranické nádrže
    Nové geologické výsledky z geologickoprieskumných prác na slovinskej hrubej žile západne od jámy Dorotea
    Nové ložisko českých granátů v Podkrkonoší
    Nové ložiskové objevy ve světě v letech 1979-1980
    Nové metody speciální testace cihlářských surovin a jejich praktický význam v geologii
    Nové nálezy hranců v oblasti Českomoravské vrchoviny
    Nové objevy ložisek a jejich rozvoj ve světě v roce 1981
    Nové poznatky o geotermickom poli západných Karpát
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
    Nové poznatky o scheelitové mineralizaci v Rakousku
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    Nové projekty mezinárodního programu geologických korelací
    Nové rudné štruktúry v severnej časti Rudnianského rudného polia
    Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov
    Nové údaje ke katastrofické hranici křída-terciér
    Nové výsledky průzkumu bentonitů
    Nové zásoby cínovolframových rud v předpolí Huberova a Schnödova pně
    Nové zdroje cihlářských surovin na karlovarsku
    Nové zřícení Budňanské skály
    Novináři na experimentální základně v Nedamově
    Nový automatizovaný systém rtg. difrakční analýzy v ÚNS Kutná Hora
    Nový geologický časopis - Pangea
    Nový geologický pohled na jezero Titicaca
    Nový pohled na nálezy nejstarších buněk
    Nový překlad Pošepného díla "The genesis of ore deposits"
    Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku
    Nový výzkum bentonitu v ČSR
    Nový zdroj liečivej minerálnej vody v Cígeľke
    Nový zdroj minerální vody ve Františkových lázních
    O dvou podzimních geologických sezeních
    O geologické a těžební činnosti čs. organizací v zahraničí
    O geologii ofiolitových zón a metalogenezi ostrovních oblouků
    O komplexnom využití geotermálnych vôd v SSR
    O nefritu
    O některých negativních aspektech použití biotechnologií nerostných surovin
    O využívání a metodice dálkového průzkumu při rozvoji průzkumu nerostných zdrojů a ochraně životního prostředí
    Objemové hustoty a stáří klastik výplně karpatských neogenních pánví
    Obrácená gravimetrická úloha
    Obrácená úloha pro Rayleighovy vlny v podmínkách inženýrské seizmiky
    Oceánské dno třetího typu
    Ochrana geologických objektů na území hlavního města Prahy
    Ochrana podzemních vod v USA
    Očekávaný trend spotřeby nerostných surovin do roku 2000
    Od úmrtí J. Barranda uplynulo 100 let
    Odlišení poloh černého uhlí v ropařských vrtech Moravských naftových dolů podle karotáže
    Odlišení poloh neogenního uhlí v ropných vrtech podle karotáže
    Odvodňovací vrty kaverno-filtrové konstrukce
    Operace Kaiko
    Opočenský hřbet
    Oskavsko-lesnické souvrství a prognózy Au-mineralizace v desenské tektonické jednotce
    Oslavy G.C. Laubeho
    Památníky geologů v sluneční soustavě
    Péče o čistotu podzemních vod v ČSR
    Péče o geofaktory životního prostředí v resortu Českého geologického úřadu
    Pegmatitový okrsek Nuaparra v Mosambiku
    Perspektivy afghánské ekonomiky a čs. geologie
    Perspektivy Cu-porfýrových rúd v neovulkanitoch Slovenska
    Perspektivy průmyslového využití hořlavých břidlic
    Perspektivy rozvoje surovinové báze wolframu
    Perspektivy vyhledávání nových zdrojů palivoenergetických surovin v ČSSR
    Peruánská ložiska nerostných surovin
    Peruánské měděné ložisko Cerro Verde
    Pespektivy nerostného bohatství Austrálie
    Petráčkova hora - nové ložisko zlata v rožmitálské kře
    Petrolgeochem 1985
    Petrologická charakteristika geotechnické kvality hornin krušnohorského krystalinika v předpolí Velkolomu čs. armády
    Petromagnetická charakteristika a laboratorní karbonifikace hornin obsahujících fosilní mikroorganickou hmotu
    Pískovcové útvary v Žitavské hornatině v NDR
    Planeta Venuše před projektem Magellan
    Planetární systém jeko geologická realita
    Pleistocenní řeky Arabského poloostrova
    Plynometrické testování bělského zlomu na vodním díle Slezská Harta na Moravici
    Pneumatický dezintegrátor pro sedimentární granulometrickou analýzu
    Po stopách cizích planetárních systémů
    Počítačová grafika a ověřování možnosti tvorby geologických map
    Podíl inženýrské geologie na ochraně a tvorbě životního prostředí severočeské pánve
    Podmínky získání srovnatelných dat terénní spektroskopie gama
    Pokroky světové geologie v letech 1985-1986
    Pokroky světové geologie v letech 1987-1988
    Pokus o stanovení výtěžnosti ložiska kamene pro drcené kamenivo na základě výnosu vrtného jádra
    Polymetalická mineralizace u Oskavy v Jeseníkách
    Poslední svědci domácího zpracování mědi v Maroku
    Postavenie a úloha mikrografie v geologickej informatike
    Posúdenie stability lomových stien vo vápencovom lome Včeláre
    Použití "bezstandardní" kvantitativní rtg. mikroanalýzy pro stanovení chemismu minerálů
    Použití dynamické penetrace a refrakční seizmiky v inženýrské geologii
    Použitie spektrálnej analýzy pri hodnotení hydrogeologických meraní
    Povrchové tvary v devonských vápencích Ludmírovské vrchoviny
    Povrchové tvary v jižní části Súlovských vrchů
    Povrchové tvary v permských sedimentech poorlické brázdy
    Poznatky o matematické geologii v USA a v Kanadě
    Poznatky o zpracování geofyzikálních a geochemických dat ve Velké Británii
    Poznatky průzkumu na přírodní uhlovodíky v západní části Hostýnských vrchů
    Poznatky z overovania tesnosti vane plavebných komôr stupňa Gabčíkovo
    Poznatky z revizního průzkumu ložiska Horní Benešov
    Pozoruhodné geologické lokality Pardubicka
    Pozoruhodné tvary reliéfu Západních Tater
    Pracovní seminář šlichové prospekce
    Pracovní seminář z paleoekologie
    Praktický sklonoměr ke geologickému kompasu
    Prehl'ad a vývoj technológie vŕtania pri prieskume magnezitu
    Prejavy deformácií travertínovej kopy Spišského hradu
    Prestavba hospodárskeho mechanizmu v sovietskej geológii
    Preventivní ochrana podzemních vod
    Príprava výroby v geologickoprieskumnom podniku s aplikáciou výpočtovej techniky
    Problém pluviálů
    Problematika analytického stanovení velmi nízkých koncentrací molybdenu v geologických materiálech
    Problematika nerostných surovin budoucnosti
    Problematika stanovenia germánia v popole uhlia metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie
    Problematika stanovenia olova metodou AAS a OES ICP
    Problematika velmi hlubokých vrtů do 8000 m
    Problematika vŕtania podzemných vrtov na lokalite Liptovská Dúbrava
    Problémy veku a zdroja sideritovej formácie Západných Karpát
    Problémy zakládání hald ve Slaném
    Proč a jak sedimentují černé břidlice?
    Produkce marockého důlního průmyslu v roce 1981
    Prognóza plynodajnosti dobývacího prostoru ložiska Slaný
    Prognóza příkontaktních greisenových ložisek cínu ve Slavkovském lese
    Prognóza vývoje techniky geologického průzkumu
    Prognózne zdroje obyčajných podzemných vôd Slovenska a ich kvalita
    Prognózní ocenění rudonosnosti Českého masívu
    Prognózní ocenění série Monapo v Mosambiku metodou KOMBI
    Prognózovanie nádejných rudných oblastí na základe komplexných profilových geofyzikálnych meraní
    Prognózy niklovo-kobaltových rúd v okolí Dobšinej
    Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve
    Program UNESCO ve vědách o Zemi
    Program výskumu hlbinnej stavby Zeme v ZSSR
    Programový systém databanky dát vlastností zemín
    Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume
    Projekt výzkumu triasu skončil
    Projevy slapových sil v režimu podzemní vody teplického křemenného porfyru
    Promarněná příležitost? : [diskuse k učebnici geochemie]
    Prospekce nerudných surovin v libyjském Fezzánu
    Protokoly o vědeckotechnické spolupráci podepsány (ČSSR, NDR, PLR, Rakousko)
    Prověření některých vlastností sněhu z hlediska jeho využití při geochemické prospekci
    Průběh deformací povrchu území v důsledku ražení brněnské kolektorové sítě
    Průzkum na ropu a plyn ve velkých hloubkách ČSSR
    Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly
    Průzkumná díla v historickém jádru města Brna
    Průzkumné práce na ložisku Modoto v Mongolské lidové republice
    Prvá československá vulkanologická expedícia na Kamčatke
    Prvé skúsenosti s priemyselnou ťažbou štrkov na vyťaženom rašelinisku
    Prvky globálnej tektoniky v geofyzikálnych poliach ČSSR
    První česká učebnice geochemie aneb promarněná příležitost
    První známky života na Zemi
    Přehled dřívějšího dolování drahých kovů v Jeseníkách a jeho ložiskové základny
    Přesmyková tektonika v karbonských sedimentech plzeňské pánve
    Příklad použití geologických a účelových map 1 : 50 000
    Příklad preventivního průzkumu znečištění podzemní vody ropnými uhlovodíky
    Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu
    Příprava hydrogeologických vrtů a studní pro čerpací zkoušky
    Přírodní uhlovodíky v Antarktidě
    Přístroj pro měření tlaku a teploty vody HMT-100
    Příští projekty geologického průzkumu planet a měsíců
    Půdní a půdně interpretační mapy ČSR
    Půlstoletí některých geologických rezervací
    Quo vadis, planeto?
    Referenční minerály izotopického složení v zemích RVHP
    Reflexně seizmická měření (SRB) v severočeské pánvi
    Regionální preventivní ochrana a mapa ohrožení přírodních vod v povodí horní Moravy
    Registr hydrogeologických vrtů v Geofondu
    Rentgenové záření a výzkum zkamenělin
    Reziduální tíhové pole a metalogeneze v krkonošsko-jizerském krystaliniku
    Riadenie priestorového priebehu vrtu
    Riešenie výnosu jadra z drvených dolomitov
    Riziková oblast Neapolského zálivu
    Rok horní a geologické legislativy
    Ropně geologické zhodnocení severovýchodního okraje nesvačilského příkopu v okolí Bošovic
    Ropné ložisko Gajary-Báden vo viedenskej pánve
    Ropno-geologický výskum zborovského antiklinória
    Rozpojovanie hornín hydroperforátormi a ejektorom
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
    Rozšíření a použití talpetate v Nikaragui
    Rozvoj hydrogeochemických laboratoří n. p. Geotest
    Rozvoj základného hydrogeologického výskumu minerálnych vôd v SSR
    Rudní ložiska Rudého moře a geneze stratiformních ložisek barevných kovů
    Rudní ložiska v Antiatlasu (Maroko)
    Rudní obvod Baîta Bihorului v Rumunsku
    Růstové stimulátory z organické hmoty jílovců a břidlic
    Rychlost odbourávání toxických kyanidů v odkalištích rudných baní Kremnica
    Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Sanačné práce na Spišskom hrade
    Sanační práce a statické zabezpečování historických objektů
    Scheelitová mineralizace v plášti horského masívu
    Scheelitový skarn severně od Hazlova u Chebu
    Sedimentologové z celého světa se sešli v Austrálii
    Sedmdesát let naftového průmyslu v ČSSR
    Seizmická mikroměření ve vrtech v Jevišovicích
    Seizmický průzkum a životmí prostředí
    Selektivní zvětrávání cenomanských pískovců v okolí Kunštátu
    Selen z hořících odvalů dolu Stachanov
    Seminár o metalogenéze malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
    Seminár o prínose geofyziky pri hydrogeologickom prieskume Západných Karpát
    Seminář k 35. výročí založení Geofondu Praha
    Seminář o geotektonice
    Seminář o metodických příručkách
    Seminář o mladopaleozoických jezerních sedimentech
    Seminář (odborné skupiny pro geotektoniku při Českolovenské společnosti pro mineralogii a geologii) v Pozďátkách
    Seminář RVHP k otázkám vědeckotechnického pokroku v geologii
    Senné - nové ložisko zemného plynu vo východoslovenskom Neogéne
    SIEC : druhá mezinárodní konference o eklogitech
    Silicity českého proterozoika - prognózní zdroj rud?
    Silicity z Ostrožské Nové Vsi jako šperková surovina
    Situovanie objektov v Jaslovských Bohuniciach a ich vzťah k inžinierskogeologickým pomerom
    Skalní řícení u Hřenska a jeho prognóza
    Skalní útvary v Moravském krasu
    Skalní výchozy neovulkanitů v kremnických vrších
    Skarny z okolí Měděnce jako ozdobné kameny
    Skládka toxických odpadů Emelle v USA
    Skladování hmotné geologické dokumentace ve Finsku
    Skladování odpadních toxických látek v podzemí
    Sledování kontaminace povrchových vod geofyzikální metodikou
    Sljudjanka - druhá mineralogická rezervace v SSSR?
    Sloje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi : dosavadní znalost a perspektivy
    Směrová štola Lamanšského průlivu
    Solný důl Tibni v Sýrii
    Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000 a jeho význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
    Současná finská hydrogeologie
    Současné ekologické problémy okolí opuštěných pyritových dolů v Lukavici (Železné hory)
    Současné problémy seizmiky
    Současné problémy vzorkování ložisek nerostných surovin
    Současný stav revíru Matahambre a Santa Lucia na Kubě
    Soupisy československých lomů a stavebních hmot
    Speleologcká expedice "KRN 1983"
    Speleologická expedice Julské Alpy 82
    Speleologická expedice Pierre St. Martin 85
    Spolupráce mezi ČSSR a VSR při využití ložisek vzácných zemin
    Spolupráce uhelných geologů socialistických zemí
    Stabilitná rajonizácia územia vel'kej Bratislavy
    Stabilitní posudek jako prostředek k omezení sesuvů
    Stálá expozice vltavínů v Týně nad Vltavou
    Stane se odpad surovinou?
    Stanovení čistoty vápenců metodou OES-ICP
    Stanovení optimálního kroku inklinometrických měření
    Stanovenie disperzných koeficientov modelovaním hydrodynamickej disperzie
    Stáří vulkanických zón a stratiformní mineralizace Jeseníků
    Statistické vyhodnocení tektonických měření na programovatelném kalkulátoru
    Stav, výsledky a koncepcia regionálnych geochemických vyhľadávacích prác v Západných Karpatoch
    Stavební a dekorační kameny budov hlavních pražských peněžních ústavů 19. století
    Stavební a dekorační kameny Národního divadla
    Stavební suroviny starých Mayů
    Sto let Muzea Českého ráje v Turnově
    Sto let výzkumu sesuvů na území ČSSR (1878-1978)
    Stopovací zkouška v areálu ÚJV - Řež
    Stopové prvky (Pb, Cu, Zn, Cd, As) v pitných vodách ČSR
    Stratiformní kyzová polymetalická mineralizace kasejovického metamorfovaného ostrova
    Stručná charakteristika spodních sušských vrstev a jejich ideální profil v OKR
    Strukturální analýza - základ moderního výpočtu zásob ložisek pevných nerostných surovin
    Středočeské stavební a sochařské pískovce
    Studium filtračně jímavostních parametrů karbonátových kolektorů mikroskopickou metodou
    Submarinní exhalační rudy
    Súčasné naftovo-geologické výsledky z flyšových súvrství východného Slovenska
    Sulfidy jako indikátory intenzívních fyzikálně chemických parametrů během geologických procesů
    Supernova, diamanty a xenom
    Surovinová základňa exploatovaného ortuťového ložiska Malachov-Veľká Studňa
    Surovinová základňa kameňa v neovulkanitech stredného Slovenska a Cerovej vrchoviny
    Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR
    Suroviny, jejich ceny a geologie
    Svahové deformácie na pobreží juhozápadného Anglicka
    Svátek pro českou petrologii
    Svět drahých kamenů
    Světová produkce mědi
    Světová produkce rud a nerud
    Světová těžba diamantů v roce 1986
    Světový obchod s ropou a její zásoby
    Symposium Bicentennial gold '88
    Sympozium Gold 89 in Europe
    Sympozium NEMIRAM 4
    Sympozium NEMIRAM 1983
    Sympozium o geochemické prospekci v roce 1990
    Systém řízení báze geologických dat
    Šedesátiny Ing. J. Ibrmajera, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. V Zýky, DrSc.
    Šedesátka dr. Jaroslava Vacka
    Šesťdesiatiny Ing. Jána Bartalského, CSc.
    Šlichová prospekce v oblasti severočeských vulkanitů
    Šonovské vrchy
    Štatistický model morfológie žilných ložísk rúd
    Štúdium mineralizovaných a litostratigrafických štruktúr na základě metódy vybudenej polarizácie v sondážnej modifikácii
    Štúdium nasiakavosti vulkanických hornín Slovenska z hľadiska možnosti ich využitia pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu
    Table ronde internationale sur Montceu-Lesmines
    Tabulky pro rychlé kvantitativní stanovení minerálů ve šlichových vzorcích a ve vzorcích z drcených hornin
    Technika a automatizace ve službách geologické informatiky
    Technologické vlastnosti pyroalmandinů z ložisla Šavaryn Caram v MoLR
    Technologicko-geologická vrtná laboratoř
    Tektonické režimy tvorby molas
    Tektonické systémy a ich geofyzikálne prejavy
    Tektonický vzťah komplexov veporického kryštalinika vo vrte KV-1 (Podhronská Polhora)
    Tektonika litosférických desek spojena s velkými impakty?
    Tektonika marockého východního Vysokého Atlasu
    Tektonika severní části lomu Merkur u Kadaně
    Teplo přímo z magmatických krbů?
    Termálne vody pri Ľubovnianskych kúpeľoch na východnom Slovensku
    Termické zušlechťování laoských safírů
    Testovanie štruktúrnej homogenity geologických objektov pomocou počítača
    Těžba bauxitu ve světě
    Těžba fosfátových hlín v jeskyních Moravského krasu
    Těžba nerostných surovin na ložiskách Ongon Chairchan a Čulut Cagan Del
    Těžba nerostných surovin na ložisku Modoto
    Těžba sklářských a slévárenských písků na ložisku Srní
    Tíhová anomálie pseudotrachytové kaldery u Roztok nad Labem
    Tíhové minimum v Chebské pánvi u Žírovic a jeho geologické interpretace
    Toxické a rizikové průmyslové odpady
    Tradice a současnost nikaragujského kamenářství a šperkařství
    Trendy světové těžby uhlí
    Tvary reliéfu potštejnské antiklinály
    Tvorba a řízení petrologických databází v Kuvajtu
    Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace
    Účast inženýrských geologů při ochraně přírodního prostředí
    Uhelná ložiska Bulharské lidové republiky
    Ukládání tekutých odpadů prostřednictvím injekčních studní
    Úkoly naftové geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii
    Úkoly ropné geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii
    Úloha geologie při ochraně přírodního prostředí
    Úloha modelu v interpretaci geofyzikálních a geochemických dat
    Uplatnění metod vícerozměrné analýzy při zpracování petrologických a geochemických dat
    Úprava rýsovacího paralelogramu na měřidlo vrásových a střižných izogon
    Upřesnění litologického profilu produktivního karbonu ostravska přibližnými překryty karotážních křivek
    Uralské acháty
    Uranová mineralizace v broumovském permu dolnoslezské pánve
    Urengolity - nová skupina tektitů ze Západní Sibiře
    Úspěch naší paleontologie v Libyi
    Úspešný vstup geológie do ôsmej päťročnice
    Ústřednímu orgánu české geologie je 15 let
    Území ČSR a možnosti podzemního deponování rizikových odpadů
    V horách Transylvánských Alp v Rumunsku
    Vedecké objavy v geológii ZSSR
    Vědeckotechnická spolupráce s PLR
    Vědecký odkaz V. I. Vernadského a současná geologie
    Vícesložková remanentní magnetizace a význam jejího studia pro geologii
    VII. konference o silikátových surovinách
    VIII. Kongres regionálního výboru pro stratigrafii mediteránního neogénu (RCMNS)
    Vliv dusíkatých hnojiv na kvalitu podzemních vod
    Vliv hmotnosti navážky na chyby stanovení složky vyvolané heterogenitou vzorku
    Vliv mimořádně suchého roku 1983 na základové půdy
    Vliv stylolitizace na vznik a těžbu ložisek ropy a plynu v karbonátových kolektorech
    Vliv zemětřesení s ohnisky v západních Čechách na svahy v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru
    Vodopády v různých typech hornin
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia
    Vplyv petrogenézy na technické vlastnosti ryolitov
    Vplyv výskytu rašelino-ílovitého súvrstvia na zakladanie stupňa Gabčíkovo
    Vrt Broumov-1 skončil
    Vrtně výplachové inženýrství při vyhledávání ložisek živic
    Výchova vědeckých pracovníků v ÚÚG
    Vyhledávání skrytých ložisek samočinnými počítači
    Vyhodnocení tektoniky na vrtném jádře
    Vymezení dvou tektonicky aktivních vulkanických zón ve střední části Jeseníků a jejich ložiskový význam
    Vymřeli dinosauři kvůli asteroidům?
    Vypálené jíly - důležitý posypový materiál
    Výpočet sedání podloží násypu na dálnici D2 u Lanžhota
    Výrazné kulovité vyvětrávání čediče u Sebuzína
    Výročí kateder geologických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
    Výskum akcesorických minerálov hornín pri vyhľadávání rúd
    Výskyt fluoritu na ložisku Horní Benešov
    Výskyt horľavých a olejonosných hornin pri Drienovci
    Výskyt stopových vzácných prvkov a drahých kovov v ťažených sírnikovych rudách na Slovensku
    Výskyt stratiformního barytu v Krhanicích nad Sázavou
    Výsledky a metodika prací v hydrogeologicky málo prozkoumaném území jižního Vietnamu
    Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu
    Výsledky geofyzikálneho, geochemického a geologicko-ložiskového prieskumu lokality Pukanec (Štiavnické vrchy)
    Výsledky geologického mapování Salesiovy výšiny na úpatí Krušných hor
    Výsledky geologickoprieskumnej činnosti v Rudnianskom rudnom poli a jeho koncepcia do roku 2000
    Výsledky nového leteckého geofyzikálního mapování v Českém masívu
    Výsledky prieskumu magnezitu na lokalite Miková-350 (Dúbravský masív pri Jelšave)
    Výsledky průzkumu a další perspektivy ropy a zemního plynu v ČSSR
    Výsledky průzkumu Cu-rud ložiska Hornické Skály ve zlatohorském rudním revíru
    Výsledky revize snosových oblastí barytu v Českém masívu
    Výstavba železnorudného velkodolu v Senegalu
    Využijeme ložisko Zlaté Hory-západ racionálně?
    Využití databankové technologie při zpracování geofyzikálních dat
    Využití empirických přístupů k hodnocení stability vysokých zlomových svahů v krystaliniku
    Využití ložiska zlata Mokrsko jako příklad moderní investice
    Využití map kvartérních pokryvů při řízení radiometrického průzkumu
    Využití metod dálkového průzkumum Země při detekci znečištění horninového prostředí
    Využití mikroorganismů při těžbě a úpravě zlatonosných rud
    Využití radarových dat v geologickém průzkumu
    Využití rastrovací elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro výzkum nerostných surovin
    Využitie GC/MS pri identifikácii látok znečisťujúcich životné prostredie
    Využitie minerálnych vôd pre plniarenské účely
    Využívání mikropočítačů v Ústředním ústavu geologickém
    Vývoj a perspektivy v sestrojování polyelementních geochemických map v SSSR
    Vývoj a výroba laboratorních přístrojů ve VÚGI Brno
    Výzkum a mapování oblasti se zvýšeným rizikem vývoje radonu
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa
    Výzkum hlubinné stavby - základní úkol geologie na celém světě
    Výzkum krystalinika ve Finsku
    Výzkum nerudních surovin a hnědého uhlí v ÚÚG Praha v letech 1966-1980
    Výzkum netradičních surovin v Ústředím ústavu geologickém
    Výzkum vlivu zvýšené míry exploatace podzemních vod na tvorbu jejich zásob
    Výzkum vrtů ropného pole East Baghdad v Iráku
    Výzkumné vrtání na kontinentech - jeden ze základních úkolů současné geologie
    Význam vrtu Dětřichov 1 pro geologii šternbersko-hornobenešovské zóny v Nízkém Jeseníku
    Významné ložisko porfyrových měděných rud Bingham v USA
    Významné termální a minerální vody Maroka
    Vznik podmořských rudných ložisek
    Vzorkování mělkých podzemních vod se zřetelem na vertikální zonálnost chemismu
    Vzťah explozívnych brekcií a mineralizácie v stratovulkáne Javorie
    Vztah fotolineamentů a geomorfologie k tektonice v oblasti mazi Janovem a Osekem
    Vztah frekvenční a impulsní varianty metody vyzvané polarizace
    Vztah mezi antimonovou a Au mineralizacív krásnohorsko-milešovském rudním revíru ve středočeském plutonu
    Vztahy vulkanosedimentárních cyklů a mineralizace v sv. části desenské klenby v Jeseníkách
    X. mezinárodní kongres o stratigrafii a geologii karbonu
    XIII. svetový banícký kongres v Štokholme
    XVI. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace
    XXXII. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    XXXV. hornicko-hutnické dny ve Freibergu
    Z pracovišť brněnského n.p. Geotest
    Za nerudami Bakoňského lesa
    Základní faktory otvírky černouhelného ložiska Slaný : hydrogeologické a plynové poměry
    Základní geotechnický popis horninových masívů
    Základní principy projektovámí optimálního hydrologického průzkumu
    Zamyšlení nad geologickými zásobami uhlí a lignitu v ČSSR za léta 1966-1985
    Zasedání IGCP projektu 254 v ČLR
    Zasedání pracovní skupiny mezinárodního programu geosféry a biosféry
    Zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    Zasedání výboru OSN pro přírodní zdroje
    Zasedání výboru RVHP pro spolupráci v oblasti paliv a surovin
    Závislost ekonomické dobyvatelnosti ložisek rudných surovin na individuálním použití platné ceny užitkové složky
    Zdokonalení technologie vrtání v podmínkách MGE
    Zdroje křišťálové suroviny v pravěku na Moravě
    Zemětřesení v Arménii
    Zemětřesení v oblasti povrchových dolů na mostecku
    Zemětřesný roj v západních Čechách 1985-1986
    Zeminové kovraly jako dokumentační exponát, studijní objekt i dekorace
    Zemské planety v zrcadle principu jednoty v rozmanitosti
    Zinek ve vodách české křídové pánve
    Zkušenosti s metodikou zpracování studií pro plánovitý výběr skládek tuhých komunálních odpadů
    Zkušenosti z Freiberských hornicko-hutnických dnů
    Zlato západoafrického kratonu
    Zlatonosné zrudnění v moldanubiku u Sobětic na Klatovsku
    Změny kvality povrchového a podpovrchového odtoku v důsledku dlouhodobé imisní zátěže Jizerských hor
    Zmeny rezistivity a polarizovateľnosti neovulkanických hornín v dôsledku ich alterácie
    Zonální křemen-ametystové žíly u Kojatína na třebíčsku
    Zpracování chudých zlatých a stříbrných rud
    Zranitelnost půdy a podzemní vody kontaminanty
    Zrnitostná analýza pieskovcov vnútrokarpatského paleogénu východného Slovenska
    Zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Zvláštnosti transportu a koncentrace jemně dispergovaného a koloidního zlata
    Zvýšený obsah fluoridů ve spadu na území ČSSR
    Želízko a mlátek v geologii
    Žilníkové zrudnenie - nový typ Sb-mineralizácie na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Živá historie marockého hornictví
    Životní jubileum akademika Vladimíra Zoubka
    Životní jubileum Dr. Josefa Kožíška
    Životní prostředí a geofyzika
    Životnost sanace svahových deformací