Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralia Slovaca
Místo vydání
    Bratislava
ISSN
    0016-7738
    0360-2086
    0369-2085
    0369-2086
    0669-2086
    1338-3523
Země vydání
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Klíčove slovo
    Mineralia
    Slovaca
Články z tohoto seriálu
    1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti
    70th anniversary of the birth of RNDr. Bartolomej Leško, DrSc.
    100. výročie smrti Jána Pettka
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
    Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
    Akademik Michal Mahel sedemdesiaťročný
    Akcesorické minerály v granitoidných horninách a v metamorfnom plášti Malej Fatry
    Aktivita Slovenskej geologickej společnosti pri SAV za rok 1987
    Aktivita Slovenskej geologickej spoločnosti roku 1983
    Albite-microcline orthogneisses of the6Tríbeč Mts. (Western Carpathians)
    Alpine metamorphic recrystallization of the pre-Carboniferous metapelites of the Kohút crystalline complex (the Western Carpathians)
    Altait - nový telurid z ložiska Zlátá Baňa
    Alterácia hornín v okolí žily Schrämen a Hlavnej žily v ložisku Kremnica-Šturec
    Alteration processes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment
    Amfiboly: chemické zloženie, kryštálové štruktúry, spracovanie výsledkov elektrónovej mikroanalýzy
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Analýza zemetrasení použitých na určenie tektonického napätia v oblasti Malých Karpát
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Antimonitové zrudnenie v Humelskom príkrove gemerika a bloková stavba v oblasti Tinesovej doliny
    Antropogénne zmeny inžinierskogeologického prostredia na území Komárna
    Aplikácia faktorovej analýzy pri riešení genézy geotermálnych vôd
    Aplikácia flotácie pri separovaní minerálov
    Aplikácia palinológie v hydrogeochémii
    Applicability of cultures of higher fungi to biosorption of cadmium
    Architektúra sedimentárnej výplne neogénnych usadenín v severnej časti viedenskej panvy (ložisko Hrušky)
    Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy)
    Arsenic(III) inhibits more metabolic steps of iron(II) oxidation system in Thiobacillus ferrooxidans
    Au a Au-Sb zrudnenie v oblasti Pezinka
    Bacterial extraction of sulphur from preleached chalkopyrite
    Bacterial leaching of waste materials at the "Tatra" joint stock company, Kopřivnice
    Baryt z neovulkanitov Pohronskej pahorkatiny
    Bátčanské vápence kiščelu juhoslovenskej panvy
    Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania
    Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry)
    Bázické dajkovité intrúzie v oblasti Hnilčíka a Závadky s magmatickými akumuláciami Fe-Ti minerálov
    Bázické vulkanity v západnej časti severogemerského permu
    Berriasian to Albian dinocysts from the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Beryl - nový minerál nízkotatranských pegmatitov
    Beryl - prvý nález v pegmatitoch Malých Karpát
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Biostratigrafia a stavba "vyšších príkrovoch" Bieleho pohoria v pezinských Malých Karpatoch : (abstrakt přednášky)
    Biostratigrafia príbelských vrstiev
    Biostratigrafická korelácia flyšových súvrství kriedy bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jej paleogeograficko-tektonický vývoj
    Biostratigrafické a paleoekologické zhodnotenie vrtu LKŠ - 1 na základě foraminifer (Lučenská kotlina)
    Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of wechsel series and their possible correlation with Harmónia group in Malé Karpaty Mts.
    Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie
    Bizmutín a tetradymit na Sb ložisku Dúbrava
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    Bradlové pásmo z aspektu geodynamického modelu
    The Carpathians: geology and hydrocarbon resources
    Celestín z Novej šachty v Banskej Štiavnici
    Celoštátna paleontologická konferencia
    Chapmanit z Pezinka
    Charakteristika sekundárnej geochemickej aureoly ložiska Zlatá Baňa, Slanské vrchy
    Charakteristika uhličitanovej polohy z vrtu MPV-8 pri Mníšku nad Hnilcom
    Chemické zloženie arzenopyritu v niektorých zlatonosných zrudneniach v tatraveporiku
    Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli
    Chloritoid-pyrophyllite-muscovite schists in the Western Gemeric: mineral equilibria and protoliths
    Chryzotilový azbest z telies serpentinitov pri Jasove a Brezničke
    Coal seams and formations of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No. 25; part 2
    Compression along faults: example from the Bohemian Cretaceous Basin
    Critical thermic isograde in metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization on the background of the Variscan events,Gemeric unit,Western Carpathians
    Cronstedtit (Fe2Fe)(SiFeO5)(OH)4 zo žily Klement, Rožňava
    Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
    Čergov - jedna z klúčových roponádejných oblastí flyšového pásma východného Slovenska
    Československé krystalografické názoslovie
    Člen korešpondent SAV Otto Fusán jubiluje
    DAG 391 meteorite as a product of basaltic volcanism on asteroid (4)Vesta
    Dawsonit a realgár - nové minerály ložiska Špania dolina
    Dawsonit z vrchnokriedových slieňovcov vo vrte Soblahov
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
    Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie
    Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy
    Deviata česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia : Varšava 11.-12. 10. 2008
    Devínskonovoveské vrstvy : hruboklastické sedimenty na juhovýchodnom okraji Viedenskej panvy
    Diagenetic and dolomitization history of the Štramberk limestones
    Diapirizmus ako prejav tektonickej selekcie v rudnianskom rudnom poli
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
    Distribúcia Au a Ag v stredoslovenských dinasových kremencoch
    Distribúcia Au v sulfidoch ložiska Slovinky
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (1924-1992)
    Doc. RNDr. Ján Šajgalík, DrSc šesťdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Turan, CSc., šesťdesiatnikom
    Dosavadní výsledky hydrogeologického matematického modelování detritu v Ostravsko-Karvinském revíru
    Drahé kovy (Au,Ag) v ortuťovom ložisku Rákoš
    Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica
    Drahokovová mineralizácia ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách
    Drahokovová mineralizácia v Malých Karpatoch
    Electrochemical study of inorganic and bacterial pyrite oxidation mechanism
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Epsomit a dexahydrit z mesozoika tríbečskej série na juh od Nitry
    Ešte raz o chapmanite z Pezinka
    Evaporites of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No 25; part 3
    Evidence of the Braarudosphaera-rich Turonian sediments in the Bohemian Cretaceous Basin
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia (Abstract)
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
    Exotic detrial pyrope-almandine garnets in the Jurrassic sediments of the Pieniny Klippen Belt and Tatric Zone: where did they come from?
    Experimental study of carbonate formation kinetics in a Ca2+-Mg2+-CO32--Cl-system at a temperature of 25 C
    Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory
    Faktory rudonosnosti intrúzií vo vzťahu k ložiskám Cu-Mo porfýrových rúd
    Fazovaja zonaľnosť uglevorodov v neftegazonosnych bassejnach skladčatych oblastej (na primere nekotorych bassejnov Jevropy i jugo-vostočnoj Azii)
    Fe-Montmorillonit z Brhloviec
    Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
    Fluorit a celestín z karbonatických hornín triasu z podložia Viedenskej panvy
    Fotolineamenty a epicentra zemětřesení
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Gecko species Euleptes gallica Müller: A new information about its geographic and stratigraphic range
    Gemmologická a genetická klasifikácia drahých a ozdobných kameňov Slovenska
    Generovanie rudných fluíd v procese progresívnej regionálnej metamorfózy
    Genetické a formačné typy ortuťovej mineralizácie východného Slovenska
    Genetické problémy granitoidov : nové údaje datovania granitoidov a geologických procesov v oblasti západných Karpát, problém alpínskej progresívnej metamorfózy
    Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
    Geochémia na 27. Medzinárodnom geologickom kongrese v Moskve
    Geochémia severnej časti Slanských vrchov
    Geochémia západokarpatského barytu
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
    Geochemická zonálnosť stratiformnej sulfidickej mineralizácie v oblasti Smolník-Štós-Medzev
    Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania
    Geofyzikálna charakteristika výskytu rudnej mineralizácie vo východnej časti Spišsko-Gemerského rudohoria
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikálna interpretácia štruktúr východného Slovenska
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikálne poznatky z oblasti západných Karpát - západná časť
    Geofyzikálno-geologická charakteristika hornín východnej časti Spišsko-gemerského Rudohoria
    Geofyzikálny seminár
    Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredne Považie)
    Geológia a tektonika juhozápadnej a severnej části kryštalinika Malých Karpát
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkánu Šťavica (Slanské vrchy)
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Geologická stavba a uránové zrudněnie v perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria
    Geologická stavba a zlomové štruktúry stratovulkánov Vihorlatských vrchov
    Geologická stavba bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a litologická klasifikácia kriedových sedimentov novovymedzených sekvencií
    Geologická stavba měďnato-porfýrového ložiska Zlatno
    Geologická stavba sobraneckej kladnej gravimentrickej anomálie a jej perspektívnosť na výskyt ropy a plynu
    Geologická stavba stratovulkánu Strechový vrch v Slánských vrchoch
    Geologická stavba stykovej zóny pásma Čiernej Hory a gemerika v úseku Košické Hámre - Košice
    Geologická stavba tuhárskeho mesozoika
    Geologické a naftovoložiskové zhodnotenie vrtu Smilno-1, severovývodné Slovensko
    Geologické mapovanie Dr. Hugóa Böckha v Gemeri
    Geologické pomery ložiska dekoračného a stavebného kameňa Mokrá Lúka
    Geologické pomery ložiska korekčného vápenca Krivoklát-Drieňova Hora
    Geologické poznatky z expertízy v Alžírsku
    Geologické problémy a prognózy uhoľných ložísk Hornonitrianskej uhoľnej panvy
    Geologicko-ložisková klasifikácia výskytov zeolitov na Slovensku
    Geologicko-ložiskové pomery a technologické vlastnosti nízkovýhrevného lignitu na ložisku Kosorín v Žiarskej kotline
    Geologickoložiskové hodnotenie južného okraja Kremnických vrchov (Žiarska kotlina)
    Geologickoštruktúrne pomery Jasovskej skaly
    Geologickoštruktúrne pomery Slovinsko-gelnického rudného rajónu
    Geologický význam lokálních aeromagnetických anomálií v jižním gemeriku
    Geologický význam některých rozhraní interpretovaných z družicových snímků na západním Slovensku a východní Moravě
    Geology and petrotectonics of some shear zones in the West Carpathian crystalline complexes
    II. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary Basins
    Geotermálne ložisko na východoslovenskom neogéne viazané na pochovanú vulkanickú štruktúru Beša-Čičarovce
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralogii. (Abstrakta přednášek)
    Grafický výstup pre modelovanie prúdenia podzemnej vody diferenčnou metódou
    Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)
    Granáty pararúl centrálnej zóny Západných Karpát
    Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
    Granitový problém a stav výzkumu granitu v knize D.B. Clarka (1992)
    Granitový problém v díle W. S. Pitchera a jeho spolupracovníků
    Granity a ještě více granitů v díle W.S. Pitchera po 10 letech
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Hemimorfit - prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát
    High-resolution magnetostratigraphy across the Jurassic-Cretaceous boundary strata at Brodno near Žilina
    High-resolution magnetostratigraphy across the Jurassic-Cretaceous boundary strata at Brodno near Žilina, Western Carpathians, Western Slovakia
    High sedimentation rates and thicknesses of the Neogene in the Circummediterranean area; application of results of the IGCP No.25 part 4.
    History of the Pannonian basin and its margins in the Cenozoic
    Hlavné výsledky a smery geologickoprieskumnej činnosti v oblasti stredoslovenských neovulkanitov
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
    Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku
    Hodnotenie homogénnosti zrnitého materiálu
    Hodnotenie presnosti výsledkov ryžovania
    Hrušovské vrstvy - morské sedimenty vinickej formácie v Krupinskej planine (južné Slovensko)
    Huttonova sympozia ke granitovému problému
    Huttonova sympozia ke granitovému problému
    Hydrogeologické a hydrogeochemické poznatky z prieskumných zpráv v Santovke
    Hydrogeologické poznatky z expertíznej činnosti v Iraku
    Hydrogeologické poznatky z oblasti Mascary v Alžírsku
    Hydrometallurgical extraction of gold from electronic waste
    Hydrotermálna polymetalická mineralizácia v Chvojnici (Malá Magura)
    Hydrotermálne premeny andezitových vulkanoklastík so vznikom hydrohalloyzitu v oblasti Dubníka, JV od Prešova
    Hydrotermálne premeny v severnej časti štiavnicko-hodrušského hrastu (okolie Sklených Teplíc)
    I. celoslovenské stretnutie zberateľov nerastov
    Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
    Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku
    The impact of not detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in Halenkovice village
    Impact of the tectonic evolution of the Western Carpathians on the Brno Massif
    Indície keramického ílu v Rimavskej kotline
    Informácie o prvých výsledkoch interpretácie kozmických snímok z flyšového pásma
    Ing. Arpád Abonyi, šest´desiatročný
    Ing. Eduard Drnzík 50-ročný
    Ing. Ivan Marušiak, CSc., šesťdesiatročný
    Ing. Ján Bartalský, CSc., šesťdesiatročný
    Ing. Mikuláš Ingr päťdesiatročný
    Ing. Samuel Hruškovič šesťdesiatročný
    Integrated biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Strážovské vrchy, Western Carpathians)
    Integrated microbiostratigraphy in the Maastrichtian to Paleocene distal-flysch sediments of the Uzgruň section (Rača unit, Carpathian flysch, Czech Republic)
    Interpertácia karotážnych meraní na ložisku Ždánice-kryštalinikum 1
    Interpretace oravské magnetické anomálie
    Interpretácia transformovaných polí v oblasti západných Karpát
    Intracrustal manifestations of the basalt layer in the development of the moravian block
    Introduction and revaluated chronostratigraphic range of regional litho- and biostratigraphic units of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No. 25; part 1
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
    Inženierskogeologická klasifikácia a charakteristika poloskalnych hornín
    Inženierskogeologické podmienky výstavby jadrovoenergetického zariadenia južné Slovensko - Mužla
    Inžinierskogeologická rajonizácia pre sídelno-regionálnu aglomeráciu Košice-Prešov
    Inžinierskogeologické a hydrogeologické práce na SVD Gabčíkovo-Nagymaros
    Inžinierskogeologické mapovanie na území SSR
    Inžinierskogeologické podklady pre Bratislavskú sídelno-regionálnu aglomeráciu
    Inžinierskogeologické pomery a životné prostredie v oblasti Michaloviec
    Inžinierskogeologický prieskum a rajonizácia pro výber stavenísk jadrovoenergetických zariadení
    Isotopic composition of miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna basin, Slovakia) and their paleoenvironmental implications
    IV. celoštátny hydrogeochemický seminár
    Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
    Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov listvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska. (Abstrakt přednášky)
    Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
    Jasperoidy hodrušsko-štiavnického hrastu
    Je možné šuranský zlom interpretovat jako horizontální posun?
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    Jednotné posudzovanie klimatických podmienok odberu vzoriek vody
    Jubilujúci prof. Ing. František Čech, DrSc
    Jubilujúci prof. Ing. Viliam Pašteka, Dr.Sc.
    Jurassic brachiopods and sedimentological study of the Babiná klippe near Bohunice (Czorsztyn Unit, Pieniny Klippen Belt)
    Jurassic brachiopods and sedimentological study of the Babiná klippe near Bohunice (Czorsztyn Unit, Pieniny Klippen Belt)
    K-Ar radiačný systém v geologických podmienkach
    K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolárský vrch, Vinohrady
    K nedožitým päťdesiatinám Jozefa Izsu
    K patnáctému výročí vzniku SGÚ o problematice vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
    K problematike tvorby chemického zloženia krasovej vody (Nízke Tatry- Demänovská dolina)
    K prognózam primárneho zlatého zrudnenia v pohorí Považský Inovec
    K rozšíření magmatického zdroje v podloží neogénu na východním Slovensku
    K sedemdesiarinám prof. RNDr. Jakuba Kamenického, DrSc.
    K sedemdesiatinám prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
    K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky
    K vývoju náplavových kužeĺov Delne a Šebastovky v severnej časti košickej kotliny
    K životnému jubileu RNDr. Ing. Jána Buriana, CSc
    Kambrické slepence jako substrát kozlovického granodioritu a přilehlého moldanubika (SZ od Kasejovic)
    Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu, Peru
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Keramické vlastnosti korekčného ílu lokality Stupava
    Kinematic analysis of the mutual position of the Cretaceous paleomagnetic poles of the European epi-variscan and African platforms with respect to the alpine movements in the Mediterranean Alpines
    Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu
    Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Klasifikácia a nomenklatúra eruptívnych hornín subkomise IUGS - dočasná definitíva?
    Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča
    Kontaktná metamorfóza metasedimentov v aureole rochovského granitu
    Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
    Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier
    Kremnické rudné pole
    Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách
    Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika
    Kvalitatívne vlastnosti a prognózy ílovcov flyša na severovýchodnom Slovensku pre využitie v keramickej praxi
    Kvartérne sedimenty severnej časti košickej kotliny a Slanských vrchov
    Kvartérne sedimenty severnej časti Slánských vrchov
    Kyslé subvulkanické členy staršieho paleozoika gemerika
    Laboratory research of possibilities of CO2 application for increasing the recovery of hydrocarbon deposits
    Landslide hazard assessment along the main road E 50 in Chřiby highlands
    Late Jurassic and Early Cretaceous algal and foraminiferal benthic communities and biofacies from the Western Carpathians
    Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
    Late Miocene vegetation from the Vienna Basin (Czech and Slovak republics)
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    Litofaciálny vývoj molasových sedimentov staršieho miocénu v severnej časti košickej kotliny
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
    Litologicko-sedimentologický a paleotektonický charakter Borinskej jednotky v Malých Karpatoch
    Litostratigrafia mladšieho paleozoika a spodného triasu Zemplínskych vrchov
    Ložiská a výskyty bentonitov SSR
    Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
    Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu
    Ložiskové perspektívy rudnianského rudného poľa
    Luminiscenčné spektrá magnezitu
    Magmaticko-hydrotermálne brekcie súvisiace so vznikom zrudnenia ložiska Zlatá Baňa
    Magnetická anomálie u Bzenova, JZ. od Prešova
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti ako dôsledok premien minerálov v horninách
    Magnetické anomálie v podloží neogénu Východoslovenské nížiny
    Magnetostratigraphic and calpionellid biostratigraphic scales correlation in the Jurassic/Cretaceous boundary strata
    Magnetostratigraphic and calpionellid biostratigraphic scales correlation in the Jurassic/Cretaceous boundary strata
    Magnetostratigraphic and petromagnetic studies of the Jurassic/Cretaceous limestones from the Río Argos (Caravaca, SE Spain), Carcabuey (S Spain) and the Bosso Valley (Umbria, central Italy)
    Magnetostratigraphic and petromagnetic studies of the Jurassic/Cretaceous limestones from the Río Argos (Caravaca, SE Spain), Carcabuey (S Spain) and the Bosso Valley (Umbria, central Italy)
    The Malé Karpaty Mts. - constituent of the transitional segment between the Carpathians and Alps; important tectonic window of the Alpides
    Mapy komplexného inžinierskogeologického rajónovania územia
    Mapy prognóz vývoja svahových porúch medzi Hlohovcom a Sereďou
    Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
    Mastenec a mastencové horniny z ložiska Sinec a možnosti ich využitia
    Mechanika vzniku planetárních ekvidistančních poruchových systémů
    Medzinárodné stretnutie inžinierskych geológov v Číně : (abstrakt přednášky)
    Mesozoic tectonic evolution of the epi-Variscan continental crust of the Central Western Carpathians - a tentative model
    Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition
    Metalogenetický model Slanských vrchov
    Metalogenéza a rudné formácie rudného poľa Remetské Hámre
    Metalogenéza Vihorlatu vo vzťahu k vulkanickým štruktúram
    Metamorfity Nízkých Tatier a ich vzťahu ku granitoidom
    Metamorfný vývoj rul Suchého, Malej Magury a Malej Fatry
    Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)
    Metamorfóza bázických hornín gemerika
    Metamorfóza hornín oceánskeho dna
    Metamorfóza kyslých až intermediárnych vulkanitov staršieho paleozoika gemerika
    Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika
    Metamorphic equilibria in the beginning stages of the biotite subfacies in Early Paleozoic volcano-sedimentary rocks of Gemericum
    Metaultramafity z oblasti Jasenie-Kyslá, Nízké Tatry
    Metodika a výsledky interpretácie komplexného geofyzikálneho prieskumu Spišsko-Gemerského rudohoria
    Metodika stanovovania prognóz nerastných surovín s aplikáciou na východoslovenské neovulkanity
    Microbiostratigraphy of the Jizera and Teplice Formations (Late Turonian, Boreal development) in the Úpohlavy quarry, Bohemian Cretaceous basin
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Mikroprvky v sulfidoch z oblasti zlatobanského rudného poľa
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Mineralogicko-paragenetické pomery na Hg ložisku Merník
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Miocene strike-slip faulting and blok rotation in Brezovské Karpaty Mts.(Western Carpathians)
    Moissanit z rozsypov východoslovenského flyšu
    Mokrá Diera in the Javorová valley
    Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
    Možnosti metód DPZ v oblasti západných Karpát : príklady
    Možnosti odbytu produktů s obsahem drahých kovů a kovů skupiny platiny v Evropě
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Muránsky tektonický systém - významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
    Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácných prvkov pri Moravanoch nad Váhom (Považský Inovec)
    Na najvyššej priehrade sveta
    Na päťdesiatiny Ing. Andreja Džuberu
    Na päťdesiatiny RNDr. Miroslava Slavkaya, CSc.
    Na šesťdesiatiny univ. prof. RNDr. Zdeňka Poubu, DrSc.
    Na životné jubileum RNDr. Tomáša Gregora, CSc.
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
    Nález bentonitu vo vulkanickom komplexe Hálna hora (Breznianská kotlina)
    Nález organických zvyškov vo vrstvách vrchného permu v oblasti novoveskej huty
    Nález scheelitového zrudnenia v oblasti Ramžené-Bukovská dolina (Nízke Tatry) a jeho prognózny význam
    Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    Natroalunit a natrojarosit zo Šace
    Návod k používání tektonické symboliky
    Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
    Některé problémy interpretace geofyzikálních anomálií na východním Slovensku
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    Německý program hlubokého vrtání v Českém masívu
    Neogene agglutinated foraminifers
    Neogénny magmatizmus transkarpatskej depresie : Geologické a geofyzikálne zhodnotenie
    Nerastné suroviny na prelome tisícročí
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    New finds of lizards (Reptilia, Sauria) from the Lower Miocene of Central Europe
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Niektoré nové geofyzikálne poznatky z oblasti Zemplínskeho ostrova
    Niektoré problémy stanovenia fónu v hydrogeochemickej prospekcii
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
    Niobium-tantalum minerals from granitic pegmatites in the Malé Karpaty, Považský Inovec and Žiar Mountains, Western Carpathians, Slovakia
    Nízkoteplotné metasedimenty krakloveskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty)
    Nová lokalita stilbitu vo Vysokých Tatrách
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
    Nová prospekčná indícia volfrámovej mineralizácie v Malých Karpatoch (Jablonové, okr. Bratislava - vidiek)
    Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria
    Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry
    Nové geofyzikální mapy Západních Karpat a možnosti jejich dalšího využití (přehled)
    Nové indície Sb mineralizácie vo vrchoch Tríbeč
    Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi
    Nové litostratigrafické jednotky v krompašskej skupine
    Nové ložiskové pasce ropy a plynu v neogéne Gbelsko-cunínskej kryhy
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu vnútorných kotlín Slovenska
    Nové poznatky o niektorých mastencových ložiskách Slovenska
    Nové poznatky o veku metasedimentov z ďumbierskeho kryštalinika (oblasť Jasenia)
    Nové poznatky z geofyzikálneho výskumu stredoslovenských vulkanitov
    Nové poznatky z geologie a technologie nerúd SSR za roky 1972-1987
    Nové poznatky z vyhodnocovania početnosti orientácie diskontinuit v horninovom masíve
    Novšie nálezy zvyškov Palaeoloxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847)a Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1807) (Proboscidea,Mammalia)od Malých Levár
    Novšie poznatky z mineralógie a geochémie granitoidov Veľkej Fatry
    Nový pohľad na paleogeografický vývoj transkarpátskej depresie v neogéne
    Nový pohľad na problematiku zostavovania inžinierskogeologických máp
    Nový vulkanický aparát Vihorlatských vrchov
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    O liasových manganových rudách Malých Karpát
    Objevilo se potvrzení fixistického modelu PEP systémů?
    Oceanizácia kontinentálnej kory v kontexte teórie tektoniky litosferických platní
    Odborný seminár "Paleogeografia a tektonický vývoj molasových pánví a vulkanitov Západných Karpát"
    Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina)
    Olivinický kersantit v granodioritoch v Dúbrave (Nízke Tatry)
    On factors of safety and lateral curvature of a slope
    Opatovské vrstvy: vrchnoegerské sedimenty delty v Ipelskej kotline
    Orientačné stanovenie intenzity chemickej denudácie v oblasti kryštalinika Malých Karpát
    The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    The Origin of Beryllium Anomaly in the Region of Králický Sněžník(Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    Overenie metódy hydrogeochemickej rudnej prospekcie v kryštaliniku Nízkých Tatier
    Oxidačno-redukčné trendy v zložení biotitov z granodioritu Hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu
    Oxygen and carbon isotopic analysis of Karpatian foraminifera from LKŠ-1 borehole (Southern Slovakian Basin)
    P-T path interpretation from garnets in the Moldanubian diaphthorite zone to the west of Waldthurn (Bohemian Massif, NE Bavaria)
    Paleoecology of the Lower Badenian Carpathian Foredeep based on foraminiferal fauna in Central Moravia (Czech Republic)
    Paleofaciálna rekonštrukcia treťohorných panví východného Slovenska z hľadiska výskytu, ropy a plynu
    Paleogénne súvrstvie a jeho mezozoické podložie v Spišsko-šarišskom medzihorí (vrt Plavnica-1)
    The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
    Paleomagnetic indication for possible CCW rotation of the Bohemian Massif with respect of the rest of stable Europe during Miocene
    Paleomagnetizmus a petromagnetické vlastnosti intruzívnych hornín z oblasti Slánských vrchov
    Paleomagnetizmus intravulkanických až subvulkanických intruzívnzch hornín z oblasti stredného Slovenska
    Palinologické hodnotenie vzoriek z lokalít Hrelikov potok a Kotlinec, staršie paleozoikum gemerika
    Panafrické (starokaledonské) udalosti v Karpatoch z pohĺadu vývoja kambricko-ordovických sekvencií v Karpatsko-balkánskej a východoalpskej oblasti
    Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
    Perlity stredoslovenských neovulkanitov
    Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
    Persistent and reversed shear-sense wrenching in High Atlas megashear, Morocco; implications for the Mediterranean plate kinematics
    Perspektívnosť rudného rajónu Pukanec z pohľadu realizovaných prieskumných prác
    Petrochémia paleozoických metabazitov z oblasti Rudnian
    Petrochemické znaky granitoidných hornin kôrového pôvodu ďumbierskej zóny Nízkých Tatier
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
    Petrológia kryštalinických bridlíc metamorfných zón Malých Karpát
    Petromagnetic and palaeomagnetic investigations of Jurassic-Cretaceous limestones aimed at magnetostratigraphy in the Mediterranean area
    Petromagnetic and palaeomagnetic investigations of Jurassic/Cretaceous limestones aimed at magnetostratigraphy in the Mediterranean area
    Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky)
    Pôdnogeochemické aureoly meďnato-porfýrového ložiska Zlatno
    Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia
    Polomec Quarry
    Porovnanie gosauských vývojov senónu a paleogénu Myjavskej pahorkatiny a Severných vápencových Álp
    Porovnanie metalogenézy stredoslovenských a východoslovenských neovulkanitov
    Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí
    Porušenosť hornín a jej inžinierskogeologické hodnotenie
    Possible Boreal faunal immigration of the Lower Cretaceous ammonites into Outer Western Carpathians related to the global sea level changes
    Postintruzívna deformácia granitoidov južného okraja bratislavského masívu (Malé Karpaty)
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Použitie gravimetrického prieskumu na vyhľadávanie a rozpoznávanie tvaru zakrytých granitotvých telies vo východnej časti Spišsko-Gemerského Rudohoria
    Pozícia a stavba neovulkanitov v terciérnych sedimentoch severne od Prešova
    Poznámky k nomenklatúre a klasifikácii pyroklastických a úlomkovitých uloženín
    Poznámky k novému návrhu chemickej klasifikácie vulkanických hornín komisie IUGS pre petrografickú systematiku
    Poznámky k stavbe kryštalinika v okolí Skalky (Nízke Tatry)
    Poznatky z inžinierskogeologického mapovania sprašových sedimentov v nitrianskom urbanizačnom regióne
    Poznatky z medzinárodného kongresu asociácie pre kvartérny výskum (INQUA)
    Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
    Praktické použitie Fe-Ti oxidového geotermobarometra (zjednodušený výpočet hodnot Xusp a Xilm)
    Pravidlá IMA pre opis nových minerálov a prvých nálezov minerálov
    Pre-alpine metamorphic events in Gemericum
    Predbežná informácia o výskyte Au-Sb mineralizácie v oblasti Rematy pri Handlovej
    Predbežné výsledky prieskumných prác na lokalite Remata
    Predbežné výsledky prieskumu kameniva na biely a farebný betón
    Predmetamorfný charakter hornín kohútskej zóny veporika
    Prehladná inženierskogeologická mapa Slovenska 1:200 000
    Prejavy meďnato-porfýrového ložiska Zlatno v šlochovej prospekcii
    Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ
    Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
    Present knowledge of tectogenesis of Veporicum (West Carpathians)
    Prieskumno-sanačné práce na lokalite Radvaň nad Laborcom
    Príkrov Markušky - zväzujúci element veporika a gemerika?
    Prínos RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., do slovenskej geológie
    Pripomienky a odpovede k článku "Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča"
    Príspevok elektrónovomikroskopického štúdia k riešeniu genézy dolomitových pieskov
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Príspevok k metodike interpretácie pôdnej ortuťometrie
    Príspevok k petrografii a geochémii granitoidov Malej Fatry
    Príspevok k poznaniu štruktúry vulkanických skiel
    Príspevok k stratigrafii triasu Stratenskej hornatiny
    Príspevok k vekovým reláciam kryštalických bridlíc lubietovského kryštalinika
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
    Problémy injektáže aluviálnych náplavov v sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
    Problémy nomenklatúry a klasifikácie chloritov
    Problémy petrografické klasifikace měsíčních hornin
    Problémy tektogeneze jihozápadní části východoslovenské neogenní pánve
    Problémy vyčleňovania vulkanických hornín v ložiskovom poli Novoveská Huta
    Processing of the waste with content of arsenic
    Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc., šesťdesiatročný
    Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný : greetings to 50th jubilee
    Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc. - päťdesietročný
    Prof. RNDr. Vendelín Radzo, CSc., šesťdesiatročný
    Prof. RNDr. Walter Emil Petrascheck osemdesiatpatročný
    Prognózy nerudných surovín na východnom Slovensku
    Program testovania usporiadanosti súborov uhlových meraní na osobnom počítači
    Propylitizované bazalty a plagiodacity z permských metasedimentov Tríbeča
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)
    Prvé ložisko zeolitu v Československu : výsledky prieskumu klinoptiolitového tufu v Nižnom Hrabovci (východné Slovensko)
    Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornin veporika
    První česko-slovenská geologická expedice v Nízkých Tatrách
    Prvý nález luzonitu na Slovensku
    Prvý nález morského otnangu v juhoslovenskej panve
    Prvý seminár paleontologickej odbornej skupiny pri SGS
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Před 150 léty se narodil významný mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke (*31.12.1855, Praha, +18.6.1931,Wien)
    Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
    Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek
    Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat
    Pyroxénová geotermometria a geobarometria ultrabázického telesa pri Sedliciach
    Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
    Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
    Rb-Sr-isotopic ages of granitoide rocks from the Spišsko-Gemerské Rudohorie Mts., western Carpathians, eastern Slovakia
    Redukčné geochemické procesy v sedimentárnych horninách severogemerického permu
    Regional heavy mineral prospecting in the Czech Republic
    Regionálne prognózovanie nerastných surovín v Spišsko-gemerském rudohorí
    Regionálne strižné a transpresné zóny v tatriku Malých Karpát
    Rekonštrukcia časového vývoja vulkánov severnej časti Slánských vrchov
    Rekryštalizácia SiO2 v petrifikovaných drevinách
    Relations between infrared spectra and organic carbon content in rocks
    Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát
    Remarks on Coniacian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
    Remarks to the occurence of "Germanic triassic" in the Mecsek Mts. (southern Hungary) and to the relations between the germanic and carpathian keuper
    Research of temperature changes of rock mass in the campus VSB-TU Ostrava
    Review of the Pliensbachian brachiopods of the Northern Calcareous Alps
    Review of the Pliensbachian brachiopods of the Northern Calcareous Alps
    RNDr. Ivan Lehotský, CSc., päťdesiatročný
    RNDr. Kamil Bílek, CSc. sa dožil sedemdesiatich piatich rokov
    RNDr. Pavel Fabini jubiluje
    RNDr. Pavel Ostrolucký päťdesiatročný
    RNDr. Roman Vadovič päťdesiatročný
    RNDr. Zora Priechodská, CSc. (* 1926 + 1989)
    Rochovica Section near Žilina
    The role of morphostructures in prospection and exploitation of oil and gas deposits in the foredeep and flyshzone of the west Carpathians
    Romerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2O na ložisku Bankov v Košiciach
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
    Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Rovnovážne asociácie rúl a amfibiolitov komplexu Bujanovej (Čierna hora)
    Rozdelenie molás západných Karpát v čase a priestore
    Rozhodovacia analýza pri výbere najvhodnejšej alternatívy usporiadania objektov PVE Malá Vieska
    RTG analýza horninotvorných minerálov: stanovenia obsahu Fe2+ a Fe3+
    Rulovo-amfibolitový komplex gemerika
    Sanácia zosuvov vo Vranove nad Topľou
    Sarmatian depositional environment of the Northern Vienna Basin
    Sarmatian sedimentary record in the Moravian part of the Vienna Basin
    Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny
    Sedimentary and fossil record of Albian - Cenomanian estuary near Blansko and its comparism with transgressive Cenomanian sediments in central Bohemian (Czech Republic)
    Sedimentary and isotopic record of the Aptian anoxic "Selli" event in the Pieniny Klippen Belt, Slovakia
    Sedimentary architecture of the Neogene basin fill in the northern part of Vienna Basin
    III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
    Sedimentogenéza spraší
    A sedimentological and petrographic investigation of the Nižnyj Čaj-K-8 well
    Sedimentologické zhodnotenie mladšieho paleozoika Zemplínskych vrchov
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
    Sekundárne kvarcity a Al-metasomatity Vihorlatu
    Sekundárne kvarcity stredoslovenských neovulkanitov
    Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis
    Seminár Genetická interpretácia textúr a štruktúr rúd
    Seminár Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát
    Seminár Kameň a kamenivo pre stavebné účely
    Seminár "Náhle udalosti v sedimentácii bazénov karpatskej geosynklinály, ich význam pre stratigrafiu, tektoniku a geodynamický vývoj"
    Seminár Neotektonická štruktúrna nerovnorodosť kryštalinika v hornej časti Ipl'a
    Seminár o problematike inženiersko-geologického prieskumu pri výstavbe vodohospodárskych a energetických diel
    Seminár "Podzemné vody okolia Košic a problematika ich využívania pre zásobovanie obyvateľstva
    Seminár "Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia"
    Seminář Metody paleogeografického výskumu a ich aplikácia na vybrané karpatské formácie
    SGK 2009 : Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti
    Shear zones and arc structure of Gemericum, the Western Carphathians
    Shear zones and types of deformations of ore veins in Gemericum, Western Carpathians
    Significance of Praeglobotruncana ex group turona (Olbertz, 1942) in the Cretaceous of the Bohemian Basin and Western Carpathians for the biostratigraphy of the Turonian
    Skarnoidy v oblasti Jasenia-Kyslej (Nízke Tatry)
    Skorodit z Sb ložiska Pezinok
    Slabo metamorfované sedimenty z ďumbierskeho krystalinika (oblasť Jasenie) na základě výskytu palinomorf
    Sladkovodné vápencové horizonty v súĺovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia
    Sledovanie objemových zmien pri rekryštalizácii malokarpatských metapelitov
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Slovenské kúpele a minerálne vody v diele Mateja Bela
    Sľuda muránskych žulorúl
    Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
    Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch
    Spinel na skarnovom výskyte Včelín (hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex)
    Spodnomiocénne sedimenty slienitej fácie od Považskej Teplej
    Spomienka na Vsevoloda Čechoviča
    Spomíname na Ing. Jána Slávika, DrSc.
    Spraše a polygenetické sprašoidné sedimenty širšieho okolia Trnavy
    Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
    Stanín z ložiska Slovinky
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Stanovenie významných radionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín
    Staropaleozoický kyslý vulkanizmus centrálnej zóny západných Karpát
    Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska
    Stavebný kameň na lokalite Marianka
    Stavebný kameň z lokality Ruskov - Strahuľka
    Stolové minerálne vody typu CaMg/HCO3 v oblasti Trenčína
    Stomiosphaera or Orthopithonella? Cadosina or Obliquipithonella? notes to ultrastructure and systematic position of some Jurassic-Cretaceous calcareous dinoflagellates from Western Carpathians
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Stratiformní ložiska Českého masívu
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    Stratigraphic ranging and zonation of Dasycladal Algae in the west Carpathians Mts., Triassic
    Stredná Afrika - nová roponosná provincia
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Strižná zóna gemerika - nositelka sideritovej formácie
    Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch
    Strižné zóny v magmatických horninách
    Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi
    Structural interpretation of the Choč nappe outliers of the Chočské vrchy Mts.
    Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
    Sulfidická mineralizácia na kremeňovo-antimonitových žilách v Tinesovej doline pri Smolníckej Píle
    Surovina na výrobu cementu suchým spôsobom (lok. Hrabník, Malé Karpaty)
    Suroviny pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu v SSR
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Svahové deformácie severnej časti košickej kotliny a priľahlej časti Slanských vrchov
    Svědectví magnetometrie o ultrabazickém tělese u Sedlic
    Svory s vysokým obsahem hliníka a železa v JV veporiku - protolit a regionálna metamorfóza
    Štruktúrna pozícia a genéza Sb žily Ferdinand
    Štruktúry a metamorfný vývoj kryštalinika východnej časti Nízkých Tatier
    Štruktúry a textúry bauxitov Strážovských vrchov
    Štúdium magnetických a paleomagnetických vlastností premenených hornín vrtu LX-15 z oblasti Kremnických vrchov
    Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami
    Štúdium sorpcie kobaltu na prírodnom mordenite a klinoptilolite
    Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov
    Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Ťažba, spotreba a využívanie dolomitov Slovenska
    Ťažba, vlastnosti a využitie tufu Arménska
    Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách
    Technologická a chemicko-mineralogická charakteristika bauxitov a okolitých hornín pri Drienovci
    Technologické zhodnotenie ložísk tehliarskych surovin Trenčianska Turná, Poltár-Drahy a Nadlice-Livinské Opatovce na výrobu pálenej krytiny
    Tektonické okná obalovej sekvencie Velkej Fatry
    Tektonický vývoj juhozápadnej časti veporika
    Tektonika střižných zón
    Tektonogram na malém počítači
    Telurobizmutit z lokality Kráľová v rudnom rajóne Javoria, stredoslovenské vulkanity
    Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti
    Teran, akrečný teran, teranový koncept
    Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Sturec
    Termoelektrické napätie pyritu a obsah zlata vo vulkanickom komplexe Vtáčnika
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Ti-Nb-Ta minerály v leukogranitoch Tríbeča
    Tiažová a geomagnetická anomália na východ od Bratislavy
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    The Triassic foraminifera microbiostratigraphy ot the Carpathian-Balkan and Hellenic realm
    Tridsať rokov geologického prieskumu
    Turčovský granit - produkt postorogénneho magmatizmu A-typu?
    Typy magiem; význam termínov : diskusní příspěvek
    Typy magiem; význam termínov
    Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
    Úlohy geológie v životnom prostredí
    Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Upper Badenian Molluscs (Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda) from the Modra-Kráľová locality (Danube Basin, Slovakia)
    Upper Cretaceous Nerineacea of the Bohemian/Saxonian Basin and their significance for tethyan environments
    Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráĺovce v Slanských vrchoch
    Úprava zahrievacieho stolíka Leitz 350 na kryptometrické účely
    Určenie Curieho teplôt a magnetického fázového stavu Fe a Fe-Ti minerálov z meraní teplotných zmien ich magnetickej susceptibility
    Určovanie Mg a Fe uhličitanov pomocou spektier absorpcie svetla
    Utilization of the waste and its mixtures in the technical land reclamation
    Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza
    Úvod do štúdia tuhých roztokov K-živcov z granodioritu hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu (HŠIK)
    Vanadinit z permských bazaltov v Malužinoj
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
    Variscan shearing tectonics in the Bohemian Massif
    Variské a neogénne granitoidy v oblasti stredoslovenských neovulkanitov z hľadiska obsahu akcesórií
    Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline
    Verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood
    Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii
    Vivianit v K-metasomaticky alternovanom pyroxenickom andezite na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Vnútorná stavba metamorfovaného plášťa Bratislavského masívu
    Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity - nový typ ložísk vo Východných Alpách a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch
    Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny
    Vplyv metamorfózy na systém Fe-Zn-As-S v stratiformnej sulfidickej mineralizácii staršieho paleozoika gemerika
    Vplyv urbanizácie a inej inžinierskej činnosti na chovanie spraší
    Vrchnobádenská delta vo Východoslovenskej neogénnej panve
    Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
    Vybrané hydrogeologické problémy ochrany Petržalky
    Východoslovenská neogénna panva, geologická stavba jej podložia a nádejnosť z hľadiska výskytu ropy a plynu
    Vyčleňovanie súborov litologických typov a hodnovernosť inžinierskogeologickej mapy
    Vyhĺadávanie zlatého zrudnenia v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne
    Vyliatky zubov mastodonta druhu Mammut borsoni (Hays, 1834)v drevníckom travertíne pri Spišskom Podhradí
    Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci
    Výpočet zásob rúd metódou matematickej pravdepodobnosti
    Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru - variácie ich štruktúrného stavu a chemického zloženia
    Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru : Variácie ich štruktúrneho stavu a chemického zloženia
    Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria
    Výskyt gyrolitu s laumontitom v horninách intruzívneho komplexu Banisko (Štiavnické vrchy)
    Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitech a aplitoch kryštalinika Západných Karpát
    Výskyt metasomatického sideritu v mladšom paleozoiku pri Rožňave
    Výskyt opálovej mineralizácie v Pohronskom Inovci
    Výskyt radiolárových asociácií kimeridžu v horizontě radioláritov kysucko-pieninskej sukcesie v západnej časti bradlového pásma
    Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove
    Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne
    Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch
    Výskyty ametystu v Československu
    Výsledky a úlohy hydrogeológie v oblasti stredného a severozápadného Slovenska
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidných horní Malých Karpát
    Výsledky geologickej informatiky na Slovensku a rozvoj Geofondu v rokoch 1969-1983
    Výsledky geologickoprieskumných prác na ložisku Šturec-sever
    Výsledky hydrogeologického a inženieskogeologického prieskumu v SSR a rozvoj IGHP, n.p., za posledných 15 rokov
    Výsledky litostratigrafického a biostratigrafického výskumu bradlového pásma severne od Slanských vrchov
    Výsledky prieskumu mastencového ložiska Kokava-Sinec
    Výsledky vyhladávacieho prieskumu na chryzotilový azbest v serpentinizovanom ultrabázickom telese pri Paňovciach
    Vysoko mineralizovaná voda typu NaHCO3 v kúpeľoch Nimnica
    Vysokotermálne postmagmatické premeny granitoidných hornín Suchého, Malej Magury a Považského Inovca
    Vysokoželezité metasedimenty z Kokavy nad Rimavicou (veporikum)
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode
    Využitie paleomagnetizmu na poznanie dynamiky niektorých komplexov východoslovenských neovulkanitov v oblasti Vihorlatu
    Využitie radarových záznamov v geomorfológii
    Využívanie geotermálnej vody vo Francúzsku
    Vývoj neogénneho magmatizmu na pomedzí západných a váchodných Karpát
    Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Význam indikátorových metód pri lokalizácii šmykových plôch zosuvov
    Významné životné jubileum doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc.
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vzťah geodynamických javov k neotektonickým štruktúram v centrálnych Západných Karpatoch
    Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika
    Vzťah granitoidov a metamorfitov (ako výsledku hercynského tektonicko-magmatického cyklu) na príkladoch z Malých Karpát, Povážského Inovca a Suchého
    Vzťah hrubej, gelnickej, křížovej a novej žily v slovinsko-gelnickom rudnom poli
    Vztah metamorfózy střižných zón na příkladě severní části keprnické klenby
    Vzťah prirodzenej rádioaktivity a mineralogicko-petrografickej povahy hornín z vrtu Dolné Dunajovice-23
    W. S. Pitcher 1993: The nature and origin of granite (Blackie Academic and Professional, London, 321 pp.)
    Walkerova hypotéza o vzniku měsíční a zemské kůry seriálním magmatismem
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    XXV. celoštátny geologický zjazd v Žliline
    Z dejin slovenskej balneohydrogeológie
    Za Ing. Jozefom Plančárom, DrSc.
    Základné črty geologickej stavby západnej časti pásma Čiernej hory
    Základné princípy analýzy zlomov v štruktúrnej geológii
    Základné problémy stavby Západných Karpát z pohľadu geodynamického modelu a hlbinnej stavby. I. centrálné a vnútorné Karpaty
    Základné typy geochronologických údajov z magmatických a metamorfovaných hornín orogenetických oblastí
    Základné typy granitoidov Malej a Veľkej Fatry
    Zákonitosti rozšírenia meďnato-porfýrovej mineralizácie v južnej Gobi
    Závislosť elektrických vlastností pyritu z ložiska Rudňany od chemického zloženia
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)
    Združovanie uhlových meraní na počítači
    Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších
    Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel
    Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu
    Zlaté zrudnenie v severnej časti hodrušského rudného rajónu
    Zlato a striebro v medených rudách slovinsko-gelnického rudného poľa
    Zlato rudných výskytov v okolí Hnúšte
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli
    Zlato v juhozápadnom veporiku
    Zlato v súčasnej ekonomike baníctva
    Zloženije a zdrojové oblasti jablonických zlepencov - oblasť Malých Karpát
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru
    Zmeny v sedimentárnom zázname spodného miocénu v dobrovodskej depresii
    Zmiešanovrstevnatý minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitie
    Znalec slovenskej balneohistórie Augustín Rebro šesťdesiatročný
    Zomrel akademik Jaromír Koutek
    Zomrel Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc.
    Zonální Sb-arzenopyrit z Vyšnej Boce v Nízkych Tatrách
    Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika
    Zostavenie inžinierskogeologických máp v okolí Prešova
    Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q-Ab-Or
    Způsobil výbuch Théry zánik mínojské civilizace?
    Želáme mu nové a nové odkryvy : k šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno
    Život a dielo Jána Slávika
    Životné jubileum akademika Bohuslava Cambela